Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa bezpiecznego placu zabaw

Przedmiot:

Budowa bezpiecznego placu zabaw

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125A
71-080 Szczecin
powiat: Szczecin
agnieszka.zadernowska@zuk.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa bezpiecznego placu zabaw na Osiedlu Kasztanowym w Szczecinie - II etap
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa bezpiecznego placu zabaw na Osiedlu Kasztanowym w Szczecinie - II etap".
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
3. Przedmiot zamówienia - opisany w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ - obejmuje m. in.:
1) roboty przygotowawcze i porządkowe,
2) prace ziemne,

3) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,
4) dostawę i montaż streetworkout,
5) wykonanie nawierzchni bezpiecznej,
6) dostawę i montaż elementów malej architektury,
7) wykonanie trawników.
4. Wykonawca zobowiązany będzie - na własny koszt i we własnym zakresie - również
m. in. do:
1) zapewnienia nadzoru technicznego,
2) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjno-kartograficznej (wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia geodezyjnej obsługi zadania oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych - dotyczących założenia bazy danych GESUT i BDOT 500 na terenie miasta Szczecin w 2016 roku oraz prowadzenia części cyfrowego systemu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie SIP GEO-INFO 7),
3) organizacji ruchu na czas budowy wraz z opracowaniem dokumentacji (m.in. projektem organizacji ruchu) i niezbędnymi uzgodnieniami oraz zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego,
4) zabezpieczenia istniejących sieci i obiektów w rejonie prowadzonych prac oraz współpraca z właścicielami sieci, w tym m. in. ZDiTM, ENEA, ZWiK, Orange Polska S.A.,
5) właściwego ogrodzenia, zabezpieczenia placu budowy, utrzymywania w należytym stanie tymczasowego zabezpieczenia,
6) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wykonania i umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,
7) utrzymywania porządku i czystości przy wyjeździe z terenu budowy na drogi publiczne
i w obrębie prowadzonych prac,
8) organizacji placu budowy oraz organizacji zaplecza socjalnego,
9) zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót, naprawy uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia prac,
10) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, w tym usunięcia szkód powstałych podczas wykonywania prac,
11) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż.
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska, w tym przeszkolenia pracowników,
12) powiadomienia wszystkich zainteresowanych, wskazanych w projekcie, o rozpoczęciu
prac, w tym m. in. ZDiTM, ENEA, ZWiK, Orange Polska S.A.,
13) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
14) zagospodarowania materiałów z rozbiórki (składowanie, wywóz, opłaty, itp.)
po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu ich ewentualnego zagospodarowania (przewóz we wskazane miejsce wraz z załadunkiem
i rozładunkiem),
15) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,
16) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych badań laboratoryjnych,
np.: kruszywa, betonu, stali, itd. oraz certyfikatów, atestów, aprobat technicznych itp.
na wbudowane materiały (w języku polskim),
17) prowadzenia Dziennika budowy,
18) wykonania wszystkich postanowień wydanych decyzji administracyjnych,
19) poniesienia całkowitej odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością
wynikłą z realizacji przedmiotowych prac, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich,
20) wykonania geodezji powykonawczej (za wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zostanie uznane potwierdzenie złożenia przez Wykonawcę mapy geodezyjnej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przekazanie Zamawiającemu ww. potwierdzenia wraz z kopią złożonej mapy),
21) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi,
instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi, itp. w języku polskim - w 2 egz.
5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów, wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej, na które dostarczy Zamawiającemu - do akceptacji - atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania (w języku polskim),
na co najmniej 7 dni przez ich wbudowaniem. Wyklucza się wbudowanie lub montaż materiałów i urządzeń nie posiadających ważnych certyfikatów lub atestów.
6. Zamawiający zobowiązany będzie:
1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż
10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
2) dokonać odbioru należycie wykonanych prac,
3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SWZ
i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
8. Rękojmia i gwarancja:
1) Wykonawca udzieli rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres
60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,
2) Wykonawca udzieli gwarancji - w przedziale 36 - 60 miesięcy - na wykonany
przedmiot zamówienia na okres zaoferowany w ofercie, licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego robót,
3) Warunki gwarancji zostają ustalone w załączniku nr 8 do SWZ.
4) W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane materiały, urządzenia przekracza okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu - wraz z dokumentacją odbiorową - dokumenty pozwalające
na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji producenta.
9. Podwykonawcy:
1) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany, pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany.
3) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia
ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4) Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
b) kwotę wynagrodzenia,
c) termin wykonania robót objętych umową,
d) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawcę, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem umowy Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace przez Podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego,
f) wniesienie przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, kaucji itp. powinno nastąpić w innych formach niż pieniężne,
g) płatność faktur następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego
od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez podwykonawcę,
h) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej,
i) brak zgody na przelew wierzytelności wynikających z umowy.
5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone
za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie
7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż
0,5 % wartości umowy, z tym, że wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000,00 zł.
6) Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ppkt 4 niniejszego punktu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.
7) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
8) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
9) Niezależnie od postanowień zawartych w ppkt 3 i 4 niniejszego punktu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej
5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie
za nienależyte wykonanie umowy.
10) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy(ów).

