Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji zachodniej, wschodniej, południowej wraz z dociepleniem ściany wschodniej...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont elewacji zachodniej, wschodniej, południowej wraz z dociepleniem ściany wschodniej i południowej oraz dwóch klatek schodowych w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Inowrocław
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
zamowienia@inowroclaw.pl
https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont elewacji zachodniej, wschodniej, południowej wraz z dociepleniem ściany wschodniej i południowej oraz dwóch klatek schodowych w budynku przy Ul. Najświętszej Marii Panny 32 w Inowrocławiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji zachodniej, wschodniej, południowej wraz z dociepleniem ściany wschodniej i południowej oraz dwóch klatek schodowych w budynku przy Ul. Najświętszej Marii Panny 32 w Inowrocławiu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Budynek ujęty jest w gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków, strefa ,,A" ochrony konserwatorskiej wyznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Budynek mieszkalny wielorodzinny - czterokondygnacyjny w części zachodniej podpiwniczony z poddaszem, dwukondygnacyjny w części północnej, niepodpiwniczony, dach o konstrukcji drewnianej pokryty papa termozgrzewalną, wykonany w technologii tradycyjnej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) remont elewacji (ściana zachodnia, wschodnia i południowa), w tym: ustawienie rusztowania ramowego przyściennego, odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III, odgrzybianie powierzchni ścian z cegły, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ( dotyczy ściany wschodniej i południowej), malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową rozebranie obróbek murów ogniowych, montaż rynien dachowych, naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną ,wywóz i utylizacja gruzu;
2) remont dwóch klatek schodowych w tym: przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, wykonanie tynków na bazie żywicy syntetycznej, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, dwukrotne malowanie farbą olejną rur;
3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w tym:
1) elewacja zachodnia:
a) stolarka okienna: 7 szt.;
b) stolarka drzwiowa: 1 szt.
2) elewacja wschodnia:
a) stolarka okienna 10 szt.
b) stolarka drzwiowa: 1 szt.;
3) elewacja południowa:
a) stolarka okienna 4 szt.
b) stolarka drzwiowa: 1 szt.;
4) przejazd bramowy :
- stolarka drzwiowa: 2 szt.
5) zakup i montaż 2 skrzynek lęgowych typu P (dla kopciuszka)w tym:
- wykonanie z trocinobetonu lub desek drewnianych gr. 2-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacją drewna impregnatem nieszkodliwym dla ptaków,
- pokrycie zadaszenia skrzynek drewnianych blachą lub papą,
- optymalne wymiary - wys. tylnej ścinaki- 16 cm , wys. przedniej ścianki (otwierana)- 10 cm , głębokości - 16 cm , szerokości- 16 cm, wysokość otworu wlotowego -5 cm ,
6) wykonanie czasowego oznakowania drogowego, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu;
7) poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiące integralną część niniejszej SWZ.

CPV: 45443000-4, 44220000-8, 45421100-5, 45442110-1, 45452000-0, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124522, ZZP.271.1.50.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w swz
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.271.1.50.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji zachodniej, wschodniej, południowej wraz z dociepleniem ściany wschodniej i południowej oraz dwóch klatek schodowych w budynku przy ul. Najświętszej Marii Panny 32 w Inowrocławiu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Budynek ujęty jest w gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków, strefa ,,A" ochrony konserwatorskiej wyznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Budynek mieszkalny wielorodzinny - czterokondygnacyjny w części zachodniej podpiwniczony z poddaszem, dwukondygnacyjny w części północnej, niepodpiwniczony, dach o konstrukcji drewnianej pokryty papa termozgrzewalną, wykonany w technologii tradycyjnej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) remont elewacji (ściana zachodnia, wschodnia i południowa), w tym: ustawienie rusztowania ramowego przyściennego, odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III, odgrzybianie powierzchni ścian z cegły, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ( dotyczy ściany wschodniej i południowej), malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową rozebranie obróbek murów ogniowych, montaż rynien dachowych, naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną ,wywóz i utylizacja gruzu;
2) remont dwóch klatek schodowych w tym: przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, wykonanie tynków na bazie żywicy syntetycznej, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, dwukrotne malowanie farbą olejną rur;
3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w tym:
1) elewacja zachodnia:
a) stolarka okienna: 7 szt.;
b) stolarka drzwiowa: 1 szt.
2) elewacja wschodnia:
a) stolarka okienna 10 szt.
b) stolarka drzwiowa: 1 szt.;
3) elewacja południowa:
a) stolarka okienna 4 szt.
b) stolarka drzwiowa: 1 szt.;
4) przejazd bramowy :
- stolarka drzwiowa: 2 szt.
5) zakup i montaż 2 skrzynek lęgowych typu P (dla kopciuszka)w tym:
- wykonanie z trocinobetonu lub desek drewnianych gr. 2-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacją drewna impregnatem nieszkodliwym dla ptaków,
- pokrycie zadaszenia skrzynek drewnianych blachą lub papą,
- optymalne wymiary - wys. tylnej ścinaki- 16 cm , wys. przedniej ścianki (otwierana)- 10 cm , głębokości - 16 cm , szerokości- 16 cm, wysokość otworu wlotowego -5 cm ,
6) wykonanie czasowego oznakowania drogowego, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu;
7) poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiące integralną część niniejszej SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44220000-8 - Stolarka budowlana

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442110-1 - Malowanie budynków

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli dwie roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku, w tym jednego wpisanego do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków;
b) dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
d) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w następujących przypadkach i zakresie:
1) konieczność zmiany dokumentacji projektowej, z inicjatywy Zamawiającego, uzasadnionej błędami projektowymi lub w sytuacji, której wcześniej nie można było przewidzieć, w tym koniecznego wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych lub materiałów zamiennych lub rezygnacji z określonych robót, z możliwością zmiany wynagrodzenia (zmniejszenie lub zwiększenie); podstawą wyceny robót dodatkowych, zamiennych, wycofanych będzie kosztorys ofertowy wykonawcy i podane w nim wskaźniki kalkulacyjne lub KNR (KNNR - y) i ceny materiałów z rynku lokalnego;
2) ustawowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług VAT,
3) zmiana sposobu świadczenia robót w przypadku konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane w SWZ;
4) zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania określone dla nich przez Zamawiającego w SWZ;
5) zmiana warunków finansowania uzasadniona zmianami w budżecie Zamawiającego, w szczególności liczby i wartości faktur;
6) zmiana terminu realizacji umowy w następujących przypadkach i zakresie:
a) utrudnień spowodowanych stanem epidemii w kraju, które miały wpływ na :
? dostęp do zakupu materiałów budowalnych lub urządzeń,
? transport materiałów lub urządzeń,
? ograniczony czas pracy pracowników,
? ograniczenie dostępu do pracowników,
? przemieszczanie się ludzi i sprzętu,
? wykonywanie części robót przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były spowodowane okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie.
b) jeżeli wystąpią roboty dodatkowe, wcześniej nieprzewidziane;
c) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót zgodnie z przyjętą technologią (np. ciągłe opady deszczu);
d) wstrzymanie robót przez ornitologa;
e) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji umowy;
f) konieczna będzie zmiana wymagań Zamawiającego określonych w SWZ;
g) wystąpieniem warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie - termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez wykonawcę, to jest uniemożliwiły wykonawcy terminową realizację przedmiotu zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.