Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
11z dziś
4467z ostatnich 7 dni
19355z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja pomieszczeń biurowych oraz toalet ogólnodostępnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja pomieszczeń biurowych oraz toalet ogólnodostępnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Mikołowska 72A
40-060 Katowice
powiat: Katowice
aifz@awf.katowice.pl
https://awf-katowice.logintrade.net/zapytania_email,52317,1c10102f743b0c51628a92455d32ed2f.html
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 50 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja pomieszczeń biurowych oraz toalet ogólnodostępnych w budynku Łącznika Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, znajdującego się przy Ul. Mikołowskiej 72A.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji polegającej na modernizacji pomieszczeń biurowych oraz toalet ogólnodostępnych w budynku Łącznika Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, znajdującego się przy Ul. Mikołowskiej 72A, w szczególności wykonanie robót budowlanych w zakresie:
o robót ogólnobudowlanych, w tym roboty wyburzeniowe, wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków wielkogabarytowych z betonu komórkowego, zamontowanie stolarki drzwiowej, wykonanie prac naprawczych spękanych wylewek oraz warstwy wyrównawczej wraz z ułożeniem wykładziny PCV, wykonanie gruntowania i malowania ścian, sufitów farbą lateksową, wykonanie okładziny ścian i podłogi z płytek gresowych: robót budowlanych instalacyjnych: przeróbka instalacji C.O.,
o robót budowlanych instalacyjnych: wykonanie instalacji elektrycznej oraz sieci LAN
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące załącznik 6 i 7 do SWZ
Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45300000-0, 45310000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45432000-4, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00124392, ZP/10/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://awf-katowice.logintrade.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://awf-katowice.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy, tj.:
a) Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://awf-katowice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://awf-katowice.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
b) Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
2. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31, Mozilla Firefox 26, Opera 18
3. Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., Ul. Legnicka 57 D lok. B/J, 53-680 Wrocław; numer telefonu 71/787 35 34 (od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godz.ch 8:00-16:00); adres e-mail: helpdesk@logintrade.net
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, Pana Grzegorza Szade, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: g.szade@awf.katowice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Podstawą prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z przepisami prawa krajowego:
a. ustawa z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ,,p.z.p."
b. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż, co do zasady, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres przeprowadzenia postępowania, a następnie zostaną zarchiwizowane na okres 5 lat.
8) W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do lat 10 zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych, określonych w wytycznych dotyczących danego projektu.
9) Posiada Pani/Pan prawo:
a. dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO,
b. prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO,
c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy art. 18 RODO.
10) Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
11) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
12) W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;.
13) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania danych może być odrzucenie oferty;
14) W oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://awf-katowice.logintrade.net/zapytania_email,52317,1c10102f743b0c51628a92455d32ed2f.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://awf-katowice.logintrade.net/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-01-31

Wymagania:
Wysokość i termin wnoszenia wadium:
Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o skuteczności wniesienia decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego).

Forma wadium:
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. z 2020r. poz.299).

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna:
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze musi:
1) być ważne przez cały okres związania ofertą,
2) zapewniać możliwość zaspokojenia roszczeń zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na jego pierwsze żądanie,
3) przewidywać możliwość zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 u.p.z.p.

Sposób wnoszenia wadium:
1) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach - ING Bank Śl. nr 21 1050 1214 1000 0024 4199 8107
2) z adnotacją ,,Wadium w sprawie nr ZP/10/2021", zaś potwierdzenie dokonanej wpłaty w formie zaleca się dołączyć do oferty.
3) wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej podpisane przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia zgodnie z właściwymi przepisami prawa regulującymi zasady wystawienia gwarancji/poręczenia.
Uwaga: oryginał dokumentu należy złożyć, jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez naruszenia jej integralności) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku, jako archiwum (ZIP)

Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
o upływu terminu związania ofertą;
o zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
o unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
2) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
o który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
o którego oferta została odrzucona;
o po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
o po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
3) Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/10/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji polegającej na modernizacji pomieszczeń biurowych oraz toalet ogólnodostępnych w budynku Łącznika Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, znajdującego się przy ul. Mikołowskiej 72A, w szczególności wykonanie robót budowlanych w zakresie:
o robót ogólnobudowlanych, w tym roboty wyburzeniowe, wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków wielkogabarytowych z betonu komórkowego, zamontowanie stolarki drzwiowej, wykonanie prac naprawczych spękanych wylewek oraz warstwy wyrównawczej wraz z ułożeniem wykładziny PCV, wykonanie gruntowania i malowania ścian, sufitów farbą lateksową, wykonanie okładziny ścian i podłogi z płytek gresowych: robót budowlanych instalacyjnych: przeróbka instalacji C.O.,
o robót budowlanych instalacyjnych: wykonanie instalacji elektrycznej oraz sieci LAN
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące załącznik 6 i 7 do SWZ
Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-01-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:
Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

