Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
424z dziś
4948z ostatnich 7 dni
19814z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Dzierżoniów
Rynek 1
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
+48746450882, faks +48746450882
przetargi@um.dzierzoniow.pl
https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/pn/dzierzoniow/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48746450882, faks +
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Odnowienie elementów zabytkowych Kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich, polegających na remoncie i renowacji elementów zabytkowych Kaplicy Sadebecków, wpisanej do rejestru zabytków, zlokalizowanej w parku przy ulicy Garncarskiej na działce nr 159/14 obręb Centrum. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach mikroprojektu
pn. ,,Odnowienie elementów zabytkowych Kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie", w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich związanych z odnowieniem elementów zabytkowych Kaplicy Sadebecków w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, dla której została wydana przez Starostę Dzierżoniowskiego decyzja pozwolenia na budowę nr 466/2020 z dnia 02.06.2020r. oraz decyzja nr 535/2020 z dnia 08.05.2020 wydana przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura
w Wałbrzychu, które obejmują min.:
a) budowę wokół kaplicy opaski z kostki kamiennej,
b) zabezpieczenie dla potrzeb realizacji robót, wykonanych przy I etapie elementów kaplicy w tym min.: posadzki z piaskowca, otynkowanej i pomalowanej elewacji, bram stalowych, kopuły kaplicy pokrytej blachą miedzianą,
c) wykonanie wewnętrznych tynków ścian wraz z ich pomalowaniem,
d) wykonanie renowacji rzeźby ,,Kobiety Nadziei" - zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Rzeźba ,,Kobiety Nadziei" nie zostanie zdemontowana dla potrzeb wykonania jej renowacji.
e) budowę zewnętrznej iluminacji kaplicy,
f) kupno, dostawę i montaż na stalowej bramie kaplicy szklanej tablicy informacyjnej,
g) opracowanie zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r.
o Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami (Dz.U.2018.0.2067 t.j.) program prac konserwatorskich i restauratorskich, wraz z uzyskaniem od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wszelkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń w zakresie konserwacji i rekonstrukcji 6 pilastrów (pierwotne stiukomarmury załącznik nr 1), które nie zostały ujęte w przedłożonym przez Zamawiającego programie prac konserwatorskich.
3. Szczegółowy zakres II ETAPU robót budowlanych i prac konserwatorskich określa:
a) Projekt Budowlany pn.: ,,Remont i Renowacja Kaplicy Sadebecków":
a. branża konstrukcyjna - Projektant mag inż. Marcin Korłub,
b. branża architektoniczna - Projektant mag inż. arch. Marek Jacek,
c. branża elektryczna - Projektant mag inż. Krzysztof Gieca.
b) Projekt Wykonawczy pn.: ,,Remont i renowacja Kaplicy Sadebecków":
a. branża konstrukcyjna - Projektant mag inż. Marcin Korłub,
b. branża architektoniczna - Projektant mag inż. arch. Marek Jacek,
c. branża elektryczna - Projektant mag inż. Krzysztof Gieca,
c) Program Prac Konserwatorskich dotyczący kamiennej rzeźby ,,Nadziei" oraz detalu architektonicznego Kaplicy Rodu Sadebecków - mgr Bogdan Czesak,
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Branża Budowlana - Autor Szymon Radlak.
e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Branża Elektryczna - Autor mgr inż. Krzysztof Gieca.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót wskazanych
w dokumentacji projektowej, w tym projekcie budowlanym, wykonawczym i w programie prac konserwatorskich, który jest określony w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektów są równoważne i opisują przedmiot zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych
i konserwatorskich zgodnie ze sztuką budowlaną i konserwatorską i zgodnie
z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania robót, z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, na podstawie decyzji nr 535/2020 z dnia 08.05.2020 wydanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura
w Wałbrzychu oraz decyzji nr 466/2020 z dnia 02.06.2020r. wydanej przez Starostę Dzierżoniowskiego.
