Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa serwisowa i wykonanie przeglądów oraz konserwacji urządzenia - agregatu...

Przedmiot:

Obsługa serwisowa i wykonanie przeglądów oraz konserwacji urządzenia - agregatu chłodniczego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 31 A
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
tel: (25) 640-08-16;, tel: (25) 640-08-14, tel.: (25) 640-08-81
tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (25) 640-08-16;
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa serwisowa i wykonanie przeglądów oraz konserwacji urządzenia firmy Trane - agregatu chłodniczego typu RTAF310 znajdującego się na dachu budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy Ul. Kazimierzowskiej 31 A. w Siedlcach.
2. Dane techniczne urządzenia:
1) Model: RTAF310 HE XLN
2) Numer seryjny: ELA2754
3) typ czynnika (zgodnie z DTR) - R134a
4) ilość czynnika - Obw.l 112-Obw.2 54
5) typ parownika: EVP300A seria VE5757
6) typ skraplacza: AL.
7) producent urządzenia: Trane, Ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.
8) ilość : 1 szt.
3. Data rozruchu urządzenia: 29 czerwca 2017 r.
4. Urządzenie nie jest objęte gwarancją producenta ( koniec gwarancji: czerwiec 2020 r.)
5. Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy nie wystąpiły awarie wymagające nagłych interwencji. W maju 2021 r. podczas rozruchu został wymieniony sterownik wyświetlacza głównego (naprawa nie związana z pracą agregatu a jedynie z elektroniką).
6. Zgodnie z DTR urządzenia w celu zwiększenia żywotności agregatu wody lodowej i zminimalizowania zagrożenia kosztownych przestojów, wszystkie czynności konserwacyjne i kontrolne należy wykonać w zalecanych przez producenta odstępach czasu.
7. Na specjalistyczną obsługę serwisową urządzenia, wskazanego w ust. 2 składa się wykonanie w trakcie trwania umowy:
1
A) 3 ,,przeglądów jesiennych" w październiku 2021 r. 2022 r. i 2023 r.
B) 2 ,,przeglądów wiosennych" w kwietniu 2022 r. 2023 r.
zgodnie harmonogramem zawartym w załączniku Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty - Wzór umowy. Ad. A) Przegląd jesienny obejmuje swoim zakresem w szczególności:
1) kontrolę, diagnostykę i ewentualnie regulację parametrów pracy urządzenia;
2) kontrolę szczelności;
3) mycie chemiczne skraplaczy;
4) badanie stężenia zawartości glikolu w wodzie spuszczanej z układu;
5) spuszczenie wody i napełnienie układu (parownika) glikolem;
6) inne czynności wynikające z DTR urządzenia zabezpieczające agregat na sezon zimowy.
Ad. B) Przegląd wiosenny obejmuje swoim zakresem w szczególności:
1) kontrolę, diagnostykę i ewentualnie regulację parametrów pracy urządzenia;
2) pobranie próbek oleju i przeprowadzenie analizy spektrochemicznej;
3) usunięcie glikolu i napełnienie układu wodą;
4) odpowietrzenie układu;
5) mycie chemiczne skraplaczy;
6) kontrolę szczelności;
7) inne czynności wynikające z DTR urządzenia przygotowujące agregat do pracy w sezonie letnim.
8. Zakres przeglądów agregatu chłodniczego ma na celu przygotowanie agregatu do pracy w sezonie letnim oraz zabezpieczenie go na sezon zimowy. Każdy przegląd musi być wykonywany zgodnie z dokumentacją serwisową producentów i zaleceniami serwisowymi i obejmować w szczególności:
1) kontrole sterowników elektronicznych i sterowników wyświetlacza;
2) kontrole zaworów bezpieczeństwa.
9. Ewentualne koszty usunięcia awarii, będą rozliczane na podstawie oddzielnych zleceń, kalkulacji, wycen zaakceptowanych przez obie Strony oraz stawki roboczogodz. ustalonej w formularzu ofertowym.
10. Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych (olej, filtry itp.) będą rozliczane na podstawie oddzielnych zleceń, kalkulacji, wycen zaakceptowanych przez obie Strony.
11. Koszt zakupu substancji glikolowej będą rozliczane na podstawie stałej przez cały okres umowy stawki za litr, wskazanej w formularzu ofertowym. Wykonawca zakupi odpowiednią i właściwą dla urządzenia ilość glikolu, a następnie refakturuje ją na Zamawiającego. Zakup glikolu będzie realizowany na podstawie odrębnego opcjonalnego zlecenia Zamawiającego. Stała stawka cenowa powinna w sobie zawierać wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, wniesieniem i wpuszczeniem do układu substancji glikolowej.

Dokument nr: ZW/16/2021

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz. 11.30 w Sądzie Rejonowym w Siedlcach przy Ul. Kazimierzowskiej 31 A. s. konferencyjna.

Specyfikacja:
12. Zamawiający zaleca Wykonawcom, przed złożeniem ofert, obejrzenie lokalizacji, której dotyczy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Oględzin można dokonać w godz.ch pracy Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktów wskazana w § 14 pkt 1) Zaproszenia.
13. Zamawiający informuje, iż udostępni całą dokumentację związaną z agregatem wraz z raportem rozruchu z czerwca 2017 r.

