Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pielęgnacja terenu zielonego

Przedmiot:

Pielęgnacja terenu zielonego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Opolu
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole
powiat: Opole
Telefony: 77 54 15 400 do 403, fax: 77 453 19 17
sr@opole.sr.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefony: 77 54 15 4
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pielęgnacja terenu zielonego Sądu Rejonowego w Opolu
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
pielęgnacyjnych z zakresu utrzymania i pielęgnacji terenu zielonego Zamawiającego zlokalizowanego
wokół Sądu Rejonowego w Opolu przy Ul. Ozimskiej 60A oraz Ozimska 60B.

Dokument nr: G-2503-2-16/21

Specyfikacja:
Zamawiający sugeruje, aby zainteresowani Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzili wizję lokalną na terenie SR w Opolu, po wcześniejszym skontaktowaniu się z przedstawicielem Zamawiającego.

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert: Sąd Rejonowy w Opolu
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-27 12:00:00
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
6.1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem FORMULARZA OFERTOWEGO, który stanowy Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego;
6.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej;
6.3. Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty;
6.4. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy;
6.5. Cenę należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając zakres, o którym mowa w rozdziale 1.
6.6. Cenę za przedmiot zamówienia należy podać cyframi;
6.7. Uzupełniony FORMULARZ OFERTOWY proszę przesłać
w terminie do 27 lipca 2021 roku
do godz. 12:00 w formie skanu
na adres e-mail: gospodarka@opole.sr.gov.pl
wpisując w tytule: ,,Zapytanie ofertowe nr G-2503-2-16/21"
lub - papierowo na adres sądu:
Sąd Rejonowy w Opolu
Sekcja Gospodarcza
ul. Ozimska 60A
45-368 Opole
lub - papierowo przez Biuro Podawcze SR w Opolu, które jest czynne od poniedziałku do piątku
w godz.ch 08:00 do 15:00 z przerwami na dezynfekcję oraz wietrzenie: 10:45-11:15 oraz 13:00-13:30.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin realizacji zamówienia od dnia ... .07.2021 do dnia 30.06.2022 roku. Możliwe jest
przedłużenie terminu realizacji umowy w drodze aneksów - maksymalnie do 30.06.2024 roku.

Wymagania:
1.4. Wykonawca uzupełni w formularzu ofertowym CENNIK świadczenia usługi Pielęgnacja terenu zielonego
Sąd Rejonowy w Opolu. Realizacja odbywać się będzie w terminach uzgodnionych i potwierdzonych z Zamawiającym. Płatności będą realizowane każdorazowo na podstawie prawidłowego - spisanego bez uwag - Protokołu odbioru prac.
1.5. Zamawiający ureguluje opłatę za realizację umowy w terminie 21 dni od daty doręczenia
rachunku/faktury VAT przez Wykonawcę do siedziby zamawiającego.

