Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
397z dziś
4922z ostatnich 7 dni
19788z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ocena stanu technicznego torowisk poddźwigowych

Przedmiot:

Ocena stanu technicznego torowisk poddźwigowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A
ul. Rotterdamska 9
81-337 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. (58) 627 50 15, tel. (58) 621 58 38
m.lugiewicz@port.gdynia.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: Nie wymagane
Nr telefonu: tel. (58) 627 50 15,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ocena stanu technicznego torowisk poddźwigowych na wytypowanych nabrzeżach Portu Gdynia wraz z analizą, wnioskami oraz zaleceniami wynikającymi z uzyskanych pomiarów
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego
przedmiotem jest:
Ocena stanu technicznego torowisk poddźwigowych na wytypowanych nabrzeżach Portu Gdynia
wraz z analizą, wnioskami oraz zaleceniami wynikającymi z uzyskanych pomiarów
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego
Portu Gdynia S.A." dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.port.gdynia.wydarzenia-przetargi.pl
2. Przedmiotem zamówienia jest ,,Ocena stanu technicznego torowisk poddźwigowych na
wytypowanych nabrzeżach Portu Gdynia wraz z analizą, wnioskami oraz zaleceniami
wynikającymi z uzyskanych pomiarów". Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono
w Rozdziale IV SWZ.

Dokument nr: ZHB-227/SWZ-39/MŁ/AS/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w budynku ZMPG S.A. w sali nr 121 w dniu 06.08.2021 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
przy Ul. Rotterdamskiej 9 w Kancelarii Ogólnej pok. 20 (parter) w terminie do dnia
06.08.2021 r. do godz. 09:30.

Miejsce i termin realizacji:
6. Zamawiający ustala następujące terminy wykonania opracowań objętych przedmiotem
zamówienia:
1) dla torowiska poddźwigowego na nab. Śląskim - do 31.10.2021 r.
2) dla torowiska poddźwigowego na nab. Szwedzkim - do 31.10.2021 r.
3) dla torowiska poddźwigowego na nab. Bułgarskim - do 31.10.2021 r.
4) dla torowiska poddźwigowego na Intermodalnym Terminalu Kolejowym - do 30.04.2022 r.
5) dla torowiska poddźwigowego na nab. Holenderskim - do 30.04.2022 r.
6) dla torowiska poddźwigowego na nab. Polskim - do 30.04.2022 r.
7) dla torowiska poddźwigowego na nab. Helskim I - do 30.04.2023 r.
8) dla torowiska poddźwigowego na nab. Stanów Zjednoczonych - do 30.04.2023 r.
9) dla torowiska poddźwigowego na nab. Rumuńskim - do 30.04.2023 r.

Wymagania:
3. Treść SWZ z załącznikami jest dostępna na stronie www.port.gdynia.pl, w zakładce ,,Przetargi
nieelektroniczne". Ewentualne pytania i/lub wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia
i załączonych materiałów przetargowych należy zgłaszać pisemnie do dnia 29.07.2021 r. na które
Zamawiający udzieli odpowiedzi oraz niezwłocznie zamieści na stronie internetowej w ramach
przedmiotowego postępowania.
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie § 23 ust 1 pkt. 1), 3) - 5) oraz ust 2 Regulaminu tj.:
a) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazanych w
§ 23 ust 1 pkt. 1) Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych w
Rozdziale VIII ust. 3 SWZ.
b) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazanych w
§ 23 ust 1 pkt. 3) Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych w
Rozdziale VIII ust. 1 SWZ.
c) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazanych w
§ 23 ust 1 pkt. 4) i pkt. 5) Regulaminu, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych
w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ.
d) Zamawiający ustali, czy zachodzi podstawa wykluczenia określona w § 23 ust 2 Regulaminu
po sprawdzeniu Krajowego Rejestru Długów
5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej opisane warunki
udziału w postępowaniu:
1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie;
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
minimum 3 (słownie trzech) orzeczeń technicznych, opracowań lub ekspertyz obejmujących
swym zakresem ocenę stanu technicznego torowisk poddźwigowych o łącznej długości
1000mb.,
b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia osobami zdolnymi
do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. projektantem posiadającymi uprawnienia
projektowe bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej lub im odpowiadającej zgodnie
z art. 14 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U.2020.1333 ze zm.),
który wykonał w sposób należyty w ciągu ostatnich pięciu lat minimum 3 (słownie: trzy)
orzeczenia techniczne, opracowania lub ekspertyzy obejmujące swym zakresem ocenę stanu
technicznego torowisk poddźwigowych;
Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę -dokumentów wskazanych w
Rozdziale VIII SWZ ust. 3 pkt. 1) i pkt 2), wg formuły ,,spełnia - nie spełnia";
4) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100
000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę - dokumentów wskazanych w
Rozdziale VIII SWZ ust. 3 pkt. 3) wg formuły ,,spełnia - nie spełnia".
7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
12. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie:
1) prawo zakończenia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert;
2) prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn;
3) prawo modyfikacji niniejszej SWZ, przed upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
e-mail w sprawie zamówienia:
1) m.lugiewicz@port.gdynia.pl
tel. (58) 627 50 15
2) a.stenka@port.gdynia.pl
tel. (58) 621 58 38

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.