Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Parku Doświadczeń na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa Parku Doświadczeń na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W GLIWICACH
ul. Kozielska 39
44-121 Gliwice
powiat: Gliwice
32/237 99 50
sekretariat@zsp5.gliwice.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 32/237 99 50
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 w Gliwicach- Budowa Parku
Doswiadczen na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objete sa roboty zwiazane z modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5
w Gliwicach i obejmuja prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu
w zakresie budowy Parku doswiadczen w Przedszkolu Miejskim nr 5 w ramach programu Budzet Obywatelski
2021.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :
- załaczniku 6.1 do SWZ - dokumentacji : "Projekt budowy parku doswiadczen na terenie Przedszkola
Miejskiego nr 5 na działce nr 397 przy Ul. Kozielskiej 73 w Gliwicach;
- załaczniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
- przedmiarach robót stanowiacych załacznik nr 6.3 do SWZ.
Zakres rzeczowy robót ujety w przedmiarach robót nalezy traktowac jako orientacyjny, Wykonawca uwzgledni
w ofercie całosc robót niezbednych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały
wyszczególnione w przedmiarach robót a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z "sztuka
budowlana" i obowiazujacymi przepisami.
Ze wzgledu na charakter obiektu, w którym beda prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiajacy
oczekuje od Wykonawcy doswiadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych
placówkach oswiatowych.
Zamawiajacy oczekuje przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej w celu zapoznania sie z miejscem
i zakresem rzeczowym robót objetych postepowaniem.
Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbedne działania w celu
ochrony mienia placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w razie potrzeby teren z przyległosciami przed
negatywnym oddziaływaniem w trakcie realizacji robót i na biezaco bedzie utrzymywał porzadek. Ze wzgledów
organizacyjnych Zamawiajacy przewidział mozliwosc realizacji zamówienia wyłacznie w sposób nie kolidujacy
z funkcjonowaniem placówki.
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materiały z podaniem producenta
nalezy traktowac jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiajacego parametrów technicznych
i uzytkowych i przykładowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z póz. zm.).
Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczególnione w dokumentacji rozwiazania
z zachowaniem, ze wzgledu na kontynuacje modernizacji, odpowiednich równowaznych parametrów
technicznych dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci całego układu bedacego przedmiotem zamówienia
z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien w tym zaakceptowania zmian
materiałowych przez Zamawiajacego.

CPV: 45214200-2, 45111200-0, 45111300-1, 45112723-9, 45233200-1

Dokument nr: 2021/BZP 00124561, ZSP1.26.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 15:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zsp5.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do
komunikacji",
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
oraz Warunkach k o
r z y s t a n i a z e l e k t r o n i c z n e j p l a t f o r m y u s ł u g a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j ( e
PU A P ) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26. SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 14:30
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-08-24 do 2021-10-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP1.26.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objete sa roboty zwiazane z modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5
w Gliwicach i obejmuja prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu
w zakresie budowy Parku doswiadczen w Przedszkolu Miejskim nr 5 w ramach programu Budzet Obywatelski
2021.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :
- załaczniku 6.1 do SWZ - dokumentacji : "Projekt budowy parku doswiadczen na terenie Przedszkola
Miejskiego nr 5 na działce nr 397 przy ul. Kozielskiej 73 w Gliwicach;
- załaczniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
- przedmiarach robót stanowiacych załacznik nr 6.3 do SWZ.
Zakres rzeczowy robót ujety w przedmiarach robót nalezy traktowac jako orientacyjny, Wykonawca uwzgledni
w ofercie całosc robót niezbednych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały
wyszczególnione w przedmiarach robót a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z "sztuka
budowlana" i obowiazujacymi przepisami.
Ze wzgledu na charakter obiektu, w którym beda prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiajacy
oczekuje od Wykonawcy doswiadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych
placówkach oswiatowych.
Zamawiajacy oczekuje przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej w celu zapoznania sie z miejscem
i zakresem rzeczowym robót objetych postepowaniem.
Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbedne działania w celu
ochrony mienia placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w razie potrzeby teren z przyległosciami przed
negatywnym oddziaływaniem w trakcie realizacji robót i na biezaco bedzie utrzymywał porzadek. Ze wzgledów
organizacyjnych Zamawiajacy przewidział mozliwosc realizacji zamówienia wyłacznie w sposób nie kolidujacy
z funkcjonowaniem placówki.
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materiały z podaniem producenta
nalezy traktowac jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiajacego parametrów technicznych
i uzytkowych i przykładowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z póz. zm.).
Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczególnione w dokumentacji rozwiazania
z zachowaniem, ze wzgledu na kontynuacje modernizacji, odpowiednich równowaznych parametrów
technicznych dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci całego układu bedacego przedmiotem zamówienia
z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien w tym zaakceptowania zmian
materiałowych przez Zamawiajacego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-08-24 do 2021-10-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rekojmia
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie zawodowe kierownika budowy/kierownika projektu realizujacego zamówienie
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolnosc do wystepowania w obrocie gospodarczym
Okreslenie warunku:
Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia okreslonej działalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisów
Okreslenie warunku:
Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunku:
O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia
Wykonawca posiada umowe zawarta na czas obowiazywania umowy - ubezpieczenia OC Wykonawcy z tytułu
prowadzonej działalnosci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem szkody powstałe z wykonywaniem robót
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz wartosc
udzielanego zamówienia publicznego;
4. Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunku:
O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których wiedza i doswiadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia.
Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli
okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukonczył realizacje co najmniej trzech robót budowlanych, zwiazanych z zagospodarowaniem
terenu, polegajacych na budowie, przebudowie lub modernizacji placu zabaw i wykonanych w obrebie
czynnych obiektów uzytecznosci publicznej zgodnie z klasa PKOB 1263 o wartosci nie mniejszej niz 250
000,00 zł brutto zł kazdej z wykonanych robót.
O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia,
O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, którzy dysponuja lub beda dysponowac osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia. Wykonawca musi miec do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel
w tym: jedna osobe, która przy realizacji zamówienia bedzie pełniła funkcje kierownika budowy/kierownika
projektu, posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen i co
najmniej 10-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnosci oraz posiada
doswiadczenie, w kierowaniu w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert, minimum
trzema robotami budowlanymi zwiazanymi z zagospodarowaniem terenu , polegajacymi
na budowie/przebudowie lub modernizacji placu zabaw, wykonanych na terenie czynnego obiektu
uzytecznosci publicznej zgodnie z klasa PKOB 1263, o wartosci nie mniejszej niz 250 000,00 zł brutto zł
wykonanych robót.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą :
1.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
na wezwanie
1.odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej
2.oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej
3.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą :
1.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
na wezwanie
1.dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
2.wykaz robót budowlanych
3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy
spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Warunki zmiany zawiera ZAŁACZNIK NR 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rekojmia
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie zawodowe kierownika budowy/kierownika projektu realizujacego zamówienie
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.