CPV: 45111291-4, 45111200-0, 45112720-8

Dokument nr: 2021/BZP 00124875, C/27/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl
Open Nexus Sp. z o.o. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin2. Instrukcje
korzystania z Platformy dotyczące w szczególności składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców"
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy Ul. Ku Słońcu 125A;? kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie jest możliwy pod
numerem telefonu 91 48 57 132 oraz adresem email: iod@zuk.szczecin.pl, ? Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036514/01 z dnia 2021-04-20
2021-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Remont dachu Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w
Szczecinie", prowadzonym w trybie podstawowym;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zmianami), dalej ,,ustawa Pzp";? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;? obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;? w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO", informuję, że: ? posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych,? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników);? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: C/27/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa bezpiecznego placu zabaw na Osiedlu Kasztanowym w Szczecinie - II etap".
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
3. Przedmiot zamówienia - opisany w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ - obejmuje m. in.:
1) roboty przygotowawcze i porządkowe,
2) prace ziemne,

3) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,
4) dostawę i montaż streetworkout,
5) wykonanie nawierzchni bezpiecznej,
6) dostawę i montaż elementów malej architektury,
7) wykonanie trawników.
4. Wykonawca zobowiązany będzie - na własny koszt i we własnym zakresie - również
m. in. do:
1) zapewnienia nadzoru technicznego,
2) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjno-kartograficznej (wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia geodezyjnej obsługi zadania oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych - dotyczących założenia bazy danych GESUT i BDOT 500 na terenie miasta Szczecin w 2016 roku oraz prowadzenia części cyfrowego systemu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie SIP GEO-INFO 7),
3) organizacji ruchu na czas budowy wraz z opracowaniem dokumentacji (m.in. projektem organizacji ruchu) i niezbędnymi uzgodnieniami oraz zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego,
4) zabezpieczenia istniejących sieci i obiektów w rejonie prowadzonych prac oraz współpraca z właścicielami sieci, w tym m. in. ZDiTM, ENEA, ZWiK, Orange Polska S.A.,
5) właściwego ogrodzenia, zabezpieczenia placu budowy, utrzymywania w należytym stanie tymczasowego zabezpieczenia,
6) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wykonania i umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,
7) utrzymywania porządku i czystości przy wyjeździe z terenu budowy na drogi publiczne
i w obrębie prowadzonych prac,
8) organizacji placu budowy oraz organizacji zaplecza socjalnego,
9) zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót, naprawy uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia prac,
10) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, w tym usunięcia szkód powstałych podczas wykonywania prac,
11) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż.
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska, w tym przeszkolenia pracowników,
12) powiadomienia wszystkich zainteresowanych, wskazanych w projekcie, o rozpoczęciu
prac, w tym m. in. ZDiTM, ENEA, ZWiK, Orange Polska S.A.,
13) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
14) zagospodarowania materiałów z rozbiórki (składowanie, wywóz, opłaty, itp.)
po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu ich ewentualnego zagospodarowania (przewóz we wskazane miejsce wraz z załadunkiem
i rozładunkiem),
15) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,
16) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych badań laboratoryjnych,
np.: kruszywa, betonu, stali, itd. oraz certyfikatów, atestów, aprobat technicznych itp.
na wbudowane materiały (w języku polskim),
17) prowadzenia Dziennika budowy,
18) wykonania wszystkich postanowień wydanych decyzji administracyjnych,
19) poniesienia całkowitej odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością
wynikłą z realizacji przedmiotowych prac, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich,
20) wykonania geodezji powykonawczej (za wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zostanie uznane potwierdzenie złożenia przez Wykonawcę mapy geodezyjnej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przekazanie Zamawiającemu ww. potwierdzenia wraz z kopią złożonej mapy),
21) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi,
instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi, itp. w języku polskim - w 2 egz.
5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów, wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej, na które dostarczy Zamawiającemu - do akceptacji - atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania (w języku polskim),
na co najmniej 7 dni przez ich wbudowaniem. Wyklucza się wbudowanie lub montaż materiałów i urządzeń nie posiadających ważnych certyfikatów lub atestów.
6. Zamawiający zobowiązany będzie:
1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż
10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
2) dokonać odbioru należycie wykonanych prac,
3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SWZ
i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
8. Rękojmia i gwarancja:
1) Wykonawca udzieli rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres
60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,
2) Wykonawca udzieli gwarancji - w przedziale 36 - 60 miesięcy - na wykonany
przedmiot zamówienia na okres zaoferowany w ofercie, licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego robót,
3) Warunki gwarancji zostają ustalone w załączniku nr 8 do SWZ.
4) W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane materiały, urządzenia przekracza okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu - wraz z dokumentacją odbiorową - dokumenty pozwalające
