Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyburzenie budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wyburzenie budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
powiat: Kraków
dzp@agh.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyburzenie budynku D-12 oraz części budynku D-9 celem przygotowania terenu pod budowę Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-376/21
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyburzenie budynku D-12 oraz części budynku D-9 celem przygotowania terenu pod budowę Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego na terenie AGH w Krakowie.
Prace rozbiórkowe obejmują następujące obiekty zlokalizowane w Krakowie przy Ul. Kawiory 40:
? Część budynku D-9, o parametrach:
o Powierzchnia - 373 m2
o Kubatura - 2 238 m3
? Budynek D-12 o parametrach:
o Powierzchnia - 118 m2
o Kubatura - 1 062 m3

Przedmiotem zamówienia jest wyburzenie części budynku D-9 (typu Zębiec) oraz całego budynku D-12 (wykonanego w technologii tradycyjnej) przy zachowaniu następującej kolejności robót:
o odłączenie wyburzanych części obiektu od sieci gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, telefonicznej, ciepłowniczej itp. (przyłącz teletechniczny należy zabezpieczyć i pozostawić w sposób zapewniający połączenie z pozostającą częścią budynku D-9). Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych, punkty należy uzgodnić z dysponentami sieci.
o teren rozbiórki należy wygrodzić i oznakować znakami ostrzegawczymi w taki sposób aby uniemożliwić wejście na teren obiektu osób trzecich
o zabezpieczenie instalacji ciepłowniczej w istniejącym przebiegu (w szczególności należy mieć na uwadze zabezpieczenie istniejącego w budynku D-9 węzła MPEC oraz sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż zachodniej linii budynków)
o rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
o rozbiórka okien i drzwi
o rozbiórka ścianek działowych wewnętrznych
o rozbiórka konstrukcji dachu wraz z pokryciem z papy (należy uwzględnić wywóz i utylizację pokrycia papowego);
o rozbiórka elementów osłonowych i nośnych budynku (wraz z wywozem i utylizacją elementów azbestowych)
o rozbiórka biegów schodowych;
o skucie warstw posadzkowych;
o rozbiórki stropów;
o rozbiórka fundamentów;
o wywóz gruzu i innych materiałów z rozbiórki;
o zamknięcie ścianą budynku D-9 w miejscu granicy jego wyburzenia.
Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia (polegające na wykonaniu ściany zabezpieczającej część pawilonu D-9 która nie podlegała wyburzeniu) na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

CPV: 45214400-4, 45100000-8, 45110000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00124601, KC-zp.272-376/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.dzp.agh.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https//e-ProPublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl oraz poczty elektronicznej dzp@agh.edu.pl.
1. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://epropublico.ploraz uznaje go za wiążący.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
4.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich
głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona
obsługa JavaScript oraz Cookies.
5. Zamawiający dopuszcza następujący formatprzesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx,
.xml.
6. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) załączony i przesłany przez
Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na
serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b)
oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; c) o terminie przesłania decyduje czas
pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
7. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy
(karta "Wiadomości") lub poczty elektronicznej. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za
pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
8. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 30 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z ograniczeniami stosowania RODO zawarto w rozdziale 30 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KC-zp.272-376/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyburzenie budynku D-12 oraz części budynku D-9 celem przygotowania terenu pod budowę Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego na terenie AGH w Krakowie.
Prace rozbiórkowe obejmują następujące obiekty zlokalizowane w Krakowie przy ul. Kawiory 40:
? Część budynku D-9, o parametrach:
o Powierzchnia - 373 m2
o Kubatura - 2 238 m3
? Budynek D-12 o parametrach:
o Powierzchnia - 118 m2
o Kubatura - 1 062 m3

Przedmiotem zamówienia jest wyburzenie części budynku D-9 (typu Zębiec) oraz całego budynku D-12 (wykonanego w technologii tradycyjnej) przy zachowaniu następującej kolejności robót:
o odłączenie wyburzanych części obiektu od sieci gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, telefonicznej, ciepłowniczej itp. (przyłącz teletechniczny należy zabezpieczyć i pozostawić w sposób zapewniający połączenie z pozostającą częścią budynku D-9). Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych, punkty należy uzgodnić z dysponentami sieci.
o teren rozbiórki należy wygrodzić i oznakować znakami ostrzegawczymi w taki sposób aby uniemożliwić wejście na teren obiektu osób trzecich
o zabezpieczenie instalacji ciepłowniczej w istniejącym przebiegu (w szczególności należy mieć na uwadze zabezpieczenie istniejącego w budynku D-9 węzła MPEC oraz sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż zachodniej linii budynków)
o rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
o rozbiórka okien i drzwi
o rozbiórka ścianek działowych wewnętrznych
o rozbiórka konstrukcji dachu wraz z pokryciem z papy (należy uwzględnić wywóz i utylizację pokrycia papowego);
o rozbiórka elementów osłonowych i nośnych budynku (wraz z wywozem i utylizacją elementów azbestowych)
o rozbiórka biegów schodowych;
o skucie warstw posadzkowych;
o rozbiórki stropów;
o rozbiórka fundamentów;
o wywóz gruzu i innych materiałów z rozbiórki;
o zamknięcie ścianą budynku D-9 w miejscu granicy jego wyburzenia.
Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia (polegające na wykonaniu ściany zabezpieczającej część pawilonu D-9 która nie podlegała wyburzeniu) na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy związane z rozbiórkami budynków o konstrukcji tradycyjnej
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy związane z rozbiórkami budynków o konstrukcji stalowej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej:
Zdolność techniczna i zawodowa:

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - co najmniej 2 (dwie) realizacje każda na kwotę min. 200 000 zł brutto, każda polegająca na rozbiórce budynku o kubaturze min. 1 500 m3

b) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
c) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej tzw. sanitarnej, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
d) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej tzw. elektrycznej która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów*;

Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).

Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą składa:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp)
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
a) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
b) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie
w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót
budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to
do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 3. W przypadku gdy
Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego: - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. 2A)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, bez przeprowadzania nowego
postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy w następującym zakresie:
1) wysokości wynagrodzenia
2) terminu realizacji przedmiotu Umowy
3) kolejności i terminu wykonania robót;
4) materiałów, robót budowlanych oraz rozwiązań technicznych i technologicznych
5) osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy
6) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy, powierzenie
określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy
7) zmiany zakresu Umowy spowodowanej następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów
8) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy.
4. Dopuszcza się również możliwość zmiany Umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
5. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
6.Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian,
uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7, jeżeli zmiana będzie miała wpływ
na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin realizacji. Wniosek o wprowadzenie zmian w umowie Wykonawca składa (wg. wzoru udostępnionego przez Zamawiającego pod adresem
http://di.adm.agh.edu.pl/public/dlawykonawcy/Wniosek_o_wprowadzenie_zmian_w_umowie.docx ) w Zespole Obsługi Zadań z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 7, budynek U-2 AGH, pok. 014.
7. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego: a) protokół nadzoru autorskiego, jeżeli wynika on ze zmiany w dokumentacji na podstawie której należy wykonać roboty stanowiącą załącznik do SWZ; b) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie Wykonawcy
materiałów i sprzętu według cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych dla rejonu Małopolski, a w odniesieniu do materiałów niewystępujących ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiałów.
8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin zakończenia
robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Szczegółowe warunki zmian określono w par 17 ust. 3 wzoru umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy związane z rozbiórkami budynków o konstrukcji tradycyjnej
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy związane z rozbiórkami budynków o konstrukcji stalowej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.