Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa separatora CO2 wraz z pijałką i elementami małej architektury

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa separatora CO2 wraz z pijałką i elementami małej architektury

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
powiat: lubański
zp@swieradowzdroj.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świeradów-Zdrój
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa separatora CO2 wraz z pijałką i elementami małej architektury wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan 2) w Czerniawie - Zdroju"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania ,,Budowa separatora CO2 wraz z pijałką i elementami małej architektury wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan 2) w Czerniawie - Zdroju". 3.1. W ramach przedmiotu zamówienia będą wykonywane roboty, a w szczególności:
a) wykonanie elementów małej architektury - pijałki z nieprzerwanym wypływem wody mineralnej, wraz z systemem poboru i odprowadzania wody mineralnej (instalacje wod.-kan.) i separatorem CO2 (wodzie leczniczej towarzyszy gaz - naturalny CO2) w półotwartym pawilonie parkowym, z wykorzystaniem istniejącej komory odwiertu nr 4 (komora poddawana remontowi z wymianą płyty nakrywającej) w parku zdrojowym na terenie miasta Świeradów Zdrój wpisanego w całości - a więc łącznie z Czerniawą-Zdrój - do rejestru zabytków decyzją nr 336/612/J z dnia 28.02.1980 r. Na płycie komory powstanie atrakcyjny w formie separator wydobywającego się CO2.Poidełka wody lokalizowane są w pasie dojścia do altany separatora - na osi dojścia. Na trawnik obok poidełek planuje się przeniesienie głazu informującego o przebiegu ,,Szlaku Izerskich Tajemnic". Realizacja zadania wymaga koordynacji robót instalacyjnych i budowlanych.
b) Zakres terytorialny zadania
Zadanie nie wykracza poza teren Parku Zdrojowego.
Powierzchnia pawilonu/altany zlokalizowanej nad istniejącą komorą odwiertu Jan2 wynosi 18,2 m2 (wysokość obiektu wraz z iglicą na daszku wynosi ok. 565 cm) Wymiary wewnętrzne komory podziemnej separatora: ok. 255 x 375 x 277cm. Powierzchnia utwardzonego dojścia do obiektu (od istniejącego chodnika): 31,5 m2. W pasie dojścia do altany separatora lokalizowane są poidełka wody (w osi altany). Na trawnik obok poidełek projektuje się przeniesienie głazu informującego o przebiegu ,,Szlaku Izerskich Tajemnic".
c) Zakres przedmiotowy
Zakres jest zgodny z zakresem projektu budowlanego i obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i ziemne
- wykonanie sieci instalacyjnych obsługujących projektowane elementy - instalacja: wodna, kanalizacyjna, z gazem CO2:
- rurociąg nadmiarowego CO2 (usuwający CO2 do atmosfery),
-rurociągi wodne łączące komorę separatora z pijałkami,
- instalacja kanalizacyjna odprowadzająca nadmiar wody z pijałek do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.
- remont istniejącej żelbetowej podziemnej komory odwiertu szczawy mineralnej nr 4 (Jan 2) z jej dociepleniem,
-wykonaniem drabinki zejścia i wykonaniem nowej żelbetowej płyty nakrywającej
- wykonanie elementów małej architektury - nadziemna część separatora gazu w półotwartym pawilonie (altana o konstrukcji drewnianej z elementami budownictwa łużyckiego oraz częściowym wypełnieniem szkłem, pokryta blachą miedzianą), poidełka, dwie ławeczki parkowe.
- Niwelacja terenu
- przeniesienie istniejącego głazu informującego o przebiegu ,,Szlaku Izerskich Tajemnic".
- wykonanie nawierzchni dojścia do pawilonu - z płyt granitowych w układzie z kostką granitową.
W zakresie zadania jest również wykonanie robót branży instalacji elektrycznych (m.in. oprawy oświetleniowe).