na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji producenta.
9. Podwykonawcy:
1) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany, pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany.
3) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia
ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4) Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
b) kwotę wynagrodzenia,
c) termin wykonania robót objętych umową,
d) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawcę, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem umowy Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace przez Podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego,
f) wniesienie przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, kaucji itp. powinno nastąpić w innych formach niż pieniężne,
g) płatność faktur następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego
od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez podwykonawcę,
h) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej,
i) brak zgody na przelew wierzytelności wynikających z umowy.
5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone
za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie
7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż
0,5 % wartości umowy, z tym, że wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000,00 zł.
6) Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ppkt 4 niniejszego punktu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.
7) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
8) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
9) Niezależnie od postanowień zawartych w ppkt 3 i 4 niniejszego punktu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej
5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie
za nienależyte wykonanie umowy.
10) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy(ów).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy - zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zakres robót budowlanych udzielanych w ramach zamówienia podobnego będzie zgodny z całością lub częścią zakresu robót budowlanych udzielonych w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
Warunkiem udzielenia zamówienia podobnego będzie brak wykonywania tożsamego zakresu prac na tym samym obiekcie przez innego Wykonawcę.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej, spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu, zostanie dokonany według jednego kryterium oceny ofert: cena - 100 % Sposób
przyznania punktów w kryterium ,,cena" (C): C = najniższa cena / cena w ofercie ocenianej x 100 pkt x
100 % 2. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za
najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - minimalny poziom zdolności to:
1) wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na: budowie lub przebudowie lub remoncie, placu zabaw lub terenu rekreacyjnego, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas Wykonawca wykazuje
te roboty budowalne, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku została wyrażona
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (datą wszczęcia postępowania jest data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych).
2) dysponowanie kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu
i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstawy wykluczenia
z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy,
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową
albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku składania oferty równoważnej, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj. opisu produktów równoważnych, zawierającego
co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane produkty
o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach nr 5 - 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
opis produktów równoważnych, zawierający co najmniej nazwę i parametry techniczne.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 57 - 60 ustawy.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia,
4) wskazanie wykonawcy upoważnionego do wystawienia faktury.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 455
ustawy,2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:A. konieczności
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie
jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:a) zawieszenia robót
przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych Wykonawcy,b) siły wyższej, klęski
żywiołowej,c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,d)
jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się
przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na
terenie budowy,e) konieczności wykonania zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, robót
zamiennych, robot dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy.B.
wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności: a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów
lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) zaniechania realizacji części pracC.
powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w
szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, itp.,D. powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy
przy zastosowaniuinnych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dokumentacjiprojektowej, E. zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy; F. innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej
skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SWZ,G.
wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji zadania, np. odkrycia nieinwentaryzowanych
przedmiotów, obiektów, instalacji podziemnych i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin
wykonania zadania,Ze względu na limit znaków , szczegółowe informacje dotyczące zmian
umowy zawarte są w rozdziale XIX SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej, spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu, zostanie dokonany według jednego kryterium oceny ofert: cena - 100 % Sposób
przyznania punktów w kryterium ,,cena" (C): C = najniższa cena / cena w ofercie ocenianej x 100 pkt x
100 % 2. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za
najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.