1) Wykonawca, ponadto zobowiązuje się do:
a) protokolarnego przejęcia terenu budowy, jego zabezpieczenia, oznakowania, oddzielenia ogrodzeniem tymczasowym oraz należytego utrzymania,
b) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników i miejsca składowania materiałów,
c) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media warunkujące prawidłowe wykonawstwo robót,
d) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem
i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających, z decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz zobowiązań wynikających z uzyskanych uzgodnień
i opinii oraz tych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych i konserwatorskich,
e) wykonania badań, prób i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych, konserwatorskich i badań odbiorczych zgodnie ze specyfikacją techniczną,
f) przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczeń
o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót oraz dokumentów wynikających z Decyzji nr 535/2020 z dnia 08.05.2020r. Wydanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
g) czyszczenia na bieżąco nawierzchni przyległego terenu i ulic w przypadku nawożenia błota z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych,
h) uporządkowania terenu budowy i przywrócenia terenu przyległego po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,
i) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki, i zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń na składowisko odpadów i poniesienia kosztów ich składowania
i utylizowania,
j) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych, jak i do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego wraz ze stroną tytułową i legendą,
k) wykonania po robotach konserwatorskich dokumentacji powykonawczej opisowo-fotograficznej,
l) przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia,
m) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
n) uczestnictwa kierownika budowy, kierownika branży elektrycznej oraz kierownika prac konserwatorskich w cotygodniowych radach budowy,
o) przygotowania na bieżąco rozliczeń budowy, faktur według zaleceń Zamawiającego,
p) innych niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, a związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia,
q) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,
r) wypełnienie zobowiązań również tych leżących po stronie Inwestora (Gminy) wynikających z uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym konserwatorskich zawartych
w projekcie budowlanym jak również tych, które zostaną wydane w toku realizacji robót.

CPV: 45453000-7, 45000000-7, 45316100-6

Dokument nr: 2021/BZP 00124633, OR-P.271.65.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej eZamawiajacy, tj.: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;Włączona obsługa JavaScript; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Zamawiający określił dopuszczalne formaty przesyłanych danych w SWZ tj. plików o wielkości do 100 MB. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .rtf .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane na Platformie w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego" pod adresem internetowym https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/. Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać w ogólnie przyjętych formatach danych i
złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym albo podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: Administratorem Danych jest Gmina Miejska Dzierżoniów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa Ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 645 0800; Inspektor Ochrony Danych - Kontakt: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Ul. Rynek 1, pok. 22 tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl; Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia i realizacji umowy, Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie: 1. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 2. Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy 3. Ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt lub przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych wynikający z odrębnych przepisów prawa; Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; Odbiorcy Twoich danych - Twoje dane osobowe w postaci nazwy/imienia i nazwiska oraz adresu prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać udostępnione:- w Biuletynie Zamówień Publicznych / w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,- na Platformie Zakupowej eZamawiający,-w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,-wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,-organom upoważnionym na mocy przepisów prawa,-wykonawcom świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego, min. firma Market Planet Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.-dostawca platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych.Ponadto po zawarciu umowy w/w dane mogą zostać udostępnione każdej osobie, która wystąpi z wnioskiem o ich udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej (jeśli nie będą zachodziły przesłanki wyłączające); Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - Przysługują Ci, w sytuacjach określonych prawem, następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Ci:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR-P.271.65.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich, polegających na remoncie i renowacji elementów zabytkowych Kaplicy Sadebecków, wpisanej do rejestru zabytków, zlokalizowanej w parku przy ulicy Garncarskiej na działce nr 159/14 obręb Centrum. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach mikroprojektu
pn. ,,Odnowienie elementów zabytkowych Kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie", w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich związanych z odnowieniem elementów zabytkowych Kaplicy Sadebecków w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, dla której została wydana przez Starostę Dzierżoniowskiego decyzja pozwolenia na budowę nr 466/2020 z dnia 02.06.2020r. oraz decyzja nr 535/2020 z dnia 08.05.2020 wydana przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura
w Wałbrzychu, które obejmują min.:
a) budowę wokół kaplicy opaski z kostki kamiennej,
b) zabezpieczenie dla potrzeb realizacji robót, wykonanych przy I etapie elementów kaplicy w tym min.: posadzki z piaskowca, otynkowanej i pomalowanej elewacji, bram stalowych, kopuły kaplicy pokrytej blachą miedzianą,
c) wykonanie wewnętrznych tynków ścian wraz z ich pomalowaniem,
d) wykonanie renowacji rzeźby ,,Kobiety Nadziei" - zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Rzeźba ,,Kobiety Nadziei" nie zostanie zdemontowana dla potrzeb wykonania jej renowacji.
