Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi

Przedmiot:

Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
al. J. Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 785 00 44 wew. 331/333/221, fax. 17 852 11 09
zampub.rzeszow@rdos.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 785 00 44 we
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie działek o nr ewid.: 1348, 1365, 1164/1, 1345, 1165/2, 1392, 1166/2, 1386, 1167/2, 1168 w m. Niegłowice, gm. Jasło.
Zamówienie będzie realizowane w ramach zadania pn.: ,,Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie działek o nr ewid.: 1348, 1365, 1164/1, 1345, 1165/2, 1392, 1166/2, 1386, 1167/2, 1168 w m. Niegłowice, gm. Jasło" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie działek o nr ewid.: 1348, 1365, 1164/1, 1345, 1165/2, 1392, 1166/2, 1386, 1167/2, 1168 w m. Niegłowice, gm. Jasło.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

CPV: 71332000-4, 71900000-7

Dokument nr: WOA.261.38.2021.BK.2

Składanie ofert:
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 lipca 2021 roku w formie:
pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, 35-001 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 38 lub
faksem na numer: 178521109 lub
skanu przesłanego na e-mail: zampub.rzeszow@rdos.gov.pl lub
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem przesłanej e-mailem na adres: zampub.rzeszow@rdos.gov.pl lub
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem przesłanej na adres
e- PUAP Urzędu: /rdos-rzeszow/skrytka.
(liczy się moment wpływu oferty do RDOŚ w Rzeszowie).

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15 października 2021 r. W przypadku przedłużającej się procedury uzyskania zapewnienia finansowania Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
3. Termin płatności: Płatne w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.
5. Zamawiający dopuszcza powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.
6. Zamówienie nie będzie dzielone na części.
7. Wykonawca będzie miał wgląd do dokumentacji zgromadzonej na potrzeby postępowania w związku z tym Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na czas realizacji umowy głównej.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz zdolności technicznej Wykonawcy:
1) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).
2) Wykonawca wykona pobór i badania prób gleby/ziemi w oparciu o referencyjne metodyki wykonywania badań właściwości oraz zanieczyszczenia gleby, o których mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).
3) W przypadku stosowania metodyk innych niż referencyjne, Wykonawca wykaże, że są one równoważne z metodykami referencyjnymi.
4) Wykonawca musi dysponować sprzętem umożliwiającym pobranie prób gleby/ziemi spod warstwy odpadów - możliwość przewiercenia się przez warstwę odpadów zawierających m.in. gruz betonowy, gruz ceglany, papę odpadową, smołę i produkty smołowe.

2. W celu wykazania spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą przedłoży następujące dokumenty:

1) Zakres Akredytacji Laboratorium badawczego (w trym również zakresu elastycznego) potwierdzający, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
2) Wyjaśnienia w przypadku stosowania metodyk innych niż referencyjne, Wykonawca składając wyjaśnienia musi wykazać, iż są one równoważne z metodykami referencyjnymi.
3) Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem umożliwiającym pobór prób gleby/ziemi spod warstwy odpadów - możliwość przewiercenia się przez warstwę odpadów zawierających m.in. gruz betonowy, gruz ceglany, papę odpadową, smołę i produkty smołowe - oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

V. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
i opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert:
Cena - 100%.

VI. Termin i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumenty, o których mowa w części IV ust. 2 pkt 1-3.
4. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na Ofercie.
5. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
7. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania.
VIII. Pozostałe postanowienia
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
2. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania zostanie przekazana Wykonawcom, do których przesłano zapytanie ofertowe, Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego oraz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego lub warunków postępowania Zamawiający przekaże Wykonawcom, do których przesłano zapytanie ofertowe, Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w terminie przez siebie wskazanym.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentu/dokumentów wymaganego/wymaganych w cz. VI, ust. 2 zapytania ofertowego lub dokument/dokumenty jest/są niekompletny/niekompletne, zawiera/zawierają błędy lub budzi/budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do jego/ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Nieuzupełnienie dokumentu lub niezłożenie wyjaśnień w przypadkach określonych w ust. 5 i 6 powoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
1) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
10. Zamawiający odrzuca ofertę bez wzywania do jej uzupełnienia w przypadku:
1) gdy treść Oferty nie odpowiada innym wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego,
2) złożenia Oferty po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
3) gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę,
4) braku podpisu na ofercie Wykonawcy lub osoby upoważnionej.
11. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku gdy:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty,
2) nie złożono żadnej oferty lub oferty niepodlegającej odrzuceniu,
3) wystąpią okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania,
4) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
13. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

IX. Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zapozna się z Polityką środowiskową dostępną na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://rzeszow.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas i zobowiąże się postępować zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
2. Wszystkie pisma związane z postępowaniem w tym wyniki postępowania, wezwania do wyjaśnień, wezwania do uzupełnień zostaną przekazane w formie elektronicznej na adresy e-mail podane przez Wykonawców w złożonych ofertach.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Niezależnie od wyniku postępowania, Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca zapozna się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
W razie wątpliwości i pytań Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcą:
w zakresie przedmiotu zamówienia: Panią Anna Fleszar, tel. (17) 785 00 44 wew. 331, e- mail: zampub.rzeszow@rdos.gov.pl lub Panią Izabela Kania, tel. (17) 785 00 44 wew. 333, e-mail: zampub.rzeszow@rdos.gov.pl,
w zakresie procedury: Panią Beatę Knutel, tel. 17 785 00 44 wew. 221, e-mail: zampub.rzeszow@rdos.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.