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - 3 egz.,
i wykonania dokumentacji powykonawczej - 3 egz.,
UWAGA: Zamawiający informuje, że wzór figurki stanowiący zwieńczenie poidełka, w dokumentacji przedstawionej jako ,,ślimak" jest poglądowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru figury służącej jako wzór do wykonania odlewu (wymiary figury pozostają bez zmian). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SWZ - Dokumentacja.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45200000-9, 45210000-2, 45212140-9, 45230000-8, 45231000-5, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00124843, GMiI.271.14/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/m,1421,roboty-budowlane.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/m,1421,roboty-budowlane.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
pod adresem:zp@swieradowzdroj.pl . Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GMiI.271.14/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania ,,Budowa separatora CO2 wraz z pijałką i elementami małej architektury wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan 2) w Czerniawie - Zdroju". 3.1. W ramach przedmiotu zamówienia będą wykonywane roboty, a w szczególności:
a) wykonanie elementów małej architektury - pijałki z nieprzerwanym wypływem wody mineralnej, wraz z systemem poboru i odprowadzania wody mineralnej (instalacje wod.-kan.) i separatorem CO2 (wodzie leczniczej towarzyszy gaz - naturalny CO2) w półotwartym pawilonie parkowym, z wykorzystaniem istniejącej komory odwiertu nr 4 (komora poddawana remontowi z wymianą płyty nakrywającej) w parku zdrojowym na terenie miasta Świeradów Zdrój wpisanego w całości - a więc łącznie z Czerniawą-Zdrój - do rejestru zabytków decyzją nr 336/612/J z dnia 28.02.1980 r. Na płycie komory powstanie atrakcyjny w formie separator wydobywającego się CO2.Poidełka wody lokalizowane są w pasie dojścia do altany separatora - na osi dojścia. Na trawnik obok poidełek planuje się przeniesienie głazu informującego o przebiegu ,,Szlaku Izerskich Tajemnic". Realizacja zadania wymaga koordynacji robót instalacyjnych i budowlanych.
b) Zakres terytorialny zadania
Zadanie nie wykracza poza teren Parku Zdrojowego.
Powierzchnia pawilonu/altany zlokalizowanej nad istniejącą komorą odwiertu Jan2 wynosi 18,2 m2 (wysokość obiektu wraz z iglicą na daszku wynosi ok. 565 cm) Wymiary wewnętrzne komory podziemnej separatora: ok. 255 x 375 x 277cm. Powierzchnia utwardzonego dojścia do obiektu (od istniejącego chodnika): 31,5 m2. W pasie dojścia do altany separatora lokalizowane są poidełka wody (w osi altany). Na trawnik obok poidełek projektuje się przeniesienie głazu informującego o przebiegu ,,Szlaku Izerskich Tajemnic".
c) Zakres przedmiotowy
Zakres jest zgodny z zakresem projektu budowlanego i obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i ziemne
- wykonanie sieci instalacyjnych obsługujących projektowane elementy - instalacja: wodna, kanalizacyjna, z gazem CO2:
- rurociąg nadmiarowego CO2 (usuwający CO2 do atmosfery),
-rurociągi wodne łączące komorę separatora z pijałkami,
- instalacja kanalizacyjna odprowadzająca nadmiar wody z pijałek do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.
- remont istniejącej żelbetowej podziemnej komory odwiertu szczawy mineralnej nr 4 (Jan 2) z jej dociepleniem,
-wykonaniem drabinki zejścia i wykonaniem nowej żelbetowej płyty nakrywającej
- wykonanie elementów małej architektury - nadziemna część separatora gazu w półotwartym pawilonie (altana o konstrukcji drewnianej z elementami budownictwa łużyckiego oraz częściowym wypełnieniem szkłem, pokryta blachą miedzianą), poidełka, dwie ławeczki parkowe.
- Niwelacja terenu
- przeniesienie istniejącego głazu informującego o przebiegu ,,Szlaku Izerskich Tajemnic".
- wykonanie nawierzchni dojścia do pawilonu - z płyt granitowych w układzie z kostką granitową.
W zakresie zadania jest również wykonanie robót branży instalacji elektrycznych (m.in. oprawy oświetleniowe).
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - 3 egz.,
i wykonania dokumentacji powykonawczej - 3 egz.,
UWAGA: Zamawiający informuje, że wzór figurki stanowiący zwieńczenie poidełka, w dokumentacji przedstawionej jako ,,ślimak" jest poglądowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru figury służącej jako wzór do wykonania odlewu (wymiary figury pozostają bez zmian). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SWZ - Dokumentacja.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Dysponowanie osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności:- konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - Kierownik budowy,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - kierownik robót
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do
SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania
określone w ust. 17.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi
zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy
charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie okoliczności, o których
mowa w art. 454 i art. 455 Pzp, Prawa zamówień publicznych, a w szczególności:
2 - Ze względu na ograniczenia w ilości znaków, zmiany umowy sa opisane w par. 17 umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.