Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż hali namiotowej

Przedmiot:

Dostawa i montaż hali namiotowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Opolska Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Prószkowska 76 Budynek nr 5, pokoje: 2 i 3
45-758 Opole
powiat: Opole
Tel:.: +48 077 449 81 77, +48 077 449 81 78,, Fax:.: +48 077 449 81 80.
a.jucha@po.edu.pl
https://po-opole.ezamawiajacy.pl/pn/po-opole/demand/notice/public/34737/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel:.: +48 077 449 8
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż hali namiotowej przy hali laboratoryjnej budynku WBiA przy Ul. Katowickiej 48 w Opolu
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
3. Przedmiot zamówienia:
3.1. Opis przedmiotu zamówienia: ,,DOSTAWA i montaż hali namiotowej przy hali laboratoryjnej budynku WBiA
przy Ul. Katowickiej 48 w Opolu".
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym stanowiącym
załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia.

CPV: 45000000-7, 44211000-2

Dokument nr: RK00CI00/26/2021-B

Otwarcie ofert: Data otwarcia ofert/opracowań studialnych: 2021-07-28 11:30

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://po-opole.ezamawiajacy.pl/pn/po-opole/demand/notice/public/34737/details
Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych: 2021-07-28 11:00
1) W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z
instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: https://poopole.ezamawiajacy.pl.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.07.2021 r. do godz.11:00
2) Oferty zostaną otwarte w dniu 28.07.2021 r. godz. 11:30.
3) Oferty złożone po terminie określonym w ppkt. 1 nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce wykonania zamówienia, warunki płatności:
1) termin realizacji: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,
2) miejsce realizacji: Opole, Ul. Katowicka 48

Wymagania:
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
warunki płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
5. Termin związania ofertą:
1) Okres związania ofertą wynosi minimum 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert;
2) Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku zamknięcia postępowania bez dokonania
wyboru Wykonawcy lub zawarcia umowy.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Dokumenty składające się na ofertę:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy według załącznika nr 2 do Ogłoszenia/Zaproszenia;
b) zaakceptowany i podpisany opis przedmiotu zamówienia według załącznika nr 1 do
Ogłoszenia/Zaproszenia;
c) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika
z dokumentu rejestrowego: pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej).
2) Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy
(do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego).
Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów
przedstawionych przez Wykonawcę.
3) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
4) Wykonawca na prowadzone postępowanie może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

7. Uzupełnianie dokumentów:
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów
i oświadczeń, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające
błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

8. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, poprawa omyłek, uzupełnienia, odrzucenie oferty oraz unieważnienie
postepowania:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz dotyczących pełnomocnictw, o których mowa pkt. 7 Ogłoszenia.
2) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty (poprawienie omyłki nastąpi wyłącznie za zgodą Wykonawcy wyrażoną w terminie
3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przez Zamawiającego);
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się
do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

9. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
a) nie złożyli żądanych dokumentów i oświadczeń (pomimo wezwania);
b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
a) jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek o których mowa w pkt. 9 ppkt. 2 niniejszego
Zaproszenia.

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia.
2) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3) Cena opisana w ppkt. 1 jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający za realizację usługi.
Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
13. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium:
cena (oferty brutto) 100/100 punktów
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali otrzymają
procentowo mniej. Ilość punktów liczona będzie według wzoru:
Cena najniższa oferowana brutto
Ilość punktów = x 100 punktów
Cena badanej oferty brutto
14. Zawarcie umowy:
1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3
do Ogłoszenia/Zaproszenia.
2) Zamawiający może odstąpić od wyboru oferty oraz podpisania umowy w przypadku, gdy cena oferty
najkorzystniejszej będzie wyższa niż środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia;
3) Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą
ofertę. W przypadku, gdy wynik negocjacji będzie negatywny, Zamawiający może przeprowadzić
negocjacje z kolejnymi Wykonawcami wg pozycji rankingowej.
15. Wynik postępowania:
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne ogłoszenie na
platformie zakupowej Zamawiającego https://po-opole.ezamawiajacy.pl.
16. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny
najkorzystniejszej oferty;
3) postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia powodującą sytuację w której
niemożliwym jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uwagi:
Politechnika Opolska Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Budynek nr 5, pokoje: 2 i 3
Tel:.: +48 077 449 81 77, +48 077 449 81 78,
Tel:.: +48 077 449 81 79,
Fax:.: +48 077 449 81 80.
Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte
18. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej ,,RODO", Zamawiający - Politechnika Opolska
informuje, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w 45-758 Opole, ul.
Prószkowska 76;
o kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i danych
umieszczonych na stronie po.opole.pl. Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora
Ochrony Danych Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@po.opole.pl.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia
wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone zgodnie z Pzp
oraz w pozostałych celach określonych w Pzp.
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; okres
przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy
Unii Europejskiej (UE) przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie
projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE.
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 Pzp; ponadto dane osobowe
mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
o W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO;
o Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji
międzynarodowej na zasadach określonych w Pzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych
przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z Pzp.
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem
zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nie udostępnienia do przetwarzania danych
osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty lub wykluczenie z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
2. W przypadku, gdy dotyczy - Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do treści Formularza
Ofertowego - załącznik nr 1 do Ogłoszenia - oświadczenie, jak poniżej wraz z podpisem osoby
do reprezentowania firmy:
,,Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu".

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu:
Agnieszka Jucha, e- mail: a.jucha@po.edu.pl lub poprzez platformę zakupową Zamawiającego
https://po-opole.ezamawiajacy.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.