Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja systemu grzewczego budynku

Przedmiot:

Modernizacja systemu grzewczego budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OBRZYCKO
Aleja Jana Pawła II 1
64-520 Obrzycko
powiat: szamotulski
612913065
gmina@obrzycko.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Obrzycko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 612913065
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja systemu grzewczego budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje likwidację istniejącej kotłowni zewnętrznej z kotłami na paliwo stałe w zewnętrznym budynku. Kotłownia z kotłami gazowymi kondensacyjnymi 2 x150 kW zostanie usytuowana w zaadaptowanym na potrzeby kotłowni pomieszczeniu budynku szkoły. Kotły zasilane będą gazem z dwóch zbiorników zewnętrznych podziemnych o pojemności 6400 L każdy. Kotłownia będzie wytwarzać ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- rozbiórka istniejącej kotłowni i demontaż istniejących kotłów wraz z armaturą towarzyszącą,
- montaż nowych urządzeń kotłowni, w tym dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 150kW każdy, montaż instalacji spalinowej, oraz armatury towarzyszącej zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- skucie i wykonanie nowej posadzki w kotłowni pomieszczeniach magazynowych na jednym poziomie, ułożenie płytek gresowych, zalanie istn. kanału technologicznego betonem zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- osadzenie nowych drzwi wewnętrznych w klasie EI30 oraz okna aluminiowego w klasie EI30 zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- wykonanie prac pomocniczych: przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- prace wykończeniowe i malarskie w zakresie sufitów i ścian zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej w obrębie kotłowni zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- montaż wewnętrznej instalacji wod-kan zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- montaż zewnętrznej instalacji grzewczej z rur preizolowanych R-80/180 o długości ok. 14m zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- wykonanie płyt żelbetowych pod zbiorniki zewnętrzne wraz z robotami ziemnymi,
- wygrodzenie zbiorników z siatki h=1,8m z dwiema furtkami zgodnie z załączoną Dokumentacją.

Uwaga
Po stronie dostawcy gazu (odrębna Umowa)
- montaż instalacji gazowej zewnętrznej o długości około 22 m DN32 SDR11 wraz z łącznikami PE/stal oraz szafką z armaturą odcinającą i drugą szafką z armaturą regulującą i odcinającą zgodnie z załączoną Dokumentacją
- montaż i dostawa dwóch zbiorników zewnętrznych na gaz - podziemnych o poj. 6400 L każdy, wraz z instalacjami towarzyszącymi zgodnie z załączoną Dokumentacją.
Zakres szczegółowy robót objętych postępowaniem przetargowym ujęto w Przedmiarach.

CPV: 45331110-0, 45110000-1, 45231110-9, 45231222-7, 45310000-3, 45331100-7, 45331200-8, 45332300-6, 45333000-0, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00124785, PZP.271.10.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.obrzycko.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: gmina@obrzycko.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: gmina@obrzycko.pl/ Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail gmina@obrzycko.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowo odwzorowanych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający rekomenduje format .pdf lub .doc. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały określone w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia lub wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-10

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje likwidację istniejącej kotłowni zewnętrznej z kotłami na paliwo stałe w zewnętrznym budynku. Kotłownia z kotłami gazowymi kondensacyjnymi 2 x150 kW zostanie usytuowana w zaadaptowanym na potrzeby kotłowni pomieszczeniu budynku szkoły. Kotły zasilane będą gazem z dwóch zbiorników zewnętrznych podziemnych o pojemności 6400 L każdy. Kotłownia będzie wytwarzać ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- rozbiórka istniejącej kotłowni i demontaż istniejących kotłów wraz z armaturą towarzyszącą,
- montaż nowych urządzeń kotłowni, w tym dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 150kW każdy, montaż instalacji spalinowej, oraz armatury towarzyszącej zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- skucie i wykonanie nowej posadzki w kotłowni pomieszczeniach magazynowych na jednym poziomie, ułożenie płytek gresowych, zalanie istn. kanału technologicznego betonem zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- osadzenie nowych drzwi wewnętrznych w klasie EI30 oraz okna aluminiowego w klasie EI30 zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- wykonanie prac pomocniczych: przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- prace wykończeniowe i malarskie w zakresie sufitów i ścian zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej w obrębie kotłowni zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- montaż wewnętrznej instalacji wod-kan zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- montaż zewnętrznej instalacji grzewczej z rur preizolowanych R-80/180 o długości ok. 14m zgodnie z załączoną Dokumentacją,
- wykonanie płyt żelbetowych pod zbiorniki zewnętrzne wraz z robotami ziemnymi,
- wygrodzenie zbiorników z siatki h=1,8m z dwiema furtkami zgodnie z załączoną Dokumentacją.

Uwaga
Po stronie dostawcy gazu (odrębna Umowa)
- montaż instalacji gazowej zewnętrznej o długości około 22 m DN32 SDR11 wraz z łącznikami PE/stal oraz szafką z armaturą odcinającą i drugą szafką z armaturą regulującą i odcinającą zgodnie z załączoną Dokumentacją
- montaż i dostawa dwóch zbiorników zewnętrznych na gaz - podziemnych o poj. 6400 L każdy, wraz z instalacjami towarzyszącymi zgodnie z załączoną Dokumentacją.
Zakres szczegółowy robót objętych postępowaniem przetargowym ujęto w Przedmiarach.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231222-7 - Roboty w zakresie zbiorników gazu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. modernizacja systemu grzewczego budynku, o wartości poszczególnych prac minimum 200 000,00 zł brutto,
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem Budowy / Robót, który zostanie skierowany do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenia o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa bądź uprawnienia z Unii Europejskiej
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. modernizacja systemu grzewczego budynku, o wartości poszczególnych prac minimum 200 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych zawiera załącznik nr 8 do SWZ.2) Wykaz
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób zawiera załącznik nr 9 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Części III ust. 1 pkt 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w Części III ust. 1 pkt 4 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.