e) budowę zewnętrznej iluminacji kaplicy,
f) kupno, dostawę i montaż na stalowej bramie kaplicy szklanej tablicy informacyjnej,
g) opracowanie zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r.
o Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami (Dz.U.2018.0.2067 t.j.) program prac konserwatorskich i restauratorskich, wraz z uzyskaniem od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wszelkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń w zakresie konserwacji i rekonstrukcji 6 pilastrów (pierwotne stiukomarmury załącznik nr 1), które nie zostały ujęte w przedłożonym przez Zamawiającego programie prac konserwatorskich.
3. Szczegółowy zakres II ETAPU robót budowlanych i prac konserwatorskich określa:
a) Projekt Budowlany pn.: ,,Remont i Renowacja Kaplicy Sadebecków":
a. branża konstrukcyjna - Projektant mag inż. Marcin Korłub,
b. branża architektoniczna - Projektant mag inż. arch. Marek Jacek,
c. branża elektryczna - Projektant mag inż. Krzysztof Gieca.
b) Projekt Wykonawczy pn.: ,,Remont i renowacja Kaplicy Sadebecków":
a. branża konstrukcyjna - Projektant mag inż. Marcin Korłub,
b. branża architektoniczna - Projektant mag inż. arch. Marek Jacek,
c. branża elektryczna - Projektant mag inż. Krzysztof Gieca,
c) Program Prac Konserwatorskich dotyczący kamiennej rzeźby ,,Nadziei" oraz detalu architektonicznego Kaplicy Rodu Sadebecków - mgr Bogdan Czesak,
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Branża Budowlana - Autor Szymon Radlak.
e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Branża Elektryczna - Autor mgr inż. Krzysztof Gieca.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót wskazanych
w dokumentacji projektowej, w tym projekcie budowlanym, wykonawczym i w programie prac konserwatorskich, który jest określony w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektów są równoważne i opisują przedmiot zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych
i konserwatorskich zgodnie ze sztuką budowlaną i konserwatorską i zgodnie
z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania robót, z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, na podstawie decyzji nr 535/2020 z dnia 08.05.2020 wydanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura
w Wałbrzychu oraz decyzji nr 466/2020 z dnia 02.06.2020r. wydanej przez Starostę Dzierżoniowskiego.
1) Wykonawca, ponadto zobowiązuje się do:
a) protokolarnego przejęcia terenu budowy, jego zabezpieczenia, oznakowania, oddzielenia ogrodzeniem tymczasowym oraz należytego utrzymania,
b) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników i miejsca składowania materiałów,
c) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media warunkujące prawidłowe wykonawstwo robót,
d) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem
i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających, z decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz zobowiązań wynikających z uzyskanych uzgodnień
i opinii oraz tych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych i konserwatorskich,
e) wykonania badań, prób i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych, konserwatorskich i badań odbiorczych zgodnie ze specyfikacją techniczną,
f) przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczeń
o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót oraz dokumentów wynikających z Decyzji nr 535/2020 z dnia 08.05.2020r. Wydanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
g) czyszczenia na bieżąco nawierzchni przyległego terenu i ulic w przypadku nawożenia błota z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych,
h) uporządkowania terenu budowy i przywrócenia terenu przyległego po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,
i) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki, i zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń na składowisko odpadów i poniesienia kosztów ich składowania
i utylizowania,
j) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych, jak i do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego wraz ze stroną tytułową i legendą,
k) wykonania po robotach konserwatorskich dokumentacji powykonawczej opisowo-fotograficznej,
l) przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia,
m) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
n) uczestnictwa kierownika budowy, kierownika branży elektrycznej oraz kierownika prac konserwatorskich w cotygodniowych radach budowy,
o) przygotowania na bieżąco rozliczeń budowy, faktur według zaleceń Zamawiającego,
p) innych niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, a związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia,
q) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,
r) wypełnienie zobowiązań również tych leżących po stronie Inwestora (Gminy) wynikających z uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym konserwatorskich zawartych
w projekcie budowlanym jak również tych, które zostaną wydane w toku realizacji robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełnił wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres obowiązywania gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie doświadczenia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący
wspólnie lub przy udziale innego podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub
zawodowych polega Wykonawca wykaże (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się), że
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty
budowlane w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich lub prac restauratorskich
polegających na renowacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz podległych odbiorowi
przez konserwatora zabytków na zabytkach nieruchomych o wartości minimum 110 000 zł brutto
każda,i załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie.
