Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa montażu nawierzchni bezpiecznej - plac zabaw

Przedmiot:

Usługa montażu nawierzchni bezpiecznej - plac zabaw

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rząśnia
ul. Kościuszki 16
98-332 Rząśnia
powiat: pajęczański
44 631 71 22 wew. 239
michal.krawczyk@rzasnia.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rząśnia
Wadium: ---
Nr telefonu: 44 631 71 22 wew. 23
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZEZNANIE RYNKU
na usługę montażu nawierzchni bezpiecznej - plac zabaw
Gmina i Rząśnia zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku
Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
L.p.
Przedmiot
Opis przedmiotu (specyfikacja)
1.
Projekt
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu ,,Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2.
Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa polegająca na montażu nawierzchnia bezpiecznej grubość 30mm - plac zabaw. Nawierzchnię wykonać na podbudowie, warstwa odsączająca wykonana z piasku o grubości 10-15 cm. dolana podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm, grubość tej warstwy 10 cm, warstwa wyrównawcza z kruszywa

łamanego o frakcji 0,31,5 mm, grubość tej warstwy 5 cm. Na tak przygotowanej podbudowie wykonać nawierzchnię bezpieczną o gr. min. 30 mm, składającej się z dwóch warstw. Dolna warstwa wykonana z granulatu gumowego SBR, frakcja 6-12 mm gr. min. 1,5 cm, warstwa górna wykonana z kolorowego EPDEM frakcja 1,0 - 3,5 mm o grubości min. 1,5 cm. Całość wykonanej nawierzchni obłożona krawężnikiem bezpiecznym zamontowanym na ławie betonowej. Nawierzchnia bezpieczna zgodna z normą EN1177 oraz posiadająca atest PZH. Powierzchnia płyty gumowej - 200m2

Składanie ofert:
Odpowiedź na niniejsze Rozeznanie rynku uprzejmie prosimy przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail. michal.krawczyk@rzasnia.pl, pocztą tradycyjną bądź osobiście w siedzibie Zapytującego do dnia 28.07.2021 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Wyceny powinny być ważne co najmniej do dnia 16.08.2021 r.

Wymagania:
3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)
3.1
Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
3.2
W rozeznaniu rynku nie mogą brać udziału:
a) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zapytującemu szkodę przez to że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zapytującym pomimo wyboru ich oferty;
c) Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia
3.3
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co, do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. Do czasu podpisania umowy Zamawiający nie jest związany ofertą Wykonawcy.
3.4
Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zapytującego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią rozeznania rynku i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE - w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.
3.5
Zapytujący oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie

niniejszego zapytania oraz realizacji umowy. W przypadku gdy przekazywane dane lub informacje będą stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie zaznaczyć charakter i zakres tych danych i informacji.
3.6
Powyższe wymagania na etapie wyboru Wykonawcy będą weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego element Załącznika nr 1.
3.7
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Oferent/wykonawca spełnia wymagania opisane w pkt od 3.1 do 3.1 niniejszego punktu, zarówno przed wyborem wykonawcy jak i po jego wyborze.
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
Kryterium
Waga
Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
1. Cena
100 %
1. Cena to całkowita cena brutto. (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).
2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana x 100
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.
Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści Rozeznanie rynku prosimy kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania nowego Rozeznanie rynku, w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego modyfikacji lub uzupełnienia.
Zamawiający zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia założonych propozycji cenowych w przypadku nie spełnienia przez nie kryteriów zawartych w Rozeznaniu rynku, a także prawo żądania przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej wymagania dotyczące przedmiotowych usług.

Uwagi:
Godziny pracy
7.30 - 15.00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania:
Imię i nazwisko
Krawczyk Michał
Adres email
michal.krawczyk@rzasnia.pl
Numer telefonu
44 631 71 22 wew. 239

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.