Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie węzłów

Przedmiot:

Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie węzłów

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
ul. ks. J. Schulza 5
85-315 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
Tel.: +48 523045369/387/279, Faks: +48 523045470
zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 523045369/
Termin składania ofert: 2021-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie węzłów w budynkach nr 2 i nr 3 przy Ul. Suchej w Bydgoszczy - zad. 92

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie węzłów w budynkach nr 2 i nr 3 przy Ul. Suchej w Bydgoszczy - zad. 92,

dla projektu pn. ,,Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji", przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020, priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Węzeł w bud. nr 2 Ul. Sucha

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

Budowę, montaż, podłączenie i uruchomienie węzłów cieplnych dla budynków zlokalizowanych w Bydgoszczy:

część 1: węzeł w bud. nr 2 Ul. Sucha - węzeł dwufunkcyjny.

Dla każdej części zostanie podpisana odrębna umowa.

Uwagi:

1. Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

2. Zamawiający prosi o złożenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, który będzie miał charakter informacyjny i pomocniczy. Niezłożenie kosztorysu nie jest podstawą do odrzucenia oferty.

IV/2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:

2.1. dokumentacją projektową, stanowiącymi Załącznik nr 1 do SWZ;

2.2. zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi zapisami Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp Węzły cieplne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymogów ujętych w opracowaniach:

-- ,,Wymagania techniczne do projektowania węzłów cieplnych" - adres: strona internetowa KPEC (http://www.kpec.bydgoszcz.pl/strefa-inwestora),

-- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część E: Roboty instralacyjne sanitarne, zeszyt 1 - Węzły ciepłownicze" wyd. ITB.

Dodatkowo do każdego nowoprojektowanego modułu ciepłej wody użytkowej należy na zasilaniu wody zimnej uwzględnić jej pomiar ilościowy w postaci odpowiednio zaprojektowanego wodomierza;

2.3. zapisami SWZ i umowy.

IV/3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

3.1. wykonanie węzła cieplnego z niezbędnym oprzyrządowaniem (opomiarowaniem, zabezpieczeniami itp.), izolacją, AKPiA i telemetrią, zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt IV/2 wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianymi w ww. dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;

3.2. zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia;

3.3. wykonanie rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z wytycznymi do budowy węzłów wraz z bednarką;

3.4. podłączenie rozdzielnicy elektrycznej i rozprowadzenie niezbędnej instalacji elektrycznej, AKPiA i odgromowej, podlegających odbiorowi;

3.5. montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego do instalacji technologicznej (c.o., c.w.u. z.w.u, cyrkul.), elektrycznej węzła i AKPiA;

3.6. Wykonawca powinien uwzględnić pełen zakres prac elektrycznych i AKPiA, umożliwiających uruchomienie węzła, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3.7. przeprowadzenie instruktażu dla użytkownika wybudowanego węzła;

3.8. opracowanie i uzgodnienie w KPEC (Dział RW - Dział Warunków i Dokumentacji) instrukcji eksploatacji do wybudowanego węzła. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać uzgodnioną przez KPEC instrukcję eksploatacji wybudowanego węzła wraz z protokołem z uzgodnienia;

3.9. zastosowanie urządzeń AKPiA komunikujących się z systemem monitoringu stosowanym w KPEC poprzez protokół Modbus TCP;

3.10. dokonanie wstępnej regulacji i parametryzacji regulatorów oraz wprowadzenie nastaw projektowych;

3.11. dokonanie wstępnej regulacji pompy CO i konfiguracji do systemu monitoringu KPEC;

3.12. sporządzenie protokołu uruchomienia AKPiA wraz z mapą rejestrów parametrów do systemu monitoringu KPEC,

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ i w załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/05/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.06.02-00-0007/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegóły zamówienia znajdują się w SWZ i w załącznikach do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Węzeł w bud. nr 3 Ul. Sucha

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

Budowę, montaż, podłączenie i uruchomienie węzłów cieplnych dla budynków zlokalizowanych w Bydgoszczy:

Część 2: węzeł w bud. nr 3 Ul. Sucha - węzeł dwufunkcyjny.

