Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usunięcie nieszczelności dachu i zawilgoceń na stropie

Przedmiot:

Usunięcie nieszczelności dachu i zawilgoceń na stropie

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Koninie
ul. Energetyka 5
62-510 Konin
powiat: Konin
tel. 63 246 45 92
sg@konin.so.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 63 246 45 92
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
,,Usunięcie nieszczelności dachu i zawilgoceń na stropie w budynku Sądu Rejonowego w Kole przy Ul. Włocławskiej 4"
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Usunięcie nieszczelności dachu i zawilgoceń na stropie w budynku Sądu Rejonowego w Kole przy Ul. Włocławskiej 4
2. KodCPV:
45000000-0 roboty budowlane
3. Przedmiot umowy obejmuje usunięcie przyczyn z powodu których występują nieszczelności dachu i zawilgocenia na stropie, w oparciu o Ekspertyzę Techniczną dachu budynku Sądu Rejonowego w Kole z dnia 28.11.2020 r. (Załącznik nr 1 do umowy) poprzez:
3.2. uszczelnienie miejsc przejść rur przewodowych i osłonowych na styku z pokryciem dachowym,
3.3. uszczelnienie styku rur przewodowych wokół rury osłonowej oraz wykonanie bardziej wygiętej ,,fajki" uniemożliwiającej transfer wody opadowej po rurkach do rury przewodowej,
3.4. wykonanie odkrywki przestrzeni wentylacyjnej i uzupełnienie izolacji rur i stropodachu, które chronić będzie przed roszeniem.
4. Ze względu na charakter budynku Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej na obiekcie w celu sporządzenia rzetelnej wyceny prac - po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobami wskazanymi w pkt VIII.
5. Ze względu na charakter pracy sądu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia.
6. Roboty mogące kolidować lub zakłócać pracę Sądu Rejonowego w Kole, w szczególności głośne kucia, wiercenia, rozbiórki itp., będą prowadzone po godz. 15.30 i w dni wolne od pracy w sądzie.

CPV: 45000000-0

Dokument nr: SG.212-4/2021

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Sądzie Okręgowym w Koninie, Ul. Energetyka 5, 62-510 Konin, Sekcja Gospodarcza pok. 220 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sg@konin.so.gov.pl w terminie do dnia 28 lipca 2021 roku, godz. 15.00 (liczy się data wpływu).
2. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 1. nie będą brane pod uwagę.
3. Po złożeniu oferty przez Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej na adres sg@konin.so.gov.pl Zamawiający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. W przypadku braku potwierdzenia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Marcinem Jamrószką, tel. 63 246 45 92 celem potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego oferty.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,
4. zdolności technicznej lub zawodowej
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być czytelna
2. Zamawiający zaleca, aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym umożliwiał(y) identyfikację osoby/osób, która(e) go złożyła(y), np. będzie uzupełniony imienną pieczątką.
3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być podpisany zgodnie z pkt. 2 z wykorzystaniem określonego wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
5. Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (w jednym egzemplarzu).
7. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę.
V. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Kryterium oceny oferty ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów jest:
Cena - 100%
2. Sposób obliczenia wartości punktowej:
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium - 100 pkt. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
_ Najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie caiości przedmiotu zamówienia %
Cena brutto badanej of erty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
3. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów zgodnie ze wzorem określonym w pkt 2.
VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie z projektem umowy określonym w Załączniku nr 2 w miejscu i terminie wyznaczonym po wyborze oferty.

Kontakt:
VIII. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI JEST:
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych dotyczących niniejszego
postępowania jest Marcin Jamrószka, mail: marcinjamroszka@konin.so.gov.pl
tel. 63 246 45 92
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Sądu Rejonowego w Kole jest
Natalia Grzybek tel. 63 22 82 837, natalia.grzybek@kolo.sr.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.