2. Wymagania.
2.1. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy:
1) wykaz osób - zawierający co najmniej 1 jedną osobę posiadającą co najmniej 12 miesięczne
doświadczenie w utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych - w tym pielęgnacji drzew, a także
wskazanie zakresu wykonywanych czynności poszczególnych osób.
2) W przypadku zmiany osób świadczących usługi przedmiotu zamówienia, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu aktualny wykaz osób.
3. Kryterium wyboru oferty.
3.1. Kryterium wyboru oferty stanowi suma punktów:
1) Kryterium nr 1 - CENNIK ,,Pielęgnacja terenu zielonego Sądu Rejonowego w Opolu" - waga 75
punktów - wskazanie na Formularzu Ofertowym w pkt 1 cen dla poszczególnych czynności. Dla
każdej czynności została przydzielona przez Zamawiającego maksymalna ilość punktów, jaką można
za czynność otrzymać, łącznie 75. Częstotliwość określona w OPZ.
Punkty dla każdej czynności będą liczone wg wzoru:
wg wzoru: (Cena_min_wśród_złożonych_ofert / Cena_badanej_oferty) x ilość wskazanych pkt.
2) Kryterium nr 2 - Wiedza (skierowanie do nadzoru nad pracami objętymi umową osobę posiadającą
co najmniej wykształcenie średnie z zakresu ogrodnictwa lub leśnictwa (np. osoba z tytułem
technika ogrodnika, technika architektury krajobrazu) oraz posiadającą co najmniej 12 miesięczne
doświadczenie w pracach związanych z utrzymaniem zieleni, która sprawować będzie bezpośredni
nadzór nad prawidłową realizacją usługi, w tym pielęgnacją drzew) - wskazana na Formularzu
Ofertowym w pkt 2 - waga 20 punktów.
Zamawiający dokona oceny spełnienia kryterium nr 2 - Wiedza - metodą spełnia (20 pkt) - nie
spełnia (0 pkt).
3) Kryterium nr 3 - Doświadczenie (doświadczenie w realizacji usług pielęgnacji terenów zielonych
świadczonych w sposób ciągły dla jednego Zamawiającego przez minimum 12 miesięcy dla
nieruchomości o powierzchni terenów zielonych wynoszących co najmniej 1500 m2, w okresie
ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) - wskazana na Formularzu
Ofertowym w pkt 3 - waga 5 punktów.
Zamawiający dokona oceny spełnienia kryterium nr 3 - Doświadczenie - metodą spełnia (5 pkt) -
nie spełnia (0 pkt).
4) Na potwierdzenie Wiedzy o którym mowa w Kryterium 2 - Wykonawca uzupełnia w Formularzu
ofertowym wykształcenie osoby wskazanej do nadzoru oraz jej doświadczenie, a w przypadku
najkorzystniejszej oferty na wezwanie Zamawiającego przedstawia dowody określające czy te
informacje są prawdziwe, przy czym, dowodami są - kopia dokumentu potwierdzające przyznanie
tytułu zawodowego oraz oświadczenie Wykonawcy w sprawie doświadczenia. Wykonawca nie
wskazuje w Formularzu Ofertowym imienia i nazwiska osoby skierowanej do nadzoru. Jednak w
przypadku wyboru Wykonawcy do realizacji zadania - musi zapewnić osobę o wskazanym
wykształceniu i wskazanym doświadczeniu przez cały okres realizacji umowy.
5) Na potwierdzenie Doświadczenia o którym mowa w Kryterium 3 - Wykonawca uzupełnia w
Formularzu ofertowym Wykaz świadczonych usług oraz przedstawia dowody określające czy te
usługi zostały wykonane należycie, przy czym, dowodami są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane.
6) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów łącznie za
kryterium nr 1 + kryterium nr 2 + kryterium nr 3. Obliczenia z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3.2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę za dany przedmiot i nie może jej zmienić. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia - cena ryczałtowa. Wykonawca przedstawi cenę dla każdego przedmiotu w cenniku - za wykonanie
zamówienia na formularzu ofertowym.
3.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Wymagane dokumenty.
4.1. Ofertę proszę przygotować na podstawie przesłanego formularza ofertowego.
4.2. Na potwierdzenie doświadczenia o którym mowa w Kryterium 2 i w Kryterium 3 - Wykonawca uzupełnia
w Formularzu ofertowym Wykaz świadczonych usług oraz przedstawia dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym, dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane
4.3. Od wybranego wykonawcy wymagane będzie przedstawienie zamawiającemu listy pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy - wg zapisów pkt 2.2.
6.8. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia
oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź
złożenia zlecenia poczcie kurierskiej. Termin zostanie zachowany jeżeli Wykonawca prześle skan oferty na
wskazany w pkt 6.7. adres e-mail a Zamawiający potwierdzi wpływ takiej oferty.
7. Informacje dodatkowe:
7.1. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
7.2. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o wyborze jego oferty na wskazany adres e-mail.
7.3. Brak potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia w wyznaczonym czasie, lub brak przesłania
wymaganych dokumentów skutkować będzie wyborem innego Wykonawcy (który złożył kolejną,
najkorzystniejszą ofertę).
7.4. Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kc, tj. i nie jest
równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie poniższego zapytania
ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.
7.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji całości lub części zamówienia.
7.6. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy.

Uwagi:
8. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
RODO) informujemy:
8.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SĄD REJONOWY W OPOLU Z SIEDZIBĄ PRZY UL.
OZIMSKIEJ 60A, 45-368 OPOLE ;
8.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email:
iod@opole.sr.gov.pl
8.3. Pana/Pani dane osobowe zawarte w ofercie przetwarzane będą w celu związanym z udzieleniem zamówienia
publicznego G-2503-2-16/21.
8.4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
8.5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania w zakresie, w jakim uprawnienia te nie są odmiennie uregulowane lub wyłączone
na podstawie odrębnych przepisów.
8.6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych.
8.7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie osobom, jednostkom lub instytucjom
upoważnionym do tego na postawie odrębnych przepisów prawa.
8.8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu.
8.9. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8.10.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów
dotyczących archiwizacji lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami.
Grzegorz Broncel- Kierownik Sekcji Gospodarczej SR w Opolu - tel.: 77 54 15 406
Joanna Likos - Inspektor Sekcji Gospodarczej SR w Opolu - tel.: 77 54 15 423
Piotr Pajor - Inspektor Sekcji Gospodarczej SR w Opolu - tel.: 77 54 15 419
e-mail: gospodarka@opole.sr.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.