Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu pomieszczeń

Przedmiot:

Wykonanie remontu pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37-565 Roźwienica
powiat: jarosławski
tel. 16 622 58 22 w. 33 fax. 16 622 58 22
Województwo: podkarpackie
Miasto: Roźwienica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 16 622 58 22 w.
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p. zm.) numer sprawy RG.271.PROG.10.2021, nazwa zadania: Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WDK Bystrowice
W związku z planowanym zakupem roboty budowlanej Gmina Roźwienica prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem zadania są roboty remontowe budynku obejmujące:
- roboty rozbiórkowe
- roboty remontowe budowlane polegające na wykonaniu ścianek działowych, montażu nowych okien i drzwi, wykonaniu posadzek, tynków i okładzin
- wykonanie instalacji wodociągowej
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót.

CPV: 45000000-7, 45210000-2

Dokument nr: RG.271.PROG.10.2021

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2021-08-09 do godz. 12:00 Za pośrednictwem platformy zakupowej https://rozwienica.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od terminu składania ofert.
Termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu składania ofert oraz terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga Cena 100
1. Forma oferty oraz oświadczenia:
1) Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zamówieniowej https://rozwienica.ezamawiajacy.pl/
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: PDF, DOC, DOCX, RTF, XPS, ODT i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie Platformy zamówieniowej. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie skanu dokumentu pierwotnie wytworzonego i wypełnionego w postaci papierowej, pod warunkiem opatrzenia powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Powstały w ten sposób dokument elektroniczny Zamawiający traktował będzie jako ofertę złożoną w postaci elektronicznej niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument ten zostanie opatrzony prawidłowym podpisem.
5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy zamówieniowej. Po upływie terminu do składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
2. Przygotowanie oferty:
1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w niniejszym zaproszeniu.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
8) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w osobnym pliku. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
9) W przypadku określonym w art. 225 wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, że:
a) wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazuje wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazuje stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia wykonawcy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń.
2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
wyznaczając jednocześnie wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
4) Jeżeli zaoferowana cena wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.
Wyniki postępowania zostaną podane poprzez platformę zakupową https://rozwienica.ezamawiajacy.pl/ na stronie internetowej www.rozwienica.itl,pl/bip

Uwagi:
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:
a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Kontakt:
W przypadku pytań do postepowania zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie do połowy okresu od ogłoszenia o postępowaniu do terminu składania ofert.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytania i udzielone odpowiedzi zamieści na stronie internetowej zamawiającego www.rozwienica.itl.pl/bip
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: stanowisko inspektor imię i nazwisko Marian Gdula tel. 16 622 58 22 w. 33 fax. 16 622 58 22 w terminach w godzinach pracy zamawiającego

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.