b) w zakresie kwalifikacji zawodowych:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący
wspólnie, lub przy udziale podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych
polega Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym/ą:
o kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowanej,
która/y przez co najmniej 18 miesięcy brał/a udział
w robotach budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza
muzeum będącego instytucją kultury,
o kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
o osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi spełniającymi
wymagania o których mowa w art. 37 a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami,
Potencjał techniczny można łączyć w ramach jednej osoby.
Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia,
które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu - EFTA (strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).
Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
o warunek określony pod literą a) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi
posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
o warunek określony pod literą b) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek albo Wykonawcy
łącznie wykażą dysponowanie osobami.
W odniesieniu do wyżej wymienionych warunków Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ), w którym wskażą które
roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do
spełnienia ww. warunku.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie
doświadczania, warunek określony pod literą a) powyżej musi być spełniony w całości przez
podmiot udostępniający zasób.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot
udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
3. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą
spełnia/nie spełnia.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku
podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca. W przypadku polegania
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem,
o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określone w w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ (wzór
stanowi załącznik nr 3 do SWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie
składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5
ustawy Pzp wraz z informacją o podjętych środkach naprawczych. (wzór stanowi załącznik nr 4 do
SWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca. W
przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać
w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób
i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) - (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ) należy
złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 9 pkt. 1 lit. b SWZ w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 8 do
SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od
dnia, w którym upływa termin składnia ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty - załącznik nr 9 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych
wspólnie z innymi Wykonawcami w ramach konsorcjum, powyższy wykaz dotyczy robót budowlanych
faktycznie przez niego wykonanych.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 10 do SWZ;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz Ofertowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 2 Aktualne na dzień złożenia
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (stanowi załącznik nr 2 do SWZ) oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (stanowi załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie wskazanym w
rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ -- każdy osobno spośród Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) i
podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. To samo dotyczy
oświadczenia Wykonawcy o tym, że zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 ,5 ustawy Pzp (załącznik nr 4 - o ile
dotyczy). 3. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Wykonawca, który składa ofertę zapośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty
dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do
złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do złożenia ofertymusi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana jest oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 par 2 ustawy z dnia14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może byćuwierzytelniona przez upełnomocnionego. 4.
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr
7 do SWZ. 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 6 do SWZ (o ile dotyczy).
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisemelektronicznym lub w postacielektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą
reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie. 6. W przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia
podwykonawcy, zobowiązany jest do wykazania w załączniku nr 5 do SWZ informacji o części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ich
firm, o ile są już znane.7. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - W przypadku informacji
objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca powinien w momencie ich przekazania
wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być
udostępniane.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; b) Wszelka korespondencja
będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem; c) Do oferty należy
załączyć
pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika; d) Wykonawcy składają jedną ofertę, do
której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ; e) Wykonawca winien przedłożyć
dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ dotyczące każdego
partnera konsorcjum osobno w zakresie tam wskazanym ; f) Oświadczenia i dokumenty
wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich;
g) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie; h) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność
solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; i) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wtedy powinni dołączyć
do oferty oświadczenie (załącznik nr 7 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonują
poszczególni Wykonawcy, j) przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną
będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Wszystkie
dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie rodzaju,zakresu i warunków zmian
zawarte są w SWZ oraz w § 19 wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełnił wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres obowiązywania gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.