Dla każdej części zostanie podpisana odrębna umowa.

Uwagi:

1. Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

2. Zamawiający prosi o złożenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, który będzie miał charakter informacyjny i pomocniczy. Niezłożenie kosztorysu nie jest podstawą do odrzucenia oferty.

IV/2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:

2.1. dokumentacją projektową, stanowiącymi Załącznik nr 1 do SWZ;

2.2. zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi zapisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp Węzły cieplne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymogów ujętych w opracowaniach:

-- ,,Wymagania techniczne do projektowania węzłów cieplnych" - adres: strona internetowa KPEC (http://www.kpec.bydgoszcz.pl/strefa-inwestora),

-- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część E: Roboty instralacyjne sanitarne, zeszyt 1 - Węzły ciepłownicze" wyd. ITB ".

Dodatkowo do każdego nowoprojektowanego modułu ciepłej wody użytkowej należy na zasilaniu wody zimnej uwzględnić jej pomiar ilościowy w postaci odpowiednio zaprojektowanego wodomierza;

2.3. zapisami SWZ i umowy.

IV/3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

3.1. Wykonanie węzła cieplnego z niezbędnym oprzyrządowaniem (opomiarowaniem, zabezpieczeniami itp.), izolacją, AKPiA i telemetrią, zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt IV/2 wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianymi w ww. dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;

3.2. zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia;

3.3. wykonanie rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z wytycznymi do budowy węzłów wraz z bednarką;

3.4. podłączenie rozdzielnicy elektrycznej i rozprowadzenie niezbędnej instalacji elektrycznej, AKPiA i odgromowej, podlegających odbiorowi;

3.5. montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego do instalacji technologicznej (c.o., c.w.u. z.w.u, cyrkul.), elektrycznej węzła i AKPiA;

3.6. Wykonawca powinien uwzględnić pełen zakres prac elektrycznych i AKPiA, umożliwiających uruchomienie węzła, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3.7. przeprowadzenie instruktażu dla użytkownika wybudowanego węzła;

3.8. opracowanie i uzgodnienie w KPEC (Dział RW - Dział Warunków i Dokumentacji) instrukcji eksploatacji do wybudowanego węzła. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać uzgodnioną przez KPEC instrukcję eksploatacji wybudowanego węzła wraz z protokołem z uzgodnienia;

3.9. zastosowanie urządzeń AKPiA komunikujących się z systemem monitoringu stosowanym w KPEC poprzez protokół Modbus TCP;

3.10. dokonanie wstępnej regulacji i parametryzacji regulatorów oraz wprowadzenie nastaw projektowych;

3.11. dokonanie wstępnej regulacji pompy CO i konfiguracji do systemu monitoringu KPEC;

3.12. sporządzenie protokołu uruchomienia AKPiA wraz z mapą rejestrów parametrów do systemu monitoringu KPEC.

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ i w załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/05/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.06.02-00-0007/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegóły zamówienia znajdują się w SWZ i w załącznikach do SWZ.

CPV: 45000000, 45300000, 45310000, 45320000, 45321000, 45330000, 45331000

Dokument nr: 376106-2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 13:05
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert odbywa się na platformie www.platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Odszyfruj Oferty". Następnie Zamawiający pobiera z platformy na swoje urządzenie wszystkie załączniki złożone przez Wykonawcę.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

nr części; nazwa zadania; kwota wadium w PLN;

część 1: węzeł w bud. nr 2 ul. Sucha: 2 300,00;

część 2: węzeł w bud. nr 3 ul. Sucha: 2 300,00.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 30.8.2021 do godziny 13.00.

Kontakt:
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. ks. J. Schulza 5
Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
85-315
Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 523045369/387/279
Faks: +48 523045470

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.