Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie pełnej inwentaryzacji budowlanej pływalni miejskiej

Przedmiot:

Wykonanie pełnej inwentaryzacji budowlanej pływalni miejskiej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie inwestycje Sp. z o.o
ul. Legionów 122 D lok. 114
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
Tel. +48 41 254 70 10 +48 41 254 70 11
kontakt@mieiskieinwestycje.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 41 254 70 1
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert1 na:
,,Wykonanie pełnej inwentaryzacji budowlanej pływalni miejskiej mieszczącej się w
Skarżysku-Kamiennei przy
ul. Spółdzielczej 19,,
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej inwentaryzacji budowlanej
pływalni miejskiej mieszczącej się w Skarżysku - Kamiennej przy Ul. Spółdzielczej
19.
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejącego budynku powinno zawierać:
a) opis z uwzględnieniem lokalizacji, liczby kondygnacji, jego wysokości i
powierzchni,
b) opis materiałów, z jakich zostały wykonane poszczególne elementy budynku,
c) zestawienie powierzchni użytkowych poszczególnych kondygnacji
d) zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji,
e) przekroje przez ww. kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami (rzędnych
posadzek, podestów, dachu, gzymsów, poziomu terenu i in.),
f) rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej
detalami architektonicznymi,
g) rzut dachu z naniesionymi przewodami kominowymi i wentylacyjnymi,
h) instalacje wewnętrzne (wod-kan, co, wentylacja, klimatyzacja, instalacje
elektryczne)
Wstępna ocena stanu technicznego powinna zawierać:
a) opis techniczny budynku wraz z inwentaryzacją wszelkich uszkodzeń
elementów konstrukcji,
b) ocena istniejącego stanu technicznego podstawowych elementów
konstrukcji, tj. konstrukcji fundamentów, ścian, stropów, więźby dachowej i/lub
stropodachu oraz konstrukcji niecki basenowej,
c) określenie stopnia zużycia technicznego budynku,
d) ogólna ocena bezpieczeństwa budynku, w tym analizy obliczeniowe
dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, a w szczególności
fundamentów, stropów, ścian, nadproży, belek, więźby dachowej i/lub
stropodachu oraz niecki basenowej,
e) podanie zakresu i programu robót naprawczych i remontowych,
f) ocena właściwości cieplnych budynku;
g) ocena obecności materiałów niebezpiecznych z punktu widzenia ochrony
środowiska, np. azbest;
h) wnioski, zalecenia.

Dokument nr: L.dz. 55/07/2021

Składanie ofert:
6. ZASADY SKŁADANIA OFERT, TERMIN I PRZEKAZANIE HASŁA DO CZĘŚCI HANDLOWEJ
OFERTY
6.1. Ofert należy złożyć do dnia 04.08.2021 roku do godz. 10:00. w formie i
miejscu, o którym mowa poniżej. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert w innej formie niż wskazana w ust. 6.2.
6.2. Ofertę należy złożyć (przesłać) w formie elektronicznej jako 1 (jeden) plik (w
formacie PDF) zawierający skan podpisanego Formularza oferty wraz z
załącznikami na adres: kontakt@mieiskieinwestycje.pl
6.3. Wiążąca dla uznania złożenia oferty w terminie będzie data i godz.
wpływu od oferenta wiadomości, zawierającej plik stanowiący ofertę na
skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej adresata wskazaną w ust. 6.2.
6.4. Plik zawierający ofertę może być przesłany przez oferenta tylko jeden raz.
Przesłanie pliku z ofertą więcej niż jeden raz może spowodować wykluczenie
oferenta z udziału w Postępowaniu. Oferta taka nie będzie podlegała
rozpatrzeniu.
6.5. Plik zawierający ofertę powinien być zabezpieczony przed otwarciem
hasłem znanym tylko oferentowi. Przesłanie Zamawiającemu pliku
zawierającego ofertę niezabezpieczonego hasłem nie będzie uznane za
złożenie oferty Zamawiającemu w niniejszym Postępowaniu. Oferta taka nie
będzie podlegała rozpatrzeniu.
6.6. Oferent przesyła hasło umożliwiające Zamawiającemu otwarcie pliku
niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w Postępowaniu
wskazanym w ust. 6.1 na adres kontakt@miejskieinwestycje.pl Nieprzesłanie
hasła przez oferenta do godz. 15:00 w dniu upływu terminu do składania
ofert lub przesłanie hasła przed upływem terminu do składania ofert w
Postępowaniu spowoduję wykluczenie tego oferenta z dalszego udziału w
Postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin opracowania i dostarczenia do Zamawiającego wykonanej inwentaryzacji
budowlanej - 45 dni od zawarcia umowy.

