Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont (wymiana) drzwi wraz z montażem instalacji kontroli dostępu

Przedmiot:

Remont (wymiana) drzwi wraz z montażem instalacji kontroli dostępu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
70-310 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. (91) 449-11-11 fax (91) 423-24-17
amarel@zut.edu.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 449-11-11
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont (wymiana) drzwi (D2, D3) od strony dziedzińca budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy Ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie wraz z montażem instalacji kontroli dostępu.
III Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie (wymianie) 2 szt. drzwi (oznaczonych na rysunkach: D2, D3) od strony dziedzińca budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy Ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie wraz z montażem instalacji kontroli dostępu zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 2 do IWZ), zaleceniami konserwatorskimi (załącznik nr 4 do IWZ) oraz projektem budowlanym (załącznik nr 7 do IWZ).
IV Informacje dodatkowe
1. Planowane prace dotyczą budynku wpisanego do rejestru zbytków województwa zachodniopomorskiego. Zamawiający uzyskał decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 21.10.2020 r., znak: BMKZ-S.4125.707.2020.RW pozwalającą na wykonanie prac konserwatorskich i robót oraz decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 07.12.2020 r., nr 1543/20, znak: WUiAB-II.6740.534.2020.PD o pozwoleniu na budowę, na wykonanie przedmiotowych robót budowalnych. Planowane prace będą wykonywane w oparciu o ww. decyzje.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotowych robót zgodnie z ww. decyzjami, w tym do kierowania pracami konserwatorskimi przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23.07.2003 r. - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) oraz kierowania robotami budowlanymi przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c wyżej cytowanej ustawy. Na powyższą okoliczność Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie przez te osoby ww. wymogi.
3. Wymiary i kierunek otwierania drzwi - do zachowania.
4. Nowe drzwi wykonać na wzór drzwi historycznych, odtwarzając konstrukcję ramowo -płycinową i przeszklenia.
5. Drzwi malowane w kolorze dopasowanym do koloru drzwi przy głównym wejściu do budynku.

Dokument nr: ZUT/ATT-231-435/21/GS, 56/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2021 r. w Dziale Technicznym ZUT mieszczącym się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy Al. Piastów 48 w Szczecinie, IV piętro, pokój 422 o godz. 1130 (bez udziału Oferentów).
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Składanie ofert:
Prawidłowo zamkniętą kopertę z napisem: ,,Remont drzwi (D2, D3) od strony dziedzińca budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy Ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie wraz z montażem instalacji kontroli dostępu" zawierającą: formularz ofertowy + oświadczenie wypełniony załącznik nr 1 do IWZ i kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 2 do IWZ), należy składać w Dziale Technicznym ZUT mieszczącym się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy Al. Piastów 48 w Szczecinie, IV piętro, pokój 422 w terminie do dnia 12.08.2021 r. do godz. 1100
lub
nadać za pomocą poczty polskiej czy kuriera w terminie dostarczenia na ww. adres do dnia 12.08.2021 r. do godz. 1100.

Miejsce i termin realizacji:
V Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania robót: do 150 dni od dnia wprowadzenia na teren robót. Termin może zostać wydłużony w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, okoliczności związanych z COVID 19 mających wpływ na proces realizacji przedsięwzięcia lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Wymagania:
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy + oświadczenie;
Załącznik nr 2 Przedmiar robót budowlanych (.pdf, .ath);
Załącznik nr 3 Rysunki
Rysunek nr 1 - Elewacje budynku
Rysunek nr 2 - Zestawienie drzwi do wymiany
Załącznik nr 4 Wzór umowy
Załącznik nr 5 Program prac konserwatorskich
Załącznik nr 6 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Załącznik nr 7 Projekt budowlany i wykonawczy
Załącznik nr 8 Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
Załącznik nr 9 Klauzula informacyjna administratora danych.
II Tryb udzielenia zamówienia.
Udzielenie zmówienia zostało wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 oraz zgodnie z punktem 4 ,,Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych" ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701-705 KC.
VI Wynagrodzenie wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się jako ryczałtowe po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez uwag oraz będzie płatne na podstawie jednej faktury.
VII Warunki płatności.
Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag (na podstawie protokołu odbioru robót) w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów z rachunku bankowego Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.
VIII Rękojmia i gwarancja.
Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych bez uwag.
IX Kryterium wyboru ofert.
Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego - waga kryterium 100%.
X Podpisanie umowy
1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, spełniającą zapisy zapytania ofertowego, zostanie zawarta umowa o wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
XI Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.
Zgodnie z § 11 wzoru umowy (załącznik nr 4 do IWZ).
Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze ,,Ogłoszenie zapytania ofertowego", jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania ,,oferty cenowej" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania (a tym samym odrzucenie i w konsekwencji nie wybranie jako najkorzystniejszej) tej, złożonej w niniejszym zapytaniu
oferty, którą złożył wykonawca (oferent), którego dotyczy przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
2. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, przypadał termin składania ofert w innym organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zapytaniu ofertowym, w którym to zapytaniu wykonawca (oferent) brał udział i pomimo tego, że jego oferta została wówczas uznana za najkorzystniejszą, wykonawca ten uchylił się od (w szczególności odmówił) zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach wynikających z tamtego zapytania ofertowego
3. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu z winy wykonawcy (oferenta) miało miejsce odstąpienie od zawartej z nim przez Zamawiającego umowy w sprawie innego zamówienia publicznego lub miało miejsce rozwiązanie takiej umowy przez jej wypowiedzenie
4. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu Zamawiający zawarł z wykonawcą (oferentem) umowę w sprawie innego zamówienia publicznego, w ramach której to umowy Zamawiający naliczył wykonawcy (oferentowi) kary umowne w wysokości przekraczającej 2% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) z tytułu nieterminowej realizacji umowy lub innego rodzaju nienależytego jej wykonywania czy wykonywania.

Kontakt:
XII Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:
1. Kierownik Działu Technicznego - Anna Marel-Palenica; e-mail: amarel@zut.edu.pl
2. Specjalista w Dziale Technicznym - Grażyna Soboń; e-mail: gsobon@zut.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.