Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1
63-300 Pleszew
powiat: pleszewski
62 74 28 300
sekretariat@pleszew.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pleszew
Wadium: 100.000,00 zł
Nr telefonu: 62 74 28 300
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn. ,,Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie" obejmuje wykonanie robót budowlanych związane z rozbudową i przebudową basenów zewnętrznych w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu przy Ul. Mickiewicza na części działki nr 2487, 2490 i 2486 zgodnie z projektem budowlanym w następującym zakresie:
a) wybudowania kilku stref z wyposażeniem w urządzenia, instalacje, elementy małej architektury:
- basenu rekreacyjnego o powierzchni 560 m2, (oznaczenie nr 3, wg legendy PZT 1)
- basenu dla dzieci o powierzchni 274 m2, (oznaczenie nr 4, wg legendy PZT 1)
- wodnego placu zabaw o powierzchni 232 m2, (oznaczenie nr 5, wg legendy PZT 1)
- zespołu zjeżdżalni Z1 i Z2, (oznaczenie nr 6, wg legendy PZT 1)
- tarasu słonecznego, (oznaczenie nr 8, wg legendy PZT 1)
- strefy rekreacji, (oznaczenie nr 10, wg legendy PZT 1)
- strefy plaż zielonych o powierzchni 1062 m2 (oznaczenie nr 9, wg legendy PZT 1)
b) rozbiórka kolidującej części istniejących niecek żelbetowych, istniejącego utwardzenia,
c) budowa nowych niecek basenowych, budowa chodników oraz infrastruktury technicznej,
d) wymiana niecek żelbetowych na stalowe,
e) budowa podziemnej komory technicznej z pełnym wyposażeniem min. w urządzenia i instalacje, (oznaczenie nr 7, wg legendy PZT 1)
f) budowa zespołu przebieralni, szafek depozytowych (oznaczenie nr 11, wg legendy PZT 1)
g) zniwelowanie terenu do wymaganych projektowanych poziomów,
h) adaptacja pomieszczeń technicznych w istniejącym budynku jako zaplecze techniczne na pomieszczenie filtrów - technologia basenowa, kotłownia, (oznaczenie nr 12, wg legendy PZT 1)
i) uporządkowanie istniejącej zieleni niskiej i wysokiej (nie przewiduje się wycinek istniejącego drzewostanu),
j) zagospodarowanie działki zielenią niską i wysoką oraz elementami małej architektury jak wolnostojące ławki z betonu architektonicznego, kosze na śmieci, punkty poboru wody i energii, stoły do gier,
k) budowa chodników o powierzchni ok. 861 m2, dróg wewnętrznych o powierzchni ok. 162 m2, dojścia od Ul. Sportowej (oznaczenie nr 1, wg legendy PZT1),
l) budowa oświetlenia zewnętrznego,
m) budowa monitoringu i nagłośnienia,
n) budowa przyłączy i zewnętrznych instalacji wodociągowo -kanalizacyjnych i elektrycznych,
o) budowa boksu śmietnikowego (oznaczenie nr 13, wg legendy PZT 1)
p) rozebranie istniejącego ogrodzenia o pow. 810 m2,
q) budowa nowego ogrodzenia panelowego o dł. ok. 220 m wraz z 2 furtkami o szer. 1,2 m, 2 bramami o szer. 2,5 m i 3,5 m oraz bramy przesuwnej o szer. 4,0 m w tym samym systemie co ogrodzenie,
r) wykonania dodatkowych rysunków wykonawczych w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba tzn., jeżeli Wykonawca uzna, że załączona dokumentacja projektowo - kosztorysowa jest niewystarczająca,
s) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektu odpowiadające przedmiotowi zamówienia, który zostanie wybudowany na podstawie Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę nr AB.6740.1.159.2021 z dnia 23.04.2021r.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45112700-2, 45112710-5, 45200000-9, 45231300-8, 45232430-5, 45311100-1, 45311200-2, 45314320-0

Dokument nr: 2021/BZP 00124663, WI.042.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (adres e-mail: bkaluzna@pleszew.pl)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagane informacje zostały szczegółowo określone w pkt 21 Specyfikacji Warunków Zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wymagane informacje zostały szczegółowo określone w pkt 21 Specyfikacji Warunków Zamówienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePuap pod adresem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia . Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w ePuap. Adres skrytki elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP jest następujący: /j08cq8m3td/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WI.042.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn. ,,Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie" obejmuje wykonanie robót budowlanych związane z rozbudową i przebudową basenów zewnętrznych w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Mickiewicza na części działki nr 2487, 2490 i 2486 zgodnie z projektem budowlanym w następującym zakresie:
a) wybudowania kilku stref z wyposażeniem w urządzenia, instalacje, elementy małej architektury:
- basenu rekreacyjnego o powierzchni 560 m2, (oznaczenie nr 3, wg legendy PZT 1)
- basenu dla dzieci o powierzchni 274 m2, (oznaczenie nr 4, wg legendy PZT 1)
- wodnego placu zabaw o powierzchni 232 m2, (oznaczenie nr 5, wg legendy PZT 1)
- zespołu zjeżdżalni Z1 i Z2, (oznaczenie nr 6, wg legendy PZT 1)
- tarasu słonecznego, (oznaczenie nr 8, wg legendy PZT 1)
