Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pałacu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pałacu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CHOCZEWO
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo
powiat: wejherowski
58 572 39 13
zamowieniapubliczne@choczewo.com.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Choczewo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 58 572 39 13
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pałacu w Choczewie obejmujący taras przed głównym wejściem
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pałacu w Choczewie, który swoim zakresem obejmuje następujące prace:
o Wyburzenie płyty tarasu oraz demontaż stalowych belek konstrukcji nośnej, odtworzenie płyty tarasu, stalowej konstrukcji nośnej wraz z wykończeniem z płytek kamiennych oraz likwidacja otworu w stropie tarasu;
o Wykonanie wpustu odwadniającego wraz z odprowadzeniem wody na grunt;
o Wyburzenie muru kamiennego oraz fundamentów ściany łukowej frontowej tarasu w zakresie wskazanym na części rysunkowej opracowania;
o Odbudowa muru oraz fundamentów ściany łukowej frontowej tarasu z cegły pełnej
oraz kamienia naturalnego odzyskanego z rozbiórki w celu uzyskania niezmienionego efektu wizualnego w zakresie wskazanym na części rysunkowej opracowania;
o Wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnętrznej części ścian piwnicznych wokół tarasu objętego opracowaniem;
o Zabezpieczenie fundamentów przed dalszą korozją oraz uzupełnienie wszelkich ubytków;
o Skucie otynkowania ścian bocznych wraz z położeniem nowego tynku oraz pomalowaniem
w kolorze RAL 7037;
o Odnowienie części ściany zbudowanej z kamienia nie przeznaczonej do odbudowy odnowić
poprzez oczyszczenie z istniejącej farby oraz tynku - po oczyszczeniu należy uzupełnić ubytki w spoinach;
o Wykonanie nowych spoin oraz wypełnień w miejscach w których wystąpiły wykruszenia oraz znaczne ubytki;
o Likwidacja otworu w stropie tarasu;
o Wymiana stolarki drzwiowej.

CPV: 45210000-2, 45111200-0, 45223200-8, 45262210-6, 45262300-4, 45262520-2, 45320000-6, 45410000-4, 45430000-0, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00124546, RIGKiOŚ.271.ZP.TP.05.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały określone w rozdziale 11 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Choczewo z siedzibą Urząd Gminy Choczewo, Ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 585723913.
? inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Grabowski tel. 607466510.
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Remont pałacu w Choczewie obejmujący taras przed głównym wejściem" -sygn. RIGKiOŚ.271.ZP.TP.05.2021
? prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający informuje, iż ,,Klauzula informacyjna ogólna dla interesantów Urzędu Gminy Choczewo" znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Choczewo w zakładce: ,,Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych"
http://bip.choczewo.com.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIGKiOŚ.271.ZP.TP.05.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pałacu w Choczewie, który swoim zakresem obejmuje następujące prace:
o Wyburzenie płyty tarasu oraz demontaż stalowych belek konstrukcji nośnej, odtworzenie płyty tarasu, stalowej konstrukcji nośnej wraz z wykończeniem z płytek kamiennych oraz likwidacja otworu w stropie tarasu;
o Wykonanie wpustu odwadniającego wraz z odprowadzeniem wody na grunt;
o Wyburzenie muru kamiennego oraz fundamentów ściany łukowej frontowej tarasu w zakresie wskazanym na części rysunkowej opracowania;
o Odbudowa muru oraz fundamentów ściany łukowej frontowej tarasu z cegły pełnej
oraz kamienia naturalnego odzyskanego z rozbiórki w celu uzyskania niezmienionego efektu wizualnego w zakresie wskazanym na części rysunkowej opracowania;
o Wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnętrznej części ścian piwnicznych wokół tarasu objętego opracowaniem;
o Zabezpieczenie fundamentów przed dalszą korozją oraz uzupełnienie wszelkich ubytków;
o Skucie otynkowania ścian bocznych wraz z położeniem nowego tynku oraz pomalowaniem
w kolorze RAL 7037;
o Odnowienie części ściany zbudowanej z kamienia nie przeznaczonej do odbudowy odnowić
poprzez oczyszczenie z istniejącej farby oraz tynku - po oczyszczeniu należy uzupełnić ubytki w spoinach;
o Wykonanie nowych spoin oraz wypełnień w miejscach w których wystąpiły wykruszenia oraz znaczne ubytki;
o Likwidacja otworu w stropie tarasu;
o Wymiana stolarki drzwiowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w ust. 1 ppkt. 2d), Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zamówienie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, odpowiadające swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegające na remoncie budynku należącym do rejestru zabytków o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w Rozdziale 8 ust. 1 ppkt 2d) niniejszej SWZ:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - z wykorzystaniem załączonego wzoru - załącznik nr 5 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi obejmować wszystkie czynności związane ze złożeniem kompletnej oferty.
2. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać
z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich wykonawców o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w projekcie umowy- załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.