Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa elewacji budynku

Przedmiot:

Naprawa elewacji budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
70-310 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. (91) 449-11-11 fax (91) 423-24-17
amarel@zut.edu.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 449-11-11
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa elewacji budynku WKŚiR i WNoŻiR przy Ul. P. Pawła VI 3 w Szczecinie.
Istotne warunki zamówienia
III. Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
Naprawa elewacji budynku WKŚiR i WNoŻiR przy Ul. P. Pawła VI 3 w Szczecinie.
Szczegółowy zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 2).

Dokument nr: ZUT/ATT/231-509/2021/JŁ, 55/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2021 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych w pokoju nr 420 o godz. 1230 .
str. 4

Składanie ofert:
Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:
Naprawa elewacji budynku WKŚiR i WNoŻiR przy Ul. P. Pawła VI 3 w Szczecinie. zawierającą:
a) formularz ofertowy + oświadczenie - wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,
b) kosztorysy ofertowe - sporządzone metodą szczegółową na podstawie załączonych przedmiarów robót (załączniki nr: 2 do IWZ),
należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 48, pokój nr 420,
w terminie do dnia 29.07.2021 r. do godz. 1200 .
lub
Nadanie za pomocą poczty polskiej czy kuriera w terminie dostarczenia na ww. adres do dnia 29.07.2021 r. do godz. 1200

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania robót: 60 dni od przekazania placu budowy.
Termin może zostać wydłużony również w przypadku problemów spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemiologicznego, wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenia robót zgodnie z technologią lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Wymagania:
Zapytanie ofertowe nr 55/2021 dla zamówienia do 130 000,00 zł
(powtórzone)
Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy + oświadczenie,
Załącznik nr 2 Przedmiar robót (pdf., ath.)
Załącznik nr 3 Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna administratora danych
Załącznik nr 5 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Udzielenie zamówienia zostało wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 oraz zgodnie z punktem 4 ,,Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych" ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701-705 KC.
V. Wynagrodzenie wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako kosztorysowe.
VI. Warunki płatności.
Należność za wykonane roboty płatna jednorazowo (po zakończeniu wszystkich prac objętych zamówieniem), po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag i sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 w Santander Bank Polska S.A. 3 Oddział w Szczecinie.
VII. Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.
W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki oraz za zwłokę w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto.
VIII. Rękojmia i gwarancja
Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, bez uwag.
str. 3
IX. Kryterium wyboru ofert.
Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego - waga kryterium 100%.
X. Podpisanie umowy
1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, spełniającą zapisy zapytania ofertowego, zostanie zawarta umowa o wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Na podstawie nowelizacji ustawy o Prawie zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 oferta nadesłana drogą elektroniczną e-mail nie spełnia wymogów oryginalnego podpisu i nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta, otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze ,,Ogłoszenie zapytania ofertowego", jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania ,,oferty cenowej" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania (a tym samym odrzucenie i w konsekwencji nie wybranie jako najkorzystniejszej) tej, złożonej w niniejszym zapytaniu oferty, którą złożył wykonawca (oferent), którego dotyczy przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
1. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, przypadał termin składania ofert w innym organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zapytaniu ofertowym, w którym to zapytaniu wykonawca (oferent) brał udział i pomimo tego, że jego oferta została wówczas uznana za najkorzystniejszą, wykonawca ten uchylił się od (w szczególności odmówił) zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach wynikających z tamtego zapytania ofertowego.
2. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, z winy wykonawcy (oferenta) miało miejsce odstąpienie od zawartej z nim przez Zamawiającego umowy w sprawie innego zamówienia publicznego lub miało miejsce rozwiązanie takiej umowy przez jej wypowiedzenie.
3. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, Zamawiający zawarł z wykonawcą (oferentem) umowę w sprawie innego zamówienia publicznego, w ramach której to umowy Zamawiający naliczył wykonawcy (oferentowi) kary umowne w wysokości przekraczającej 2% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) z tytułu nieterminowej realizacji umowy lub innego rodzaju nienależytego jej wykonywania czy wykonania.

Kontakt:
Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:
1. Kierownik Działu Technicznego - Anna Marel-Palenica; e-mail: amarel@zut.edu.pl
2. Specjalista w Dziale Technicznym - Justyna Łowicka; e-mail: Justyna.Lowicka@zut.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.