Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych

Przedmiot:

Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
Tel.: +48 183372116, Faks: +48 183372218
limanowa@krakow.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa/proceedings
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 183372116,
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach Skalne i Mogielica

Numer referencyjny: SA.270.1.6.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach Skalne i Mogielica, polegająca na budowie drogi leśnej w postaci ,,dylowanek", położonych w miejscowościach Półrzeczki, na terenie gminy Dobra w powiecie limanowskim, na terenie województwa małopolskiego, zgodnie z projektem oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwie Skalne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233123 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233320 Fundamentowanie dróg
45243300 Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Limanowa, leśnictwo Skalne. Dokładna lokalizacja zgodnie z szkicami lokalizacji zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach Skalne i Mogielica, położonych w miejscowościach Półrzeczki, na terenie gminy Dobra w powiecie limanowskim, na terenie województwa małopolskiego, zgodnie z projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

2. W zakres prac zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wchodzą m.in.:

-- usunięcie drzew i krzewów,

-- rozbiórka elementów przepustów,

-- roboty ziemne,

-- wykonanie wykopów oraz nasypów w gruncie,

-- wykonanie odwodnienia w postaci przepustów z rur HDPE, wodospustów oraz sączków,

-- profilowanie i zagęszczanie podłoża,

-- wzmocnienie podłoża gruntowego geotkaniną z polipropylenu,

-- podbudowa z kruszyw,

-- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

-- nawierzchnia żwirowa,

-- nawierzchnia z narzutu kamiennego,

-- oczyszczanie rowów,

-- dylowanki i inne konstrukcje drewniane,

-- umocnienie koryta cieku narzutem kamiennym,

-- zbrojenie betonu stalą, beton konstrukcyjny.

3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części. Oferta złożona na daną część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla danej części.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, że przewiduje udzielanie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zostanie ustalona na podstawie cen zawartych w ofercie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00 Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wysokość Wadium dla 1 części zamówienia wynosi: 2 000,00 PLN; wymagania dotyczące wadium opisano w pkt XII SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwie Mogielica

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233123 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233320 Fundamentowanie dróg
45243300 Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Limanowa, leśnictwo Mogielica. Dokładna lokalizacja zgodnie z szkicami lokalizacji zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w leśnictwach Skalne i Mogielica, położonych w miejscowościach Półrzeczki, na terenie gminy Dobra w powiecie limanowskim, na terenie województwa małopolskiego, zgodnie z projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

2. W zakres prac zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wchodzą m.in.:

-- usunięcie drzew i krzewów,

-- rozbiórka elementów przepustów,

-- roboty ziemne,

-- wykonanie wykopów oraz nasypów w gruncie,

-- wykonanie odwodnienia w postaci przepustów z rur HDPE, wodospustów oraz sączków,

-- profilowanie i zagęszczanie podłoża,

-- wzmocnienie podłoża gruntowego geotkaniną z polipropylenu,

-- podbudowa z kruszyw,

-- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

-- nawierzchnia żwirowa,

-- nawierzchnia z narzutu kamiennego,

-- oczyszczanie rowów,

-- dylowanki i inne konstrukcje drewniane,

-- umocnienie koryta cieku narzutem kamiennym,

-- zbrojenie betonu stalą, beton konstrukcyjny.

3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części. Oferta złożona na daną część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla danej części.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, że przewiduje udzielanie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zostanie ustalona na podstawie cen zawartych w ofercie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00 Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wysokość Wadium dla 2 części zamówienia wynosi: 7 000,00 PLN; wymagania dotyczące wadium opisano w pkt XII SWZ.

CPV: 45233120, 45100000, 45111200, 45233123, 45233142, 45233200, 45233320, 45243300

Dokument nr: 371684-2021, SA.270.1.6.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

Siedziba Nadleśnictwa Limanowa, ul Kopernika 3, 34-600 Limanowa, pok 5.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa powołana przez kierownika zamawiającego.

Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert przy użyciu platformy zakupowej.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa/proceedings

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_limanowa/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Limanowa, leśnictwo Skalne. Dokładna lokalizacja zgodnie z szkicami lokalizacji zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Limanowa, leśnictwo Mogielica. Dokładna lokalizacja zgodnie z szkicami lokalizacji zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2021

Kontakt:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Limanowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 7370005045
ul. Kopernika 3
Limanowa
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
34-600
Polska
Osoba do kontaktów: Miłosz Mucha
E-mail: limanowa@krakow.lasy.gov.pl
Tel.: +48 183372116
Faks: +48 183372218

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.