- strefy rekreacji, (oznaczenie nr 10, wg legendy PZT 1)
- strefy plaż zielonych o powierzchni 1062 m2 (oznaczenie nr 9, wg legendy PZT 1)
b) rozbiórka kolidującej części istniejących niecek żelbetowych, istniejącego utwardzenia,
c) budowa nowych niecek basenowych, budowa chodników oraz infrastruktury technicznej,
d) wymiana niecek żelbetowych na stalowe,
e) budowa podziemnej komory technicznej z pełnym wyposażeniem min. w urządzenia i instalacje, (oznaczenie nr 7, wg legendy PZT 1)
f) budowa zespołu przebieralni, szafek depozytowych (oznaczenie nr 11, wg legendy PZT 1)
g) zniwelowanie terenu do wymaganych projektowanych poziomów,
h) adaptacja pomieszczeń technicznych w istniejącym budynku jako zaplecze techniczne na pomieszczenie filtrów - technologia basenowa, kotłownia, (oznaczenie nr 12, wg legendy PZT 1)
i) uporządkowanie istniejącej zieleni niskiej i wysokiej (nie przewiduje się wycinek istniejącego drzewostanu),
j) zagospodarowanie działki zielenią niską i wysoką oraz elementami małej architektury jak wolnostojące ławki z betonu architektonicznego, kosze na śmieci, punkty poboru wody i energii, stoły do gier,
k) budowa chodników o powierzchni ok. 861 m2, dróg wewnętrznych o powierzchni ok. 162 m2, dojścia od ul. Sportowej (oznaczenie nr 1, wg legendy PZT1),
l) budowa oświetlenia zewnętrznego,
m) budowa monitoringu i nagłośnienia,
n) budowa przyłączy i zewnętrznych instalacji wodociągowo -kanalizacyjnych i elektrycznych,
o) budowa boksu śmietnikowego (oznaczenie nr 13, wg legendy PZT 1)
p) rozebranie istniejącego ogrodzenia o pow. 810 m2,
q) budowa nowego ogrodzenia panelowego o dł. ok. 220 m wraz z 2 furtkami o szer. 1,2 m, 2 bramami o szer. 2,5 m i 3,5 m oraz bramy przesuwnej o szer. 4,0 m w tym samym systemie co ogrodzenie,
r) wykonania dodatkowych rysunków wykonawczych w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba tzn., jeżeli Wykonawca uzna, że załączona dokumentacja projektowo - kosztorysowa jest niewystarczająca,
s) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektu odpowiadające przedmiotowi zamówienia, który zostanie wybudowany na podstawie Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę nr AB.6740.1.159.2021 z dnia 23.04.2021r.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w pkt 17 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych).
d) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Doświadczenie Wykonawcy: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy należycie wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat):
o co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie lub modernizacji kompleksu basenów o wartości co najmniej 4.000.000 zł (każda), w tym:
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o długości co najmniej 25m,
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła konstrukcja niecki basenowej wykonana w technologii z gotowych prefabrykowanych elementów (paneli) ze stali nierdzewnej laminowanej,
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja uzdatniania wody,
- co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej powierzchni lustra wody co najmniej 500 m2,
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziły urządzenia wodne zabawowe;
o co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na wykonaniu wodnego placu zabaw z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150 m2, o wartości co najmniej 100.000, - zł.
Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący:
- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej 1 zadania inwestycyjnego obejmującego budowę / rozbudowę / remont / przebudowę / modernizację basenu o wartości robót co najmniej 2.000.000,- złotych,
- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych dla co najmniej 1 zadania inwestycyjnego obejmującego budowę / rozbudowę / remont / przebudowę / modernizację basenu o wartości robót co najmniej 2.000.000,- złotych,
- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego);
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem ;
b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty ;
d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;
b) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji;
c) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji (jeżeli dotyczy);
d) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do SWZ) - w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać ,,NIE DOTYCZY";
e) oryginał wadium w postaci elektronicznej (jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia);
f) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
g) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Więcej informacji dotyczących wadium znajduje się w pkt 10 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Więcej informacji znajduje się w pkt 7 i 9 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach i na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy - § 12 Załącznika nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w pkt 17 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.