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową zgodną z treścią wzoru Formularza Ofertowego wraz z załącznikami należy (przesłać) w formie pisemnej do dnia 3 sierpnia 2021 r. do godz. 11.00 w opieczętowanej kopercie na adres:
Sąd Rejonowy w Siedlcach, Ul. Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce

Miejsce i termin realizacji:
Umowa obowiązywać będzie przez okres 25 miesięcy od dnia 1 września 2021 r. do 31 października 2023 r.

Wymagania:
§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca który przedstawi wraz z ofertą:
a) pisemny wykaz osób - wg. wzoru zał. nr 3, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług;
b) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również usług wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzające, że Wykonawca wykonał lub wykonuje usługi minimum 1 usługę w zakresie przeglądów, konserwacji lub serwisu agregatu chłodniczego firmy TRANE o parametrach zbliżonych do agregatu obsługującego siedzibę Sądu Rejonowego w Siedlcach wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodem, o którym mowa, są referencje bądź inne dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane.
c) uprawnienia F-gazowe dla przedsiębiorcy i osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z wykazem osób), wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego - uprawniające do instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
d) ważną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Jeżeli okres aktualnie posiadanej przez Wykonawcę polisy jest krótszy, należy złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczenia łącznie na cały okres realizacji niniejszej Umowy.
§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą, w formie pisemnej:
1) dokumenty określone w § 5 Zaproszenia do złożenia oferty;
2) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
3) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
4) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).
2. Oferta oraz wszystkie dokumenty złożone wraz z nią powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, zgodnie z aktualnym odpisem w właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo informacją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku Pełnomocnika, Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa, z którego treści wynikać będzie, iż osoba w nim wymieniona jest upoważniona do dokonywania czynności w postępowaniu lub do podpisania umowy.
§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W postępowaniu o udzielenie zamówienia: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego e-mailem na adres: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Do złożenia oferty wraz z załącznikami a także do jej zmiany lub wycofania zastrzeżona jest forma pisemna pod rygorem nieważności. We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę nadaną przez Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść załączników do Zaproszenia do złożenia oferty. O zmianach treści załączników Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców na swojej stronie internetowej, na której udostępniona jest dokumentacja postępowania.
§ 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, trwałą i czytelną techniką.
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza Ofertowego (załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty). Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Wszelkie podpisy Wykonawcy lub osoby upoważnionej muszą być złożone własnoręcznie wraz z imienną pieczątką albo być napisane w sposób czytelny.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia i zawierać tylko jedną łączną cenę netto oraz brutto za zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wartością dodatnią, podaną w złotych polskich cyfrowo i słownie maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert.
5. Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku braku parafek (podpisów) dokonane przez Wykonawcę zmiany, poprawki lub przekreślenia w ofercie nie będą brane przez Zamawiającego pod uwagę.
§ 9. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
1. Jedynym kryterium wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert nie odrzuconych. W czasie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona wyłącznie jedna ważna oferta, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
3. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający jednorazowo wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Wezwanie nie dotyczy Formularza Ofertowego, który nie podlega uzupełnieniu lub poprawie przez Wykonawcę.
5. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełniania dokumentów lub do złożenia wyjaśnień, zgodnie z ust. 3 i ust. 4 powyżej, w przypadku gdy pomimo uzupełnienia dokumentacji lub udzielonych wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub postępowanie podlega unieważnieniu.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty i załącznikami niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia upływu terminu do składania ofert.
Koperta powinna zawierać nawę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie:
,,Oferta na serwis agregatu chłodniczego (ZW/16/2021)".
2. Koperta powinna zawierać dane adresowe Wykonawcy, aby można ją było odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie. W przypadku wysłania oferty pocztą (firmą kurierską) -decyduje data i godzina dostarczenia oferty na wskazany powyżej adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania). Wszelkie konsekwencje wnikające ze złożenia oferty niezgodnie z opisem wskazanym przez Zamawiającego w Zaproszeniu ponosi Wykonawca. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy bez otwierania.
§ 11. ODRZUCENIE OFERTY, ZMIANA ZAPROSZENIA, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA :
1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6;
2) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) zmiany postanowień Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,
2) odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny - tzw. ,,unieważnienie postępowania" w każdym czasie do momentu rozstrzygnięcia postępowania.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie w szczególności, gdy:
1) postępowanie nie doprowadziło do wyboru oferty;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadku o którym mowa w § 9 ust. 3 Zaproszenia do złożenia oferty, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł w miejscu wyodrębnionym dla przedmiotowego postępowania.
§ 12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej z nich. Powyższe informacje zostaną przesłane wybranemu Wykonawcy e-mailem oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł w miejscu wyodrębnionym dla przedmiotowego postępowania.
2. Zamawiający wymaga aby wybrany w postępowaniu Wykonawca podpisał z nim umowę zgodnie z załączonym do Zaproszenia do złożenia oferty wzorem umowy {załącznik Nr 1) nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od opublikowania wyniku postępowania. O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego w postępowaniu Wykonawcę e-mailem. W przypadku gdy Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Kontakt:
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
1) w kwestiach związanych z przedmiotem zamówienia: Pan Bartosz Stańczuk tel: (25) 640-08-16; lub w zastępstwie Pan Romuald Paniak tel: (25) 640-08-14
2) w kwestiach związanych z procedurą: Pan Tomasz Rycerz - tel.: (25) 640-08-81, e-mail: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl
6

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.