Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci kanalizacyjnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Przemyśl
Borelowskiego
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
0-16 670 48 00, faks 0-16 670 52 77
gminaprzemysl@home.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 0-16 670 48 00, faks
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuńkowce i Hermanowice"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuńkowce
Na terenie objętym opracowaniem istnieje sieć kanalizacji sanitarnej gminnej
wykonanej z rur PCV. Przedmiotowa inwestycja ma na celu dalszą rozbudowę i umożliwienie
odprowadzenia ścieków z poszczególnych gospodarstw znajdujących się na tym terenie.
1. Przedmiotem realizacji będą następujące roboty budowlane :
- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem w studnie rewizyjne. Projektuje się
wykonanie odcinka kanalizacji z rur PCV f200.
W miejscach wszelkich skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem lub przeszkodami
terenowymi (gazociąg, kable energetyczne i telekomunikacyjne) zostaną wykonane stosowne
zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nawierzchnie dróg utwardzonych trwale przewiduje się do odtworzenia - przywrócenie do
stanu pierwotnego. Wykopy o ścianach pionowych zostaną wykonane ręcznie oraz
mechanicznie i zabezpieczone poprzez szalowanie.
Gmina Przemyśl posiada pozwolenie Starosty Przemyskiego Nr 366/2009 (UAB.IV.PG.7351-37/06/09) z dnia 31 lipca 2009 r, na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz systemem pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym.
2. Zestawienie długości sieci do realizacji.
ODCINEK B56 - B62:
- PCV 200 mm - L= 128,00 mb.
- studnia betonowa f1000 - 6 szt.
Rozwiązania materiałowe
Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PCV f200.
Wymagania w zakresie rur i kształtek z PCV:
o rury z PCV o średnicy 200mm,
o wygląd - powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rury gładka bez rys, zapadnięć
i pęcherzy,
o cechowanie - znajdujące się na rurze - zawierające nazwę lub logo producenta, rodzaj
materiału, wymiary,
o kształtki z PCV.
o studnie betonowe f1000.
Rury i armatura muszą posiadać odpowiednią ocenę higieniczną, odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodności z wymaganiami Polskich Norm lub aprobatę techniczną.
Rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej projektu.
Szczegółowy zakres zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót stanowiące integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Część II - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hermanowice
Na terenie objętym opracowaniem istnieje sieć kanalizacji sanitarnej gminnej
wykonanej z rur PCV. Przedmiotowa inwestycja ma na celu dalszą rozbudowę i umożliwienie
odprowadzenia ścieków z poszczególnych gospodarstw znajdujących się na tym terenie.
1. Przedmiotem realizacji będą następujące roboty budowlane :
- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem w studnie rewizyjne. Projektuje się
wykonanie odcinka kanalizacji z rur PCV f200.
W miejscach wszelkich skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem lub przeszkodami
terenowymi (gazociąg, kable energetyczne i telekomunikacyjne) zostaną wykonane stosowne
zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pod drogą o nawierzchni bitumicznej przekroczenie zostanie wykonane podwiertem.
Nawierzchnie dróg nie utwardzonych trwale przewiduje się do odtworzenia - przywrócenie
do stanu pierwotnego. Wykopy o ścianach pionowych zostaną wykonane ręcznie oraz
mechanicznie i zabezpieczone poprzez szalowanie.
Gmina Przemyśl posiada pozwolenie Starosty Przemyskiego Nr 199/2006 (UAB.IV.PG.7351-102/05/06) z dnia 04 lipca 2006 r, na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią i przyłączami w miejscowości Nehrybka i Hermanowice.
2. Zestawienie długości sieci do realizacji.
ODCINEK 79 - 141:
- PCV 200 mm - L= 133,00 mb.
- studnia betonowa f1200 - 1 szt.,
- studnia PCV 425/200 - 5 szt.
Rozwiązania materiałowe
Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PCV f200.
Wymagania w zakresie rur i kształtek z PCV:
o rury z PCV o średnicy 200mm,
o wygląd - powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rury gładka bez rys, zapadnięć
i pęcherzy,
o cechowanie - znajdujące się na rurze - zawierające nazwę lub logo producenta, rodzaj
materiału, wymiary,
o kształtki z PCV.
o studnie betonowe f1200,
o studnie PCV systemowe f425,
Rury i armatura muszą posiadać odpowiednią ocenę higieniczną, odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodności z wymaganiami Polskich Norm lub aprobatę techniczną.
Rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej projektu.
Szczegółowy zakres zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót stanowiące integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45111291-4, 45112100-6, 45231300-8, 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124597, IG.271.5.ZP.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminaprzemysl.bip.gov.pl/2021-r/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.asxp oraz Regulaminie ePUAP
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemyśl, 37-700 Przemyśl ul Borelowskiego 1;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@gminaprzemysl.pl, tel.16 888 94 03;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8)posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.