Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY JEDLICZE
ul. Rynek 6
38-460 Jedlicze
powiat: krośnieński
0-13 44 847 38
ag@jedlicze.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jedlicze
Wadium: ---
Nr telefonu: 0-13 44 847 38
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Gminy Jedlicze
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
,,Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami na
rozbudowę Remizy OSP w Długiem"
(którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zgód i pozwoleń na jego realizację dla zadania pn ,,Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami na rozbudowę Remizy OSP w Długiem ".
Istniejący budynek remizy umiejscowiony na działce nr 462 w m. Długie gm. Jedlicze wykonany jest w technologii murowanej, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, pokryty dachem dwuspadowym. Budynek nie posiada stałego zasilania w energię elektryczną oraz nie posiada przyłącza gazu, wody oraz kanalizacji sanitarnej. W budynku znajduje się pomieszczenie garażowe oraz wydzielone pomieszczenie szatniowe.
Projekt rozbudowy powinien zakładać rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowe 50 m2 powierzchni garażowej dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz dodatkowe 60 m2 z przeznaczeniem na świetlicę oraz zaplecze socjalne. W budynku należy zaprojektować zaplecze sanitarne. Należy uwzględnić wykonanie przyłączy elektroenergetycznego, gazu, wody i kanalizacji sanitarnej. Opracowanie powinno obejmować również zagospodarowanie terenu wokół projektowanej rozbudowy.
Opracowanie zawierać będzie:
1. Projekt architektoniczny budowlano - wykonawczy - 5 egz. - Obejmujący również: zagospodarowanie terenu
2. Projekt konstrukcyjno - budowlano - wykonawczy - 5 egz.
3. Projekty wykonawcze instalacji sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej - 5 egz.
4. Projekty przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej - 5 egz.
Ponadto do Wykonawcy należy:
5. Przygotowanie dokumentów do decyzji o warunkach zabudowy.
6. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.
7. Uzyskanie materiałów do celów projektowych: mapy, wypisy z rejestru gruntów itp.
8. Charakterystyka energetyczna - 3 egz.
9. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich - 3 egz.
10. Sporządzenie przedmiarów robót - 3 egz.
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 3 egz.
12. Informacja BIOZ - 3 egz.
13. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, (sanitarne, bhp, P. poż.) zezwoleń i zgłoszeń.
14. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
15. Dokumenty oraz projekty budowlane prócz wersji papierowej, dostarczyć należy również w formie elektronicznej (płyta CD).
UWAGA:
o Zamawiający zaleca do zapoznania się z terenem planowanej inwestycji oraz uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.
o Projektant zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, na etapie sporządzania dokumentacji, proponowane rozwiązania projektowe i zastosowane materiały.
o W cenę oferty powinna zostać wliczona aktualizacja kosztorysów przed rozpoczęciem inwestycji przez Wykonawcę.

Dokument nr: IR.6740.1.8.2021.RGo

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert/propozycji cenowej:
Urząd Gminy Jedlicze - dnia 28.07.2021 r godz. 12:15

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycje cenową należy złożyć w Urzędzie Gminy Jedlicze, z siedzibą 38-460, Ul. Rynek 6 w pokoju nr 26 (sekretariat) lub Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Jedlicze nie później niż do dnia 28.07.2021r. do godz. 12:00 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ag@jedlicze.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się na: od daty podpisania umowy do 10.12.202 lr.

Wymagania:
3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena-100%
lub/i inne kryteria ( podać jakie)--%
4. Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:
a) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
b) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
c) kserokopię uprawnień budowlanych do projektowania w branży architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) cena brutto usługi/dostawy/ roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną obowiązuje przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Gmina Jedlicze wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez Zamawiającego wymogom i o najwyższej punktacji.
Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: GMINA JEDLICZE, ul. RYNEK 6, 38-460 JEDLICZE PROPOZYCJA CENOWA NA ZADANIE PN.:
,,Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami na rozbudowę Remizy OSP w Długiem"
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 28.07.202lr. GODZ. 12:15 Kopertę poza oznakowaniem jak wyżej należy opisać nazwą i adresem wykonawcy.
Propozycje cenowe, które wpłyną do Gminy Jedlicze po wyznaczonym terminie składania, nie biorą udziału w ocenie i wyborze oferty, będą one odsyłane bez otwierania.
Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Zamawiający powiadomi o wyborze propozycji cenowej wybranej w toku postępowania. Wykonawca podpisze umowę na realizację zadania w siedzibie Urzędu Gminy Jedlicze w umówionym terminie.

Kontakt:
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Rafał Gomułka - Referat Inwestycji i Rozwoju, tel. 0-13 44 847 38, e-mail: gomulka@jedlicze.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.