Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

Przedmiot:

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szydłowo
ul. Mazowiecka 61
06-516 Szydłowo
powiat: mławski
Tel: 23 655 40 19, faks: 23 654 93 28.
aolczak@szydlowo-maz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Szydłowo
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 23 655 40 19, f
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Szydłowo
Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

Inwentaryzację źródeł ciepła z wykorzystaniem metody kombinowanej- połączenie metody wywiadu bezpośredniego z metodą rejestrową (bezwzględna przewaga wywiadu bezpośredniego) poprzez wykorzystanie danych zgromadzonych w rejestrach i uzupełnienie ich za pomocą danych spisanych w wyniku wywiadu bezpośredniego, np. w formie ankiet, zgodnie z wytycznymi- załącznik nr 4. Punkty podlegające inwentaryzacji - ok. 1500 lokali/budynków. Inwentaryzacja musi jednoznacznie wskazać wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej;
Utworzenie bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym (exel);
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej poprzez opracowanie, wydruk i dystrybucję plakatów (30 szt. Format A3) i ulotek ( 400 szt. Format A5). Treść plakatu i ulotek do uzgodnienia z Zamawiającym;
Wykonanie raportu końcowego z wynikami inwentaryzacji w wersji elektronicznej oraz w
4 egzemplarzach w wersji papierowej.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)

Dokument nr: GK.271.2.2021.AO(1)

Składanie ofert:
Składanie ofert na adres: Urząd Gminy w Szydłowie, Ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo z dopiskiem ,,Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Szydłowo"

do dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 10 00.

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 - do dnia 02.08.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 3 grudnia 2021 r.
Rodzaj zamówienia: usługa

Wymagania:
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

b) Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu powyższych warunków.

c) W celu potwierdzenia powyższych warunków Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą spełniać w/w warunki udziału w postępowaniu łącznie. W takim przypadku Wykonawcy składają jedno, wspólne oświadczenie o spełnieniu warunków.

e) Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona zgodnie z formułą -,,spełnia"- ,,nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu.
7. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

8. Sposób obliczania ceny oferty:

Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie.

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.

9. Kryterium wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Cena - 100%

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, nie podlegająca odrzuceniu.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający unieważni postępowanie, na daną część zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w punkcie 6- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Niedołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.
Informacje dodatkowe:

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie www.szydlowo-maz.pl

Kontakt:
Osoba do kontaktów: Aneta Olczak, e-mail: aolczak@szydlowo-maz.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.