Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa używanego ciągnika rolniczego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa używanego ciągnika rolniczego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
ul. Langiewicza 8
39-450 Baranów Sandomierski
powiat: tarnobrzeski
15 811 80 76, faks 15 811 80 95
sekretariat.gzup@baranowsandomierski.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Baranów Sandomierski
Wadium: 4500,00 zł
Nr telefonu: 15 811 80 76, faks 1
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA jednego używanego ciągnika rolniczego o mocy min. 150 KM.

CPV: 16720000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00124631, ZP/02/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://gzup.baranowsandomierski.pl/p,18,zamowienia-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej.Adres strony internetowej prowadzonego
postępowania: http://gzup.baranowsandomierski.pl/p,18,zamowienia-publiczne
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Składanie
ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu i ePuap.W Instrukcji użytkownika systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf),
(https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) opisano m. in. sposób rejestracji i zasady korzystania, szyfrowanie ofert
,deszyfrowanie ofert, elektroniczne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, złożenie
oferty, zmianę i wycofanie oferty oraz komunikację Zamawiający - Wykonawca.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego Zamawiający zamieszcza poniżej Klauzulę informacyjną z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej ,,RODO".Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ,,RODO",
Zamawiający informuje, że: Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gminny Zakład
Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim, ul Langiewicza 8, 39-450 Baranów
Sandomierski, tel. 15 811 80 76;Inspektorem ochrony danych osobowych w PZDW jest Pan Zbigniew
Murias (e mail: zbigniew.murias@cbi24.pl);Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego; Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy PzpDane
osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;Obowiązek podania przez Wykonawcę
danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do danych
osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
art. 22 RODO;Wykonawca posiada:-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
dotyczących Wykonawcy;-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
Wykonawcy;(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.)-na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (Wyjaśnienie: prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.)-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy
RODO;Wykonawcy nie przysługuje:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;-na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zamawiający, jako
administrator danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych, przewiduje powierzenie przetwarzania danych osobowych wykonawcy, na podstawie
postanowień umownych zawartych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy i wymaga od wykonawcy przestrzegania
tych postanowień

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 11:30
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/02/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 252000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa jednego używanego ciągnika rolniczego o mocy min. 150 KM.
4.2.6.) Główny kod CPV: 16720000-8 - Ciągniki używane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1. cena (C) - 60 pkt
2. okres gwarancji za wady (GW) - 20 pkt
3. czas dostawy (CD) - 20 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 Pzp)- zgodnie z Załącznikiem do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Specyfikacja Techniczna ofertowanego ciągnika potwierdzająca spełnienie parametrów
określonych Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - RODZIAŁ III SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć:a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
(o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp),b) dowód wniesienia wadium c) Specyfikację Techniczną
ofertowanego pojazdu potwierdzającą spełnienie parametrów określonych w Sczegołowyn
Opisie Przedmiotu Zamówienia Rozdział III - SWZ (przedmiotowy środek dowodowy);d)
dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert
w wysokości 4500,00
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian został szczegółowo określony w Załączniku do SWZ pn. Podstawowe
Informacje Dotyczące Postępowania
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1. cena (C) - 60 pkt
2. okres gwarancji za wady (GW) - 20 pkt
3. czas dostawy (CD) - 20 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-12

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.