Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana okien

Przedmiot:

Wymiana okien

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Rzeszowski Dział Inwestycji i Remontów UR
ul. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 872 14 77, 17 851 85 06
wpisla@ur.edu.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 872 14 77, 17 851
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:
Wymianę okien w bud. A4
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: ZAK/2021/06/00434

Składanie ofert:
Ofertę (punkt III) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie na adres: Uniwersytet Rzeszowski KANCELARIA OGÓLNA Ul. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów Budynek A2 do dnia 30.07.2021r., do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
Zgodnie z zakresem opracowania

Wymagania:
III. Opis sposobu przygotowywania oferty cenowej:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 - ,,Formularz Oferty".
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS-u) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania wiarygodności złożonych podpisów pod dokumentami oferty przez osobę upoważnioną, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopia podpisana przez osobę upoważnioną ,,za zgodność z oryginałem".
Kryteria oceny oferty:
Cena
Na kopercie musi znajdować się opis: Oferta na: Wymianę okien w bud. A4
V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

Uwagi:
VI. Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl, tel. (17) 8723439
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Wymianę okien w bud. A4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego oraz podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, uczestnicy prowadzonych przez nas programów i szkoleń, podmiotom zlecającym nam prowadzenie programów i szkoleń.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Strona 3 z 3
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:
Wojciech Piśla, tel. 17 872 14 77, e-mail: wpisla@ur.edu.pl
Barbara Kunysz, tel. 17 851 85 06, e-mail: rra1@ur.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.