Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż klimatyzacji

Przedmiot:

Dostawa i montaż klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Opolskie Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
ul. Głogowska 27
45-315 Opole
powiat: Opole
tel.:+48774047531 fax:.+ 48774552979, tel 77 453 66 92 w.117, tel: 774047537
zp@rzpwe.opolskie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.:+48774047531 fa
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji w jednym z pomieszczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu przy Ul. Kościuszki 14
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł
dotyczy zamówienia na dostawę i montaż klimatyzacji w jednym z pomieszczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu przy Ul. Kościuszki 14 na potrzeby realizacji projektu ,,Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie - ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu" RPOP.05.03.01-16-0016/19 realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji w jednym z pomieszczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu przy Ul. Kościuszki 14 na potrzeby realizacji projektu ,,Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie - ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu" RPOP.05.03.01-16-0016/19
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest montaż klimatyzacji z wyprowadzeniem na zewnątrz w pomieszczeniu nr 5 (Salonik) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu przy Ul. Kościuszki 14 w celu zachowania odpowiedniej temperatury w celu zagwarantowania właściwych warunków dla przechowywanych w pomieszczeniu starodruków oraz osób biorących udział w zajęciach.
b) W pomieszczeniu tym będą odbywać się będą zajęcia edukacyjne dla grup liczących średnio 20 osób
c) Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.
3. Wymagania dotyczące zamówienia:
1) Urządzenie ma być dostarczone i uruchomione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu została wykonana osobiście przez Wykonawcę i odbywała się w obecności wyznaczonej osoby po stronie Zamawiającego. Harmonogram dostaw będzie uzgodniony z zamawiający po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że dostawa i montaż może odbywać się w dni robocze w godz.ch od 9.00 do godz. 15.00 do siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, mieszczącej się w Opolu (45-062) przy Ul. Kościuszki 14.
2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie (w formularzu ofertowym) pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone w specyfikacji
3) Wszystkie elementy dostarczonego sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nie używane) i nie mogą być to elementy pochodzące z ekspozycji.
4) Wykonawca elementy przedmiotu zamówienia będzie dostarczać w oryginalnych opakowaniach producenta.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji. Parametry nowego sprzętu należy uzgodnić z Zamawiającym.
6) Za dostarczone elementy przedmiotu zamówienia (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku elementów szklanych/delikatnych Wykonawca winien odpowiednio zabezpieczyć przedmiot dostawy, tzn. w sposób uniemożliwiający potłuczenie się tych elementów i odpowiednio oznakować opakowania (np. ostrożnie szkło).
7) Po dostawie i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności z zapytaniem, zostanie sporządzony protokół odbioru, którego data wykonania oznacza odbiór końcowy realizacji zadania oraz początek okresu gwarancji. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron po jednym egzemplarzu. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie wykonanej dostawy.
8) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia odpowiadał obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami: tj. posiada deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego umocowanego przedstawiciela i/ lub są oznakowane znakiem CE.
9) Zobowiązuje się do złożenia przy dostawie urządzeń/ narzędzi dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym: dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, certyfikatów/ zaświadczeń normami określonymi w opisie oferowanego urządzenia.
10) Zamawiający wymaga podania w formularzu rzeczowo-cenowym pełnych nazw oferowanych produktów, typu, modelu, producenta, tak aby możliwa była jego identyfikacja i sprawdzenie czy spełnia wymogi stawiane przez Zamawiającego.
11) Miejsce dostawy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole.
12) termin gwarancji min. 24 miesiące.
13) Zamówienie nie jest podzielone na części.
14) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
15) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
16) Wspólny słownik zamówień (CPV): 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące,
4. Minimalne parametry/wymagania/dane techniczne
Klimatyzator ścienny umożliwiający modulację mocy chłodzenia lub grzania w zależności od zapotrzebowania. Wysoka efektywność energetyczna urządzenia, wyposażony w filtry oczyszczające powietrze, programator czasowy, automatyczna regulacja nawiewu, serwis urządzenia.
1.Opis przedmiotu zamówienia