Cena brutto - wartość kryterium - 60 %

Podstawą oceny jest wartość zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SWZ).
Kryterium ceny - (Kc).
Kc = Najniższa cena danej części zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert x 100 x 60%
Cena brutto w badanej nieodrzuconej ofercie

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium ,,Cena" wynosi - 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium okres gwarancji - wartość kryterium - 40 %

W ramach kryterium dodatkowy okres gwarancji na wszelkie prace i roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zainstalowane urządzenia objęte przedmiotem umowy Wykonawcom zostaną przyznane punkty za udzielenie dodatkowego okresu gwarancji, który należy podać w formularzu ofertowym i zostanie oceniony w ramach następujących zasad:
Oferta o najdłuższym terminie gwarancji otrzyma 40 punktów.
Pozostałe oferty - ilość punktów zostanie ustalona według wzoru:
G
Kg = --------------------- X 40 pkt.
Gmax

gdzie:

G - gwarancja oferty ocenianej,
Gmax - gwarancja - termin najdłuższy,
Kg - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie.

Minimalny okres gwarancji dla zamówienia to 36 miesiące liczone od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaproponuje maksymalny okres gwarancji - czyli 60 miesięcy lub więcej otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

UWAGA
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do obliczeń min. okres gwarancji tj. 36 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.
Jeżeli Wykonawca w ofercie wpisze okres krótszy niż 36 miesięcy oferta będzie podlegać odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P = Kc + Kg

Kc - ilość punktów w kryterium cena oferty badanej,
Kg - ilość punktów w kryterium termin gwarancji oferty badanej,
P - łączna ilość punktów kryteriów cena i gwarancja.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 4), 5), 7), 8) oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:

1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej rozumianej, jako
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą ubezpieczenia min 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ubezpieczenie winien posiadać każdy z Wykonawców występujących wspólnie lub wszyscy wykonawcy mogą być ubezpieczeni w ramach jednej łącznej polisy z zastrzeżeniem, iż suma gwarancyjna ubezpieczenia polisy indywidualnej lub łącznej nie może być niższa od określonej w warunku udziału w postepowaniu.

2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:
a) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie nadzoru oraz kierowania robotami budowlanymi tj.: (Załącznik nr 8)
o minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej oraz posiada co najmniej trzy letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowalnymi po uzyskaniu uprawnień. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
o minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej oraz posiada co najmniej trzy letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowalnymi po uzyskaniu uprawnień. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
o minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - posiadał średnioroczne zatrudnienie (umowa o pracę nie mniej niż ? etatu) w liczbie co najmniej 10 pracowników. Załącznik nr 10 - oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia
c) zrealizowali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jedną robotę budowlaną. której zakres obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości brutto każdej ze zrealizowanych robót budowlanych min. 900.000,00 zł z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. (Załącznik nr 9)

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunki udziału w postepowaniu określone w pkt 11 ppkt. 2 może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym w:
? art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy u.p.z.p
? art. 108 ust 1 pkt 4 u.p.z.p. dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

2) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostepniających zasoby w następującym zakresie:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym w:
? art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy u.p.z.p
? art. 108 ust 1 pkt 4 u.p.z.p. dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia min 1.000.000,00 zł

2) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca w w/w wykazie wskazuje wyłącznie roboty budowlane o charakterze związanym z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji do ich weryfikacji. Do wykazu dla co najmniej jednej roboty Wykonawca ma obowiązek załączyć dowód, iż roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej w myśl § 9 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

3) Wykaz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazać osobę/y, która/e będzie/będą brała/y udział w realizacji zamówienia i posiadają uprawnia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności związanej z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji do weryfikacji uprawnień.
Uprawnienia winne być wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U z 2020r poz. 1333 ze zm.), lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z treścią art. 104 ustawy , których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Zamawiający będzie również honorował uprawnienia nadane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Osoba/y, o której/ych mowa powyżej, musi/szą być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,

4) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia - załącznik nr 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - posiadał średnioroczne zatrudnienie (umowa o pracę nie mniej niż ? etatu) w liczbie co najmniej 10 pracowników
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków w tym zakresie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą załączyć Wykonawcy do oferty:
a) oferta Wykonawcy winna zawierać:
o wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ)
o kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o:
- dokumentacje projektowe stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ,
- przedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ,
o Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
o oświadczenie Wykonawcy/ podmiotu na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (zgodnie z art. 118 u.p.z.p.), składane w oparciu o art. 125 ust. 1 lub ust. 5 u.p.z.p., iż nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 78 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
o oświadczenie Wykonawcy/ podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (zgodnie z art. 118 u.p.z.p.), składane w oparciu o art. 125 ust. 1 lub ust 5 u.p.z.p., iż spełnienia warunki udziału w postepowaniu określone w SWZ w zakresie w jakim Wykonawca spełnia je samodzielnie lub powołuje się na zasoby podmiotu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ)
o w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust 1 u.p.z.p. w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostepniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępnianego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie winno określać w szczególności:
? zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego zasoby,
? sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
? czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą,
? czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
c) pozostałe dokumenty, które winien Wykonawca załączyć do oferty:
o dowód wniesienia wadium.
o aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru o ile nie jest on dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,
o w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
o w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 u.p.z.p.) - aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującej współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej jako dokumentu równoważnego z pełnomocnictwem.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wysokość i termin wnoszenia wadium:
Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o skuteczności wniesienia decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego).

Forma wadium:
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. z 2020r. poz.299).

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna:
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze musi:
1) być ważne przez cały okres związania ofertą,
2) zapewniać możliwość zaspokojenia roszczeń zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na jego pierwsze żądanie,
3) przewidywać możliwość zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 u.p.z.p.

Sposób wnoszenia wadium:
1) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach - ING Bank Śl. nr 21 1050 1214 1000 0024 4199 8107
2) z adnotacją ,,Wadium w sprawie nr ZP/10/2021", zaś potwierdzenie dokonanej wpłaty w formie zaleca się dołączyć do oferty.
3) wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej podpisane przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia zgodnie z właściwymi przepisami prawa regulującymi zasady wystawienia gwarancji/poręczenia.
Uwaga: oryginał dokumentu należy złożyć, jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez naruszenia jej integralności) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku, jako archiwum (ZIP)

Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
o upływu terminu związania ofertą;
o zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
o unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
2) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
o który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
o którego oferta została odrzucona;
o po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
o po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
3) Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wysokość zabezpieczenia: Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 3% -ceny całkowitej podanej w ofercie.
Forma zabezpieczenia: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Zabezpieczenie w formie pieniężnej: Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie powinno wpłacone przelewem na rachunku bankowym Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Rachunek bankowy Zamawiającego na który należy wpłacić zabezpieczenie: ING Bank Śl. nr 21 1050 1214 1000 0024 4199 8107.
Na wniosek wykonawcy wadium wpłacone przez niego w formie pieniężnej może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna: Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach musi być przesłane na adres mailowy aifz@awf.katowice.pl na co najmniej 2 dni przed dniem podpisania umowy, zaś oryginał doręczony zamawiającemu co najmniej w dniu podpisana umowy.
Wymogi dotyczące zabezpieczenia:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) wnoszone w innej formie niż pieniężna musi być ważne przez okres od dnia podpisania umowy do 15 dnia po upływie okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji z zastrzeżeniem pkt 3
2) wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zapewniać możliwość zaspokojenia roszczeń zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na jego pierwsze żądanie.
3) jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy

Zwrot zabezpieczenia:
Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób:
1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (dzień podpisania przez zamawiającego i wykonawcę protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy),
2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi i gwarancji
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany
1) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
4) Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:
Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

Cena brutto - wartość kryterium - 60 %

Podstawą oceny jest wartość zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SWZ).
Kryterium ceny - (Kc).
Kc = Najniższa cena danej części zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert x 100 x 60%
Cena brutto w badanej nieodrzuconej ofercie

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium ,,Cena" wynosi - 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium okres gwarancji - wartość kryterium - 40 %

W ramach kryterium dodatkowy okres gwarancji na wszelkie prace i roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zainstalowane urządzenia objęte przedmiotem umowy Wykonawcom zostaną przyznane punkty za udzielenie dodatkowego okresu gwarancji, który należy podać w formularzu ofertowym i zostanie oceniony w ramach następujących zasad:
Oferta o najdłuższym terminie gwarancji otrzyma 40 punktów.
Pozostałe oferty - ilość punktów zostanie ustalona według wzoru:
G
Kg = --------------------- X 40 pkt.
Gmax

gdzie:

G - gwarancja oferty ocenianej,
Gmax - gwarancja - termin najdłuższy,
Kg - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie.

Minimalny okres gwarancji dla zamówienia to 36 miesiące liczone od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaproponuje maksymalny okres gwarancji - czyli 60 miesięcy lub więcej otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

UWAGA
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do obliczeń min. okres gwarancji tj. 36 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.
Jeżeli Wykonawca w ofercie wpisze okres krótszy niż 36 miesięcy oferta będzie podlegać odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P = Kc + Kg

Kc - ilość punktów w kryterium cena oferty badanej,
Kg - ilość punktów w kryterium termin gwarancji oferty badanej,
P - łączna ilość punktów kryteriów cena i gwarancja.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.