Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie koncepcji akustycznej przebudowy i modernizacji pływalni miejskiej

Przedmiot:

Wykonanie koncepcji akustycznej przebudowy i modernizacji pływalni miejskiej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Inwestycje Sp. z o.o
ul. Legionów 122 D lok. 114
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
Tel. +48 41 254 70 10 +48 41 254 70 11
kontakt@miejskieinwestycje.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 41 254 70 1
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert' na:
,,Wykonanie koncepcji akustycznej przebudowy i modernizacji pływalni miejskiej mieszczącej się w Skarżysku - Kamiennej przy Ul. Spółdzielczej 19 uwzględniającej różne etapy inwestycji".
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji akustycznej przebudowy i modernizacji pływalni miejskiej mieszczącej się w Skarżysku - Kamiennej przy Ul. Spółdzielczej 19 uwzględniającej różne etapy inwestycji a także doradztwo na etapie tworzenia programu przebudowy i rozbudowy oraz nadzór w zakresie akustyki prac projektowych i wykonawczych podczas realizacji całego przedsięwzięcia.
2. W RAMACH WYKONANIA ZAMÓWIENIA NALEŻY OPRACOWAĆ:
2.1. Koncepcję akustyczną:
a) Wizja lokalna wraz z pomiarami tła akustycznego w otoczeniu budynku i wewnątrz obecnego budynku.
b) Koncepcja akustyczna uwzględniająca następujące wytyczne dla przyszłych projektantów i wykonawców obiektu:
o Emisja hałasu otoczenia,
o Ochrona przeciwdźwiękowa obiektu przed hałasem zewnętrznym,
o Ochrona przeciwdźwiękowa obiektu przed hałasem instalacyjnym,
o Ochrona przed hałasem pogłosowym,
o Akustyka wnętrza,
o System rozgłoszeniowy, zrozumiałość komunikatów słownych,
o Odniesienie do norm i obowiqzujqcych przepisów w zakresie akustyki tego typu obiektów,
o Procedury weryfikowania parametrów akustycznych budynku, jakie Zamawiający będzie wykorzystywał do kontroli jakości wykonywanych prac budowlanych i wykończeniowych,
c) Nadzorowanie i doradztwo przy tworzeniu,
d) Uczestnictwo w wideokonferencjach z udziałem Zamawiającego,
e) Udział w co najmniej jednej naradzie w siedzibie Zamawiającego,
2.2. Nadzór akustyczny nad rozwiązaniami przyjmowanymi przez zespół projektowy realizowany w trakcie całego procesu tworzenia dokumentacji projektowej:
a) Uczestnictwo w wideokonferencjach z udziałem Zamawiającego i Projektantów,
b) Udział w co najmniej dwóch naradach projektowych w siedzibie Zamawiającego z udziałem Zamawiającego i Projektantów,
c) Opiniowanie w zakresie akustyki przyjętych przez Projektantów obiektu rozwiązań projektowych,
2.3. Nadzór akustyczny nad robotami budowlanymi i wykończeniowymi:
a) Prowadzenie nadzoru akustycznego w okresie co najmniej 20 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy na rzecz Wykonawcy,
b) Świadczenie usługi nadzoru akustycznego zdalnego (korespondencyjnie),
c) Wizytacje kontrolne w celu nadzorowania prac podczas budowy - co najmniej 5,
d) Wykonanie dwóch sesji pomiarów akustycznych kontrolnych i weryfikujących spełnienie wymagań określonych w koncepcji akustycznej, w tym pomiary w zakresie:
o izolacyjności akustycznej przegród,
o czasu pogłosu,
o zrozumiałości mowy,
o poziomu tła akustycznego

Dokument nr: L.dz. 54/07/2021

Składanie ofert:
4. ZASADY SKŁADANIA OFERT, TERMIN I PRZEKAZANIE HASŁA DO CZĘŚCI HANDLOWEJ OFERTY
6.1. Ofert należy złożyć do dnia 06.08.2021 roku do godz. 10:00, w formie i miejscu, o którym mowa poniżej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innej formie niż wskazana w ust. 6.2.
6.2. Ofertę należy złożyć (przesłać) w formie elektronicznej jako 1 (jeden) plik (w formacie PDF) zawierający skan podpisanego Formularza oferty wraz z załącznikami na adres: kontakt@miejskieinwestycje.pl
6.3. Wiążąca dla uznania złożenia oferty w terminie będzie data i godz. wpływu od oferenta wiadomości, zawierającej plik stanowiący ofertę na skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej adresata wskazaną w ust. 6.2.
6.4. Plik zawierający ofertę może być przesłany przez oferenta tylko jeden raz. Przesłanie pliku z ofertą więcej niż jeden raz może spowodować wykluczenie oferenta z udziału w Postępowaniu. Oferta taka nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
6.5. Plik zawierający ofertę powinien być zabezpieczony przed otwarciem hasłem znanym tylko oferentowi. Przesłanie Zamawiającemu pliku zawierającego ofertę niezabezpieczonego hasłem nie będzie uznane za złożenie oferty Zamawiającemu w niniejszym Postępowaniu. Oferta taka nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
6.6. Oferent przesyła hasło umożliwiające Zamawiającemu otwarcie pliku niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w Postępowaniu wskazanym w ust. 6.1 na adres kontakt@miejskieinwestycje.pl Nieprzesłanie hasła przez oferenta do godz. 15:00 w dniu upływu terminu do składania ofert lub przesłanie hasła przed upływem terminu do składania ofert w
Postępowaniu spowoduję wykluczenie tego oferenta z dalszego udziału w Postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin opracowania i dostarczenia do Zamawiającego wykonanej inwentaryzacji budowlanej - 45 dni od zawarcia umowy.

