Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: SPORZĄDZENIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU I INWENTARYZACJI STANU LASÓW

Przedmiot:

SPORZĄDZENIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU I INWENTARYZACJI STANU LASÓW

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT PRZASNYSKI
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz
powiat: przasnyski
Tel/faks. 29 752 22 70
zamowieniapubliczne@powiat-przasnysz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Przasnysz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel/faks. 29 752 22
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPORZĄDZENIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU I INWENTARYZACJI STANU LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE POWIATU PRZASNYSKIEGO.
I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Przasnyskiego w gminie Krzynowłoga Mała, gminie Przasnysz i gminie Jednorożec, na terenie Nadleśnictwa Przasnysz i Nadleśnictwa Parciaki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Rozeznania cenowego.

Dokument nr: WROŚ.6162.1.2021

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2021r. do godz. 13:00.
2. Ofertę należy złożyć na adres skrzynki: zamowieniapubliczne@powiat-przasnysz.pl (do wiadomości email należy załączyć skan oferty).

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji: do dnia 15 grudnia 2021r.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiada niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Sposób obliczenia ceny.
1. Wykonawca, w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego, podaje:
1) cenę jednostką brutto za 1 ha;
2) cenę całkowitą brutto za realizację pełnego zakresu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego (cena całkowita brutto stanowi iloczyn ceny jednostkowej brutto oraz szacowanej liczby ha: 1302,6023 ha);
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.
5. Ceny brutto wskazane w Formularzu Ofertowym obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca skalkuluje cenę ofertową przy uwzględnieniu wszystkich potencjalnych ryzyk, jakie mogą wystąpić przy realizacji zamówienia.

V. Sposób przygotowania oferty.
1. Wykonawca przygotuje ofertę z wykorzystaniem Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania cenowego. Wykonawca jest uprawniony do przygotowania oferty z wykorzystaniem własnych wzorów/formularzy, pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie informacje, których podania wymaga Zamawiający.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Wykonawca składa tylko jedna ofertę - w przypadku złożenia przez Wykonawcę kilku ofert, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę.
5. Złożona przez Wykonawcę oferta musi obejmować cały, opisany w Rozeznaniu cenowym, zakres zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Do oferty (Formularza ofertowego) należy dołączyć także:
1) pełnomocnictwo (lub inny dokument) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo (lub inny dokument) dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert.
Zamawiający, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, przyjął kryterium: Cena. Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert. W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
VIII. Badanie i ocena ofert.
1. Zamawiający zastrzega, iż procedurę badania i oceny ofert przeprowadzi według poniższych zasad:
1) Po otwarciu ofert Zamawiający przygotuje symulację rankingu ofert, tj. uszereguje oferty, poczynając od tej z najniższą ceną.
2) Zamawiający dokona badania i oceny ofert tylko w odniesieniu do oferty, która zajmuje pierwsze miejsce w ww. symulacji rankingu, tj. oferty z najniższą ceną. Pozostałe oferty nie będą badane i oceniane przez Zamawiającego.
3) Jeśli oferta, która zajmuje pierwsze miejsce w symulacji rankingu ofert, będzie spełniała wszystkie wymogi Zamawiającego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
4) W przypadku gdy oferta ta nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego (będzie podlegała odrzuceniu), Zamawiający przystąpi do badania i oceny drugiej oferty z symulacji rankingu ofert. W przypadku, gdy sytuacja określona w pkt 3 zaistnieje w odniesieniu do drugiej albo kolejnych ofert z symulacji rankingu ofert, Zamawiający będzie badał i oceniał następne (kolejne) oferty z tego rankingu, do momentu w którym możliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej.
5) Powyższe zasady znajdują odpowiednie zastosowanie w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi podpisania umowy lub co najmniej dwukrotnie nie stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na podpisanie umowy.
6) Zamawiający dokona - w ofercie podlegającej badaniu i ocenie - poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, oczywistych omyłek pisarskich, jak również innych omyłek, o ile poprawienie innych omyłek nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.
7) W przypadku dwóch lub więcej ofert zawierających taką samą cenę całkowitą brutto, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaproponowali w złożonych ofertach.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:
1) jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Rozeznania cenowego,
2) jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie Wykonawcę od ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (UWAGA: Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu). Wezwanie do uzupełnienia w danym zakresie ma charakter jednokrotny. W przypadku niezłożenia dokumentów lub złożenia dokumentów nieprawidłowych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania podlega odrzuceniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia, bez podawania przyczyn.

IX. Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.
1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy posługują się numerem postępowania (Rozeznanie cenowe
nr WROŚ.6162.1.2021).
2. Przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje drogą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@powiat-przasnysz.pl.
3. Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami: w zakresie kwestii merytorycznych - Elżbieta Barłożek - Inspektor ds. leśnictwa, ochrony przyrody
i łowiectwa, w zakresie kwestii proceduralnych - Anna Szczepańska - podinspektor ds. zamówień publicznych.
4. Zamawiający informuje, iż - w ramach niniejszego postępowania - nie udziela informacji droga telefoniczną.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.