Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż ławki multimedialnej

Przedmiot:

Dostawa i montaż ławki multimedialnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
ul. Głogowska 27
45-315 Opole
powiat: Opole
tel.:+48774047531, fax:.+ 48774552979
zp@rzpwe.opolskie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.:+48774047531, f
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ławki z kodem QR
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ławki z kodem QR na potrzeby realizacji projektu ,,Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie - ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu", nr projektu: RPOP.05.03.01-16-0016/19
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest zakup multimedialnej ławki z kodem QR pod którym będą dostępne audiobooki oraz informacja o realizowanym przez Zamawiającego projekcie. Ławka ma posiadać tabliczkę, która będzie zawierała: opis ławki, informacje o projekcie i jego autorze, kod QR umożliwiający pobranie bezpłatnych audiobook'ów oraz informacji dotyczących realizowanego przez Zamawiającego projektu oraz logotyp Zamawiającego.
b) liczba udostępnianych książek: 24 rocznie, po dwie w każdym miesiącu,
c) dostęp do książek jest nieograniczony czasowo,
d) transport, montaż, ustawienie, i uruchomienie ławki pozostaje po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem że dzień dostawy i miejsce ustawienia ławki Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym,
e) Projekt graficzny ławki ma powstać po uzgodnieniach i konsultacjach Wykonawcy z Zamawiającym. Projekt graficzny ławki ma uwzględniać sugestie Zamawiającego,
f) Wykonawca zapewnia obsługę dedykowanej strony lending page. Dedykowany landing page będzie zawierał informacje dotyczące realizowanego przez Zamawiającego projektu oraz logotyp Zamawiającego,
g) raz w roku, każdorazowo w styczniu ustalany jest między Wykonawcą i Zamawiającym harmonogram udostępnianych w danym roku pozycji książkowych, wybranych przez Zamawiającego. Wyjątek stanowi rok 2021r. kiedy to harmonogram zostanie ustalony w ciągu 7 dni od momentu uruchomienia ławki. Zamawiający będzie dokonywał wyboru tytułów audiobook'ów z zasobów pochodzących z biblioteki Wolne Lektury (www.wolnelektury.pl), które znajdują się w domenie publicznej lub na wolnej licencji CC uznanie autorstwa.
h) Osoby zwiedzające/korzystające z ławki będą mogły pobrać w obrębie miesiąca bezpłatnie za pomocą kodu QR umieszczonego na tabliczce opisującą ławkę: 2 utwory literackie;
i) Wykonawca zapewnia, że udostępnianie pozycji literackich nie narusza niczyich praw autorskich.
j) Opis ławki
-indywidualny projekt graficzny konsultowany z Zamawiającym;
-czas ekspozycji: ławka na własność Zamawiającego;
-miejsce lokalizacji: do ustalenia, wskazana przez Zamawiającego;
-ławka daje możliwość pobrania bezpłatnie audiobooka: każdego miesiąca 2 nowe pozycje dla zwiedzających;
-logotyp Zamawiającego znakujący ławkę: logo na tabliczce oraz landing page przekierowujący do informacji o realizowanym projekcie oraz 2 audiobook'ów.
k) Specyfikacja ławki: Ławka ma być odporna na warunki atmosferyczne, ma być wykonana z materiałów obojętnych na warunki atmosferyczne i może być zamontowana na wolnej przestrzeni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ławka jest przeznaczona do użytku zewnętrznego.
-Wymiary podstawowe:
- Długość: 140 cm;
- Szerokość: 88cm;
- Wysokość całkowita: 102,50 cm;
- Szerokość siedziska: 37cm;
- Wysokość oparcia: 66 cm;
- Wymiary podestu: 200x80x10 cm;
- Waga całkowita ławki: 70 kg;
- Wymiary podestu: 200 cm x 80 cm x 10 cm;
- Produkt użytku zewnętrznego;
- Materiał wykonania: włókno szklane.
Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach ławki +/- 10%
12) termin gwarancji min. 24 miesiące.

CPV: 39162100-6

Dokument nr: 44/ZPPU/RZPWE/5.3.1/2021

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana wyłącznie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zp@rzpwe.opolskie.pl, do dnia 30.07.2021r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce dostawy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Miejsce dostawy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole.

Wymagania:
3. Wymagania dotyczące zamówienia:
1) Urządzenie ma być dostarczone i uruchomione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu została wykonana osobiście przez Wykonawcę i odbywała się w obecności wyznaczonej osoby po stronie Zamawiającego. Harmonogram dostaw będzie uzgodniony z zamawiający po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że dostawa i montaż może odbywać się w dni robocze w godzinach od 9.00 do godz. 15.00 do siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, mieszczącej się w Opolu (45-062) przy ul. Kościuszki 14.
2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie (w formularzu ofertowym) pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone w specyfikacji
3) Wszystkie elementy dostarczonego sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nie używane) i nie mogą być to elementy pochodzące z ekspozycji.
4) Wykonawca elementy przedmiotu zamówienia będzie dostarczać w oryginalnych opakowaniach producenta.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji. Parametry nowego sprzętu należy uzgodnić z Zamawiającym.
6) Za dostarczone elementy przedmiotu zamówienia (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku elementów szklanych/delikatnych Wykonawca winien odpowiednio zabezpieczyć przedmiot dostawy, tzn. w sposób uniemożliwiający potłuczenie się tych elementów i odpowiednio oznakować opakowania (np. ostrożnie szkło).
7) Po dostawie i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności z zapytaniem, zostanie sporządzony protokół odbioru, którego data wykonania oznacza odbiór końcowy realizacji zadania oraz początek okresu gwarancji. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron po jednym egzemplarzu. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie wykonanej dostawy.
8) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia odpowiadał obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami: tj. posiada deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego umocowanego przedstawiciela i/ lub są oznakowane znakiem CE.
9) Zobowiązuje się do złożenia przy dostawie urządzeń/ narzędzi dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym: dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, certyfikatów/ zaświadczeń normami określonymi w opisie oferowanego urządzenia.
10) Zamawiający wymaga podania w formularzu rzeczowo-cenowym pełnych nazw oferowanych produktów, typu, modelu, producenta, tak aby możliwa była jego identyfikacja i sprawdzenie czy spełnia wymogi stawiane przez Zamawiającego.
13) Zamówienie nie jest podzielone na części.
14) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
15) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
-być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
-posiadać datę sporządzenia,
-zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
-być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
-Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

Ogółem cena oferty wynosi brutto ............ ............... zł
(słownie: ....................... .............................. ............................)
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
-Płatność będzie zrealizowana przelewem w terminie 30 dni od daty na rachunek bankowy Wykonawcy zgodnie z zapisami umowy uzgodnionymi pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: 2021 Postępowania do 130.000 złotych - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (opolskie.pl)
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 2021 Postępowania do 130.000 złotych - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (opolskie.pl)
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
8. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa - 100 %.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uwagi:
a. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel: +48774047531, fax: +48 774047535, e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska27, 45-315 Opole jest Pan Artur Nowak, kontakt: anowak@rzpwe.opolskie.pl , +48774047540;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzeniem dokumentacji księgowo-podatkowej, realizacją umowy z wybranym Wykonawcą, archiwizacją danych oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust 6 ustawy Pzp oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.1
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
f) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
g) Posiada Pani/Pan:
-prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,2
-prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,3
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt:
- w kwestii merytorycznej: Monika Matkowska, tel 77 453 66 92 w.117, e-mail: mmatkowska@rzpwe.opolskie.pl,
- w kwestii proceduralnej: Bogusława Pater, tel: 774047537, e-mail: bpater@rzpwe.opolskie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.