Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Chełmski
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
powiat: Chełm
825627501
sekretariat@powiatchelmski.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 825627501
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Jazików-- Świerże
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku roboczym od km 15+150 do km 26+000 (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1826L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 816) na odcinku Jazików- Świerże (gm. Ruda-Huta, Dorohusk). Ostateczna długość drogi zostanie ustalona na etapie opracowywania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca opracowując przedmiot zamówienia winien uwzględnić mapę przedstawiającą orientacyjny zakres inwestycji, stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71354000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00124591, OG.272.1.28.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.powiatchelmski.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.powiatchelmski.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych, zwanej dalej ,,Platformą", dostępnej pod adresem: https://zamowienia.powiatchelmski.pl.2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (nie dotyczy czynności złożenia oferty), może odbywać sie również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem zamowieniapubliczne@powiatchelmski.pl, którą należy traktować wyłącznie jako ,,awaryjną", w przypadku problemów technicznych.3. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 2019 z późn. zm.) określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;4) włączona obsługa JavaScript;5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;6) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.4. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:1) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETO PZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie prowadzonym w trybie podstawowym; odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawą"; dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; Wykonawcy nie przysługuje:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 3, 00-193 Warszawa. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679,są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.powiatchelmski.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 145 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OG.272.1.28.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku roboczym od km 15+150 do km 26+000 (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1826L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 816) na odcinku Jazików- Świerże (gm. Ruda-Huta, Dorohusk). Ostateczna długość drogi zostanie ustalona na etapie opracowywania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca opracowując przedmiot zamówienia winien uwzględnić mapę przedstawiającą orientacyjny zakres inwestycji, stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71354000-4 - Usługi sporządzania map
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 145 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna oferty Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
cena- 60,00 %, długość okresu gwarancji- 40,00 %
1) Kryterium ,,cena":
W kryterium ,,cena" oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

P1= najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu/cena badanej oferty x 60
gdzie:
P1 - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto
2) Kryterium ,,długość okresu gwarancji":
W kryterium ,,długość okresu gwarancji" oceniany będzie okres gwarancji na wykonaną usługę. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:
P2 = (G of.por /84 miesiące )x 40
gdzie:
G of.por. - długość okresu gwarancji w ofercie porównywanej (w przypadku, gdy proponowany okres będzie równy lub dłuższy niż 84 miesiące, Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów),
P2 - ilość punktów za okres gwarancji przyznanych ofercie porównywanej.
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji (liczonego od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy), w przedziale od 60 miesięcy do 84 miesięcy, za którą przyzna dodatkowe punkty Wykonawcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku zaoferowania maksymalnej długość okresu gwarancji, tj. 84 miesiące, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40,00) punktów. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, niż wyznaczony maksymalny (84 miesiące) jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 miesięcy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert ,,długość okresu gwarancji". Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 60 do 84 miesięcy).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt XIV SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:tępowaniu
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn.zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, właściwe do projektowania, która w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert opracowała minimum jedną dokumentacje projektową dotyczącą budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy drogi publicznej o długości minimum 3,0 km.
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz.220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w pkt
XV SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenia należy złożyć według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt XV. 1 SWZ lub są one niekompletne, lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt XV. 1 SWZ.
5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt XV.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
6. W przypadku, o którym mowa w rozdziale XIII.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ..
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia o których mowa w pkt. XV.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) w przypadku, o którym mowa w pkt XIII.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. XV.7 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. XV.7.1) SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, zawierającym projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.
3. Poza zmianami przewidzianymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 15r ust. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,
c) działaniem siły wyższej (na przykład: klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia,
d) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,
e) koniecznością zlecenia dodatkowych usług projektowych lub opracowań nieobjętych przedmiotem zamówienia na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy.
2) zmiany osobowe w przypadku: długotrwałej choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, śmiercią, innymi przyczynami i zdarzeniami losowymi. Zmiana osoby musi być pisemnie uzasadniona przez Wykonawcę w kontekście dokonania konieczności takiej zmiany i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie osoby wskazanej na zamianę muszą być co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu osoby wskazanej w § 13 ust. 1 umowy w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla spełniania warunku udziału w postępowaniu.
3) zmiany umowy w zakresie podwykonawstwa w szczególności:
a) rezygnacji lub zmiany podwykonawstwa dla części zamówienia,
b) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podwykonawcy jako podmiotu, na zasobach którego opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim możliwa byłaby ta zmiana na etapie postępowania o udzielenie zamówienia dokonywana w trybie art. 122 ustawy, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na prawidłową organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy.
4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku :
a) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejna zmianą nie przekroczy 50 % wartości określonej w pierwotnej umowie.
4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna oferty Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
cena- 60,00 %, długość okresu gwarancji- 40,00 %
1) Kryterium ,,cena":
W kryterium ,,cena" oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

P1= najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu/cena badanej oferty x 60
gdzie:
P1 - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto
2) Kryterium ,,długość okresu gwarancji":
W kryterium ,,długość okresu gwarancji" oceniany będzie okres gwarancji na wykonaną usługę. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:
P2 = (G of.por /84 miesiące )x 40
gdzie:
G of.por. - długość okresu gwarancji w ofercie porównywanej (w przypadku, gdy proponowany okres będzie równy lub dłuższy niż 84 miesiące, Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów),
P2 - ilość punktów za okres gwarancji przyznanych ofercie porównywanej.
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji (liczonego od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy), w przedziale od 60 miesięcy do 84 miesięcy, za którą przyzna dodatkowe punkty Wykonawcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku zaoferowania maksymalnej długość okresu gwarancji, tj. 84 miesiące, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40,00) punktów. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, niż wyznaczony maksymalny (84 miesiące) jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 miesięcy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert ,,długość okresu gwarancji". Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 60 do 84 miesięcy).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.