Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie budynku internatu do współczesnych wymagań przeciwpożarowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostosowanie budynku internatu do współczesnych wymagań przeciwpożarowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku
Mickiewicza 27
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
87 428 30 21, faks 87 428 30 21
sekretariat@zseii.edu.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 87 428 30 21, faks 8
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Elektronicznych
i Informatycznych w Giżycku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej na drzwi wewnętrzne p.poż. EI 30 na poziomach 100, 10, 200, 20 oraz roboty elektryczne związane z wykonaniem instalacji przeciwpożarowej: Internacie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, przy Ul. Traugutta 2, 11-500 Giżycko
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) dokumentacja projektowa - Załączniki nr 7 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP.
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 8 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP.
Uwaga projekt budowlany zawiera szerszy zakres niż objęty niniejszym zamówieniem, zakres robót przewidzianych do realizacji i objętych niniejszym zmówieniem określają załączone PRZEDMIARY ROBÓT.
3) Załącznik nr 9- Decyzja pozwolenie na budowę.
3. Ogólna charakterystyka robót do wykonania:
o wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych p.poż. EI30 w Internacie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, przy Ul. Traugutta 2, 11-500 Giżycko na poziomie 10,100 i 20, 200 wraz ze wszystkimi koniecznymi elementami i robotami oraz utylizacją starych drzwi - jako kompletna robota, w tym:.
o Poszerzenie otworów drzwiowych.
o Zmiana lokalizacji drzwi dla części pokoi.
o Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej.
o Wymiana części nadproży drzwiowych
o Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych.
o Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi.
o Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.
o Podstemplowanie stropów w obszarze wymiany nadproży
o Wywóz gruzu pochodzącego z rozbiórki
o Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
o Instalacja oddymiania
o Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
o Zasilenie podnoszenia ciśnienia i zaworu priorytet

1. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
1) zorganizować, utrzymać w należytym porządku oraz zlikwidować po wykonaniu robót budowlanych zaplecze techniczne.
2) wszystkie roboty wykonywane na obiektach muszą być uzgodnione z użytkownikami, wymaga się szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i osłon, utrzymywanie placu budowy w należytym porządku, roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
3) zabezpieczyć teren budowy w tym roboty i materiały tam zgromadzone przed dewastacją
i dostępem osób postronnych
4) po zakończeniu robót uporządkować teren i odtworzyć uszkodzone lub zniszczone nawierzchnie, urządzenia itp.
2. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
2) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ- projektowane postanowienia umowy.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu
oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy. Wykonawca wyznaczy i wygrodzi na terenie budowy bezpieczne ciągi komunikacyjne umożliwiające komunikację do obiektów przyległych do terenu budowy i znajdujących się na terenie budowy w tym w szczególności obiektów wykorzystywanych w celach oświatowych.
4) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;
5) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
6) spełnienie wymagań określonych we wzorze umowy, dokumentacji technicznej oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
7) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.
8) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż całkowita wartość umowy (brutto). Wykonawca zapewni ciągłość umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania robót na w/w kwotę.
9) Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wykonawca winien przewidzieć wszelkie roboty niezbędne do realizacji zamówienia nieujęte
w dokumentacji projektowej, a bez których nie można wykonać zamówienia oraz przewidzieć i oszacować koszty. Będą to np. koszty obejmujące (jeżeli dotyczą):
? wszelkie roboty przygotowawcze,
? prace porządkowe,
? zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe zasilanie w energię elektryczną, wodę
? utrzymanie zaplecza budowy,
? dozorowanie placu budowy,
? wywóz gruntu, gruzu i innych elementów i odpadów budowlanych,
? wywóz złomu w celu sprzedaży na rzecz Zamawiającego,
? utylizację materiałów niebezpiecznych i innych pozyskanych w wyniku prowadzonych prac,
? sporządzenie planu BIOZ,
? projekt organizacji robót,
? opłaty za zajęcie pasa drogowego,
? koszty wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań,
? koszty odbiorów,
? obsługę geodezyjną i dokumentację powykonawcza, itd.
12) Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy, a wynikających z załączonej dokumentacji projektowej. Umowa jest ryczałtowa.
13) Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SWZ i każdego uzupełnienia (zmiana SWZ, wyjaśnienie treści SWZ) do SWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia.
14) Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy wydane przez organy administracji państwowej, które są związane z wykonywaniem przedmiotowych robót i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wynikających z nich praw podczas prowadzenia robót.
15) W związku z tym, iż roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie, harmonogram wykonywanych prac musi być elastyczny (dostosowywany do potrzeb Zamawiającego) oraz opracowany wspólnie przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał z przedstawicielem Zamawiającego kolejność oraz terminy wykonywania poszczególnych etapów prac. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż roboty istnieje prawdopodobieństwo konieczności wykonywania robót w dni wolne od pracy.

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124641, ZSEiI.ZP.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 13:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Forma i postać składanej oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych innych oświadczeń lub dokumentów zostały określone w części SWZ ,,Sposób oraz termin składania ofert".
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1) za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
2) poczty elektronicznej, o której mowa w części SWZ - ,,Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami";
2. Wykonawcy składający oferty za pośrednictwem ePUAP muszą posiadać konto na ePUAP.
3. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane w ,,Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/" dostępnej pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
,,Instrukcja Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/" stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
6. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w ,,Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/" oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać jej postanowień.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się wykonawcy posługiwanie się numerem ogłoszenia o zamówieniu, lub oznaczeniem sprawy.
8. Za przekazanie oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Wykonawca może komunikować się z zamawiającym za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (,,Formularz do komunikacji").
10. Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej.
11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Dorota Pawłowicz, e-mail sekretariat@zseii.edu.pl
b) Emilia Borowiak e-mail e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl
12. Oświadczenia na podstawie art 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający - Zespół Szkół Elektronicznych i
Informatycznych, im. Komisji Edukacji Narodowej, Ul. Mickiewicza 27 11-500 Giżycko
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: z którym można się skontaktować p.
Hanna Drączkowska hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub telefonicznie pod numerem 533-327-058
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczeniaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 13:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZSEiI.ZP.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 300546,60 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 268139,19 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej na drzwi wewnętrzne p.poż. EI 30 na poziomach 100, 10, 200, 20 oraz roboty elektryczne związane z wykonaniem instalacji przeciwpożarowej: Internacie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, przy ul. Traugutta 2, 11-500 Giżycko
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) dokumentacja projektowa - Załączniki nr 7 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP.
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 8 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP.
Uwaga projekt budowlany zawiera szerszy zakres niż objęty niniejszym zamówieniem, zakres robót przewidzianych do realizacji i objętych niniejszym zmówieniem określają załączone PRZEDMIARY ROBÓT.
3) Załącznik nr 9- Decyzja pozwolenie na budowę.
3. Ogólna charakterystyka robót do wykonania:
o wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych p.poż. EI30 w Internacie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, przy ul. Traugutta 2, 11-500 Giżycko na poziomie 10,100 i 20, 200 wraz ze wszystkimi koniecznymi elementami i robotami oraz utylizacją starych drzwi - jako kompletna robota, w tym:.
o Poszerzenie otworów drzwiowych.
o Zmiana lokalizacji drzwi dla części pokoi.
o Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej.
o Wymiana części nadproży drzwiowych
o Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych.
o Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi.
o Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.
o Podstemplowanie stropów w obszarze wymiany nadproży
o Wywóz gruzu pochodzącego z rozbiórki
o Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
o Instalacja oddymiania
o Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
o Zasilenie podnoszenia ciśnienia i zaworu priorytet

1. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
1) zorganizować, utrzymać w należytym porządku oraz zlikwidować po wykonaniu robót budowlanych zaplecze techniczne.
2) wszystkie roboty wykonywane na obiektach muszą być uzgodnione z użytkownikami, wymaga się szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i osłon, utrzymywanie placu budowy w należytym porządku, roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
3) zabezpieczyć teren budowy w tym roboty i materiały tam zgromadzone przed dewastacją
i dostępem osób postronnych
4) po zakończeniu robót uporządkować teren i odtworzyć uszkodzone lub zniszczone nawierzchnie, urządzenia itp.
2. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
2) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ- projektowane postanowienia umowy.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu
oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy. Wykonawca wyznaczy i wygrodzi na terenie budowy bezpieczne ciągi komunikacyjne umożliwiające komunikację do obiektów przyległych do terenu budowy i znajdujących się na terenie budowy w tym w szczególności obiektów wykorzystywanych w celach oświatowych.
4) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;
5) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
6) spełnienie wymagań określonych we wzorze umowy, dokumentacji technicznej oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
7) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.
8) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż całkowita wartość umowy (brutto). Wykonawca zapewni ciągłość umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania robót na w/w kwotę.
9) Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wykonawca winien przewidzieć wszelkie roboty niezbędne do realizacji zamówienia nieujęte
w dokumentacji projektowej, a bez których nie można wykonać zamówienia oraz przewidzieć i oszacować koszty. Będą to np. koszty obejmujące (jeżeli dotyczą):
? wszelkie roboty przygotowawcze,
? prace porządkowe,
? zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe zasilanie w energię elektryczną, wodę
? utrzymanie zaplecza budowy,
? dozorowanie placu budowy,
? wywóz gruntu, gruzu i innych elementów i odpadów budowlanych,
? wywóz złomu w celu sprzedaży na rzecz Zamawiającego,
? utylizację materiałów niebezpiecznych i innych pozyskanych w wyniku prowadzonych prac,
? sporządzenie planu BIOZ,
? projekt organizacji robót,
? opłaty za zajęcie pasa drogowego,
? koszty wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań,
? koszty odbiorów,
? obsługę geodezyjną i dokumentację powykonawcza, itd.
12) Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy, a wynikających z załączonej dokumentacji projektowej. Umowa jest ryczałtowa.
13) Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SWZ i każdego uzupełnienia (zmiana SWZ, wyjaśnienie treści SWZ) do SWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia.
14) Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy wydane przez organy administracji państwowej, które są związane z wykonywaniem przedmiotowych robót i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wynikających z nich praw podczas prowadzenia robót.
15) W związku z tym, iż roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie, harmonogram wykonywanych prac musi być elastyczny (dostosowywany do potrzeb Zamawiającego) oraz opracowany wspólnie przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał z przedstawicielem Zamawiającego kolejność oraz terminy wykonywania poszczególnych etapów prac. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż roboty istnieje prawdopodobieństwo konieczności wykonywania robót w dni wolne od pracy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert.
1. Kryterium ,,Cena" w zł:
1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium ,,Ceny":
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Cena" ocenianej oferty;
b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.
2. Kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane" (w skrócie ,,Okres gwarancji") w
miesiącach:
1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium ,,Okres gwarancji":
LOG = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt
gdzie:
a) LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Okres gwarancji" ocenianej oferty;
b) OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej
c) OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych (w miesiącach)
w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy:
1) do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy,
2) do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w formularzu oferty.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
W przypadku gdy w Formularzu Oferty nie zostanie wpisany okres gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji, który wynosi 36 miesięcy i przyzna wykonawcy 0 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli
wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą na każde z niżej wymienionych stanowisk:
a) kierownik budowy - minimalne wymagania:
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
b) kierownik robot branży elektrycznej posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór ,,Wykazu osób
skierowanych przez do realizacji zamówienia publicznego" uwzględniający stanowi Załącznik nr 4 do
SWZ.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4
Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy załączyć:
1. Załącznik nr 1 do SWZ -Formularz ofertowy (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas
obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Załącznik nr 2a - do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
4. Załącznik nr 2b- Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
5. Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
6. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt a), zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
8. Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 6 ppkt c) i pkt. 7 składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 2b do SWZ.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzory oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowią Załącznik nr 2a do SWZ.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę, ani przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego- Załącznik nr 3 do SWZ-projektowane postanowienia umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert.
1. Kryterium ,,Cena" w zł:
1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium ,,Ceny":
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Cena" ocenianej oferty;
b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.
2. Kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane" (w skrócie ,,Okres gwarancji") w
miesiącach:
1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium ,,Okres gwarancji":
LOG = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt
gdzie:
a) LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Okres gwarancji" ocenianej oferty;
b) OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej
c) OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych (w miesiącach)
w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy:
1) do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy,
2) do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w formularzu oferty.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
W przypadku gdy w Formularzu Oferty nie zostanie wpisany okres gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji, który wynosi 36 miesięcy i przyzna wykonawcy 0 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.