- urządzenia klimatyzacyjne typu split
pracujące w oparciu o czynnik chłodniczy R32;
- jednostka wewnętrzna naścienna;
- jednostka zewnętrzna;
- montaż wraz z materiałami instalacyjnymi i uruchomieniem;
- instalacja chłodnicza;
- instalacja odprowadzenia skroplin;
- instalacja sterownicza;
- instalacja zasilania - wewnętrzna;
- konstrukcja naścienna lakierowana proszkowo;
- materiały instalacyjne pomocnicze;
- obsługa serwisowa w okresie gwarancji;
- przegląd gwarancyjny;
- przegląd konserwacyjny;
- materiały (środki czyszczące i aseptyczne, smary, oleje itp.);
- długość instalacji chłodniczej oraz sterowniczej min. 25 mb;
- odprowadzenia skroplin min. 15 mb;
- doprowadzenie zasilania w energię elektryczną z istniejącego gniazda 230 V;
- konstrukcja pod agregat skraplający wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo;
- prowadzenie instalacji w kanałach instalacyjnych PVC po przegrodach.
Dane techniczne:

- Moc chłodnicza nominalna 7,0 kW;
- Moc grzewcza nominalna 7,3 kW;
- Maksymalny pobór mocy 3,15 kW;
- Maksymalny pobór prądu 14 A
- Klasa energetyczna w trybie chłodzenia minimum A++;
- Klasa energetyczna w trybie grzania minimum A+;
- Współczynnik efektywności energetycznej SEER minimum 6,0;
- Współczynnik efektywności energetycznej SCOP minimum 4,0;
- Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej nie może przekraczać 28 dB(A) na najniższym wydatku;
- Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej maksymalnie 60 dB(A);
- Maksymalna długość instalacji 50 m;
- Maksymalna różnica poziomów 25 m.
Wyposażenia:

- Pilot bezprzewodowy;
- Pamięć ustawień żaluzji;
- Sygnalizację wycieku czynnika;
- Sterowanie poprzez WIFI;
- Powinno być przystosowane do pracy w niskich temperaturach -25oC w trybie grzania oraz -15oC w trybie chłodzenia;
- Powinno być przystosowane do pracy w wysokich temperaturach +50oC w trybie chłodzenia;
Szeroki zakres nastaw temperatury pomieszczenia 17 - 32oC
- Samooczyszczanie parownika;
- Funkcję autodiagnostyki;
- Programator czasowy;
- Automatyczny restart;
- Czujnik temperatury w pilocie;
- Filtr powietrza o wysokiej gęstości z jonami srebra.
Instalacje:

- Instalacje chłodnicze powinny być wykonane z rur miedzianych chłodniczych, preizolowanych;
- Instalacja odprowadzenia skroplin, grawitacyjna, powinna być wykonana z rur sztywnych;
- Instalacja odprowadzenia skroplin powinna być włączona do istniejącej kanalizacji i zabezpieczona przed przedostawaniem się nieprzyjemnych zapachów za pomocą syfonu suchego;
- Instalacje powinny być układane w kanałach instalacyjnych PVC lub stalowych ocynkowanych, z wykorzystaniem kształtek systemowych producenta kanałów;
- Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane mają być wiercone techniką diamentową.

Dokument nr: 45/ZPPU/RZPWE/5.3.1/2021

Składanie ofert:
1. Oferta z załącznikiem (załącznik 1 do zapytania) powinny być przesłane wyłącznie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zp@rzpwe.opolskie.pl, do dnia 30.07.2021r. do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
Miejsce montażu: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole.

Wymagania:
1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt 3.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
-być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
-posiadać datę sporządzenia,
-zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
-być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
-Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

Ogółem cena oferty wynosi brutto ........................... zł
(słownie: .................................................................................)

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
-Płatność będzie zrealizowana przelewem w terminie 30 dni od daty na rachunek bankowy Wykonawcy zgodnie z zapisami umowy uzgodnionymi pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: 2021 Postępowania do 130.000 złotych - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (opolskie.pl)
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 2021 Postępowania do 130.000 złotych - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (opolskie.pl)
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

8. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa - 100 %.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uwagi:
a. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel: +48774047531, fax: +48 774047535, e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska27, 45-315 Opole jest Pan Artur Nowak, kontakt: anowak@rzpwe.opolskie.pl , +48774047540;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzeniem dokumentacji księgowo-podatkowej, realizacją umowy z wybranym Wykonawcą, archiwizacją danych oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust 6 ustawy Pzp oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.1
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
f) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
g) Posiada Pani/Pan:
-prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,2
-prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,3
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt:
- w kwestii merytorycznej: Monika Matkowska, tel 77 453 66 92 w.117, e-mail: mmatkowska@rzpwe.opolskie.pl,
- w kwestii proceduralnej: Bogusława Pater, tel: 774047537, e-mail: bpater@rzpwe.opolskie.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.