Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia przyczyny pęknięcia szyby w szybie dźwigowym

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia przyczyny pęknięcia szyby w szybie dźwigowym

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
70-310 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. (91) 449-11-11 fax (91) 423-24-17
amarel@zut.edu.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 449-11-11
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia przyczyny pęknięcia szyby w szybie dźwigowym na WIMiM przy Al. Piastów 19 w Szczecinie
III Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia przyczyny pęknięcia szyby w szybie dźwigowym na WIMiM przy Al. Piastów 19 w Szczecinie, w szczególności poprzez ustalenie czy przyczyną pęknięcia jest:
1. wtrącenie siarczku niklu,
2. uderzenie,
3. sposób montażu szyby.
V Forma przekazania opracowania
Ekspertyzę należy złożyć w formie papierowej - 5 egz. oraz w formie elektronicznej na pendrive
w formacie *pdf - 2 szt.

Dokument nr: ZUT/ATT/231-583/21, 57/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2021 r. w Dziale Technicznym ZUT mieszczącym się
w Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy Al. Piastów 48 w Szczecinie, IV piętro, pokój 415 o godz. 1130 (bez udziału Oferentów).
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Składanie ofert:
Prawidłowo zamkniętą kopertę z napisem: ,,Wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia przyczyny pęknięcia szyby w szybie dźwigowym na WIMiM przy Al. Piastów 19 w Szczecinie" zawierającą: formularz ofertowy + oświadczenie wypełniony załącznik nr 1 do IWZ, należy składać w Dziale Technicznym ZUT mieszczącym się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy Al. Piastów 48 w Szczecinie, IV piętro, pokój 415 w terminie do dnia 03.08.2021 r. do godz. 1100
lub
nadać za pomocą poczty polskiej czy kuriera w terminie dostarczenia na ww. adres do dnia 03.08.2021 r. do godz. 1100.

Miejsce i termin realizacji:
IV Termin wykonania zamówienia
Termin opracowania ekspertyzy: do 30 dni od podpisania zlecenia.

Wymagania:
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy + oświadczenie;
Załącznik nr 2 Dokumentacja powykonawcza zamontowanego dźwigu;
Załącznik nr 3 Zdjęcia pękniętej szyby - 12 szt;
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna administratora danych.
II Tryb udzielenia zamówienia.
Udzielenie zmówienia zostało wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 oraz zgodnie z punktem 4 ,,Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych" ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701-705 KC.
VI Wynagrodzenie wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się jako ryczałtowe po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez uwag oraz będzie płatne na podstawie jednej faktury.
VII Warunki płatności.
Należność za wykonaną usługę płatna w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów z rachunku bankowego Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.
VIII Gwarancja.
Okres gwarancji na wykonaną usługę wynosi 12 miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru ekspertyzy.
IX Kryterium wyboru ofert.
Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego - waga kryterium 100%.
X Podpisanie zlecenia
1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, spełniającą zapisy zapytania ofertowego, zostanie zawarte zlecenie
o wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania zlecenia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
XI Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.
Kary w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego. Z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.
Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze ,,Ogłoszenie zapytania ofertowego", jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania ,,oferty cenowej" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania (a tym samym odrzucenie
i w konsekwencji nie wybranie jako najkorzystniejszej) tej, złożonej w niniejszym zapytaniu oferty, którą złożył wykonawca (oferent), którego dotyczy przynajmniej jedna
z następujących okoliczności:
4. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, przypadał termin składania ofert w innym organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zapytaniu ofertowym, w którym to zapytaniu wykonawca (oferent) brał udział i pomimo tego, że jego oferta została wówczas uznana za najkorzystniejszą, wykonawca ten uchylił się od (w szczególności odmówił) zawarcia
z Zamawiającym umowy na warunkach wynikających z tamtego zapytania ofertowego
5. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu
z winy wykonawcy (oferenta) miało miejsce odstąpienie od zawartej z nim przez Zamawiającego umowy w sprawie innego zamówienia publicznego lub miało miejsce rozwiązanie takiej umowy przez jej wypowiedzenie
6. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu Zamawiający zawarł z wykonawcą (oferentem) umowę w sprawie innego zamówienia publicznego, w ramach której to umowy Zamawiający naliczył wykonawcy (oferentowi) kary umowne w wysokości przekraczającej 2% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) z tytułu nieterminowej realizacji umowy lub innego rodzaju nienależytego jej wykonywania czy wykonywania.

Kontakt:
XII Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:
Kierownik Działu Technicznego - Anna Marel-Palenica; e-mail: amarel@zut.edu.pl
Specjalista w Dziale Technicznym - Beata Bernardelli: e-mail: bbernardelli@zut.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.