Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
220z dziś
4676z ostatnich 7 dni
19564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy gazociągu ś/c

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy gazociągu ś/c

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
Tel.: +48 523285231
monika.zielinska@psgaz.pl
http://zamowienia.psgaz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 523285231
Termin składania ofert: 2021-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy gazociągu ś/c z przyłączem gazu w msc. Murowaniec Ul. Jastrzębia 46 dz. 33

Numer referencyjny: 2021/W800/WP-003046
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na realizację (projekt budowlany) oraz opracowanie dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy), a także pełnienie nadzoru autorskiego nad Inwestycją dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Budowa gazociągu ś/c z przyłączem gazu w msc. Murowaniec Ul. Jastrzębia 46 dz. 33".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Murowaniec, Ul. Jastrzębia 46, dz. 33.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na realizację (projekt budowlany) oraz opracowanie dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy), a także pełnienie nadzoru autorskiego nad Inwestycją dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu ś/c wraz z przyłączem gazu w msc. Murowaniec, Ul. Jastrzębia 46 dz. 33", dla następującego zakresu rzeczowego:

Zakres rzeczowy:

a) gazociągu ś/c dn 63 PE L= 170,00 m,

c) przyłącza gazu ś/c dn 32 PE ok. L= 10,00 m, 1 szt.

Szczegółowy zakres prac:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, projektu organizacji ruchu, projektu odtworzenia nawierzchni i przedmiaru robót;

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę;

3) wykonanie kosztorysów inwestorskich;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego obejmującego pięć jednorazowych świadczeń nadzoru autorskiego;

5) rejestrację Dziennika Budowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 19
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71320000

Dokument nr: 376372-2021, 2021/W800/WP-003046

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w platformie zakupowej PSG dostępnej na stronie https://zamowienia.psgaz.pl w zakładce ,,Postępowania", nr 2021/W800/WP-003046.

Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej PSG.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia.psgaz.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
http://zamowienia.psgaz.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Murowaniec, Ul. Jastrzębia 46, dz. 33.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
85-097
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Zielińska
E-mail: monika.zielinska@psgaz.pl
Tel.: +48 523285231

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.