Wymagania:
1 Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki
3. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU (jeśli Zamawiający stawia takie warunki):
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przy realizacji zamówienia dysponował co najmniej:
o jednym specjalistą ds. akustyki tj. osobą posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w dziedzinie akustyki, inżynierii dźwięku lub pokrewne;
o jedną osobą posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe (liczone na dzień składania ofert od daty uzyskania tytułu zawodowego mgr inż.)
o jedną osobą, która posiada doświadczenie i zaprojektowała co najmniej 10 obiektów sportowych lub widowiskowych w zakresie akustyki wnętrza i ochrony przeciwdźwiękowej,
o jedną osobą, która przeprowadziła co najmniej 10 nadzorów z ramienia Inwestorów lub Zamawiających nad wykonywaniem prac budowlanych i wykończeniowych w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrza dla obiektów sportowych lub widowiskowych,
o jedną osobą, która przeprowadziła co najmniej 10 sesji pomiarów akustycznych dotyczących akustyki wnętrza i ochrony przeciwdźwiękowej dla obiektów sportowych lub widowiskowych wraz ze sporządzeniem raportu pomiarowego,
o znajdował się w sytuacji organizacyjnej i ekonomicznej niezbędnej do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby oferent na dzień składania ofert nie posiadał zaległości podatkowych. Ocena spełnienia powyższego kryterium prowadzona będzie na podstawie oświadczenia w Formularzu Ofertowym - Spełnia/Nie spełnia.
o posiadał polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Postępowania na sumę nie niższa niż dwukrotność ceny brutto oferowanego zamówienia. Ocena spełnienia powyższego kryterium prowadzona będzie na podstawie oświadczenia w Formularzu Ofertowym - Spełnia/Nie spełnia a także dołączenie kopii polisy ubezpieczeniowej, parafowanej za zgodność z oryginałem.
1. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE POWINNY BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ (jeżeli Zamawiający żąda takich dokumentów):
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty wykaz wykonanych usług w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obejmującej akustykę wnętrza oraz ochronę przeciwdźwiękowa dla obiektów sportowych, widowiskowych lub edukacyjnych:
o w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 5 dokumentacji projektowych obejmujących akustykę wnętrza oraz ochronę przeciwdźwiękową dla obiektów sportowych lub widowiskowych lub edukacyjnych. Wykaz wykonanych projektów należy dołączyć w formie Załącznika Nr 3 do oferty - Wykaz wykonanych usług.
2. KRYTERIA OCENY OFERTY (W %):
Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego - waga kryterium 100%.
6.7. Oferent pozostaję związany z ofertą przez 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust. 6.1.
6.8. Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania i powinna zawierać:
6.8.1. Jedną ofertę cenową (Cena Ofertowa) - stanowiącą maksymalną, łączną kwotę za wykonanie poszczególnych zadań wskazanych w ustępie 1.
6.8.2. Oświadczenie oferenta o:
a) Braku otwarcia w stosunku do Oferenta likwidacji, braku w zatwierdzonym przez Sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym przewidzenia zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku oferenta lub nie zasądzeniu przez Sąd likwidacji majątku oferenta w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z póź. zm.), braku ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przywiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że Sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. Z 2015r. poz. 233 z póź. zm.),
b) Przyjęciu terminu związania ofertą,
6.8.3. Oświadczenia oferenta, o którym mowa w ust. 2,
6.8.4. Maksymalny termin wykonania zamówienia,
6.8.5. Wykaz wykonanych usług, o których mowa w ust. 3 zapytania (Załącznik do formularza oferty).
6.8.6. Dokument rejestrowy (urzędowy wydruk), w szczególności w celu wykazania umocowania osób podpisujących ofertę do reprezentacji oferenta (załącznik do formularza oferty). Jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w dokumencie rejestrowym, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (skan oryginału z notarialnie poświadczonymi podpisami).
6.8.7. Oświadczenie oferenta o poufności zgodne z ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania (Załącznik do Formularza oferty).
6.9. Oferta (Formularz Oferty) powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i oferenta, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem.
6.10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty Zamawiającemu. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu zwrotu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania.
Oferty przesłane Zamawiającemu stają się jego własnością i nie podlegają zwrotowi.
Zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze ogłoszenie ,,zapytania ofertowego", jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania ,,oferty cenowej" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy/zamówienia.
5. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej w terenie i oglądu budynków będących przedmiotem zamówienia.
b. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
c. Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.
d. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.201 6 r.).
e. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
f. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
6. UWAGI:
W toku badania i oceny ofert Zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści Oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z Zapytaniem Ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
O dokonanej poprawie w Ofercie Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.