Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
5212z ostatnich 7 dni
20287z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku

Przedmiot:

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
Szkolna 20a
32-410 Dobczyce
powiat: myślenicki
sekretariat@dobczyce.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Dobczyce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w systemie zaprojektuj i wybuduj
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym w Zespole Szkół im. ks. Józefa
Tischnera w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Pełny opis w pfu i swz

CPV: 45311200-2, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124417, ZS.201.11.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://dobczyce.edu.pl/index.php/pl/teachers-2
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w swz
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół
Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZS.201.11.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku głównym w Zespole Szkół im. ks. Józefa
Tischnera w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Pełny opis w pfu i swz
4.2.6.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Dopuszcza się udzielenie zamówień na podobne roboty budowlane, nie więcej jednak niż
do 20% wartości umowy. Art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość oferowanego okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału:
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
o posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy 00/100 zł).
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co
najmniej:
o 2 opracowania projektowe zawierające zakres prac w branży elektrycznej w budynkach
użyteczności publicznej, które uzyskały decyzję administracyjną zezwalającą na wykonanie
robót budowlanych,
o 2 roboty budowlane zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmujących realizację
robót elektrycznych, polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub
modernizacji instalacji elektrycznych w budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie
mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda.
Pełna treść w swz
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia zgodnie z swz
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) Wykaz usług i wykaz robót budowlanych
- wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
- wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywa-nych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany
jest podać jedynie te roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.
c) Dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
kwocie co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 00/100 zł). Dokument ma być opłacony.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) wypełniony formularz oferty
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia, w zakresie w jakim składana jest oferta,
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby własne, o ile dotyczy,
d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o ile dotyczy.
e) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona
osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej,
f) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw.
,,konsorcja" oraz spółek cywilnych).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej
,,dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny,
przekazuje się ten dokument. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(zgodnie z formą, jaką złożoną ofertę).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z ppu
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość oferowanego okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.