Wymagania:
2. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU (jeśli Zamawiający stawia takie warunki):
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przy realizacji zamówienia dysponował
co najmniej:
o jedną osobą z wykształceniem wyższym technicznym,
o jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń wraz z co
najmniej dziesięcioletnią praktyką zawodową,
o jedną osobą wpisaną na listę rzeczoznawców budowlanych prowadzoną przez
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
a także Wykonawca:
o znajdował się w sytuacji organizacyjnej i ekonomicznej niezbędnej do
wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby oferent na dzień
składania ofert nie posiadał zaległości podatkowych. Ocena spełnienia
powyższego kryterium prowadzona będzie na podstawie oświadczenia w
Formularzu Ofertowym - Spełnia/Nie spełnia.
o posiadał polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem Postępowania na sumę nie niższa niż
dwukrotność ceny brutto oferowanego zamówienia. Ocena spełnienia
powyższego kryterium prowadzona będzie na podstawie oświadczenia w
Formularzu Ofertowym - Spełnia/Nie spełnia a także dołączenie kopii polisy
ubezpieczeniowej, parafowanej za zgodność z oryginałem.
3. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE POWINNY BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ Geżeli
Zamawiający żąda takich dokumentów):
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty wykaz wykonanych
usług w zakresie inwentaryzacji budowlanych, prawidłowo wykonane dla takich
obiektów jak:
o jedna inwentaryzacja budowlana dla obiektu sportowego - pływalni o
kubaturze minimum 6.000m3,
o dwie inwentaryzacje budowlane dla obiektu użyteczności publicznej o
kubaturze minimum 11.000m3 każda,
4. KRYTERIA OCENY OFERTY (W %):
Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego - waga kryterium
100%.
6.7. Oferent pozostaję związany z ofertą przez 60 dni, licząc od dnia upływu
terminu składania ofert określonego w ust. 6.1.
6.8. Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem Formularza Oferty,
stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania i powinna zawierać:
6.8.1. Jedną ofertę cenową (Cena Ofertowa) - stanowiącą maksymalną,
łączną kwotę za wykonanie poszczególnych zadań wskazanych w
ustępie 1.
6.8.2. Oświadczenie oferenta o:
a) Braku otwarcia w stosunku do Oferenta likwidacji, braku w
zatwierdzonym przez Sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym
przewidzenia zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku oferenta
lub nie zasądzeniu przez Sąd likwidacji majątku oferenta w trybie art. 332
ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. póz.
978, z póz. zm.), braku ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem oferenta, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przywiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że Sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. Z 2015r. póz. 233 z póz. zm.),
b) Przyjęciu terminu związania ofertą,
6.8.3. Oświadczenia oferenta, o którym mowa w ust. 2,
6.8.4. Maksymalny termin wykonania zamówienia,
6.8.5. Wykaz wykonanych usług, o których mowa w ust. 3 zapytania (Załącznik
do formularza oferty).
6.8.6. Dokument rejestrowy (urzędowy wydruk), w szczególności w celu
wykazania umocowania osób podpisujących ofertę do reprezentacji
oferenta (załącznik do formularza oferty). Jeżeli ofertę podpisują inne
osoby niż wskazane w dokumencie rejestrowym, do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo (skan oryginału z notarialnie
poświadczonymi podpisami).
6.8.7. Oświadczenie oferenta o poufności zgodne z ze wzorem stanowiącym
Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania (Załącznik do Formularza oferty).
6.9. Oferta (Formularz Oferty) powinna być podpisana przez
umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i oferenta,
upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu,
zgodnie z wpisem do reprezentacji w stosownym dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym
pełnomocnictwem.
6.10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem
swojej oferty Zamawiającemu. Zamawiający w żadnym wypadku nie
odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu
zwrotu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania.
Oferty przesłane Zamawiającemu stają się jego własnością i nie
podlegają zwrotowi.
Zgodnie z ad. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia
postępowania (odwołania) oraz że niniejsze ogłoszenie ,,zapytania ofedowego",
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania ,,ofedy cenowej" nie jest
równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. z
siedzibą w Skarżysku - Kamiennej i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez
niego umowy/zamówienia.
7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej w terenie i oglądu budynków
będących przedmiotem zamówienia.
b. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez
osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy
konsorcjum.
c. Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w rejestrze firmy lub działających na
podstawie pełnomocnictwa.
d. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2019 póz. 1781) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
e. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy na
podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
f. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do
celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
8. UWAGI:
W toku badania i oceny ofert Zamawiającego może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia
stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
Wyjaśnienia treści Oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z Zapytaniem Ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie w Ofercie Zamawiający niezwłocznie informuje
Wykonawcę.
Zamawiający odrzuca Ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w
szczególności ceny lub innych warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym
jako kryterium oceny ofert (jeżeli dotyczy);
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na
jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanej
Oferty, w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie Zapytania Ofertowego Zamawiający
udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do Zamawiającego w ostatnim lub
przed ostatnim dniu przewidzianym na składanie Ofert.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji Ofert z trzema Wykonawcami,
którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych
ofert Zamawiający może zakwalifikować do negocjacji wszystkich Wykonawców,
których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym (decyzja w
przedmiocie przeprowadzenia negocjacji należy do Zamawiającego).
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia,
najkorzystniejsza Oferta może zostać wybrana spośród Ofert pozostałych, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania w dowolnym
momencie bez wybrania Oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna Oferta lub żadna z Ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej Oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może
przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest
niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy/przyjęcie zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.