Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
288z dziś
4812z ostatnich 7 dni
17907z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Przedmiot:

Wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko"
Ul. Płocka 6
80-180 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58/ 728-78-02, 58/728-78-01, 58/728-78-30
sekretariat@ujescisko.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 10 000 zł
Nr telefonu: 58/ 728-78-02, 58/72
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA
Wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ujeścisko"

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Przetargów i Komisji Przetargowej SM ,,Ujeścisko" w Gdańsku uchwalonym przez Radę Nadzorcza SM Ujeścisko nr 22/2021 z dnia 21.07.2021 r.
I. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ujeścisko" w zakresie:
? Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 16 cm w technologii lekkiej- mokrej. Użyte materiały (klej do styropianu, klej do siatki, siatka, środek gruntujący, tynk silikonowy gr. 1,5 mm, farba silikonowa) muszą pochodzić od jednego producenta, nie dopuszcza się mieszania różnych systemów. Należy wykonać docieplenie przy użyciu materiałów firmy Atlas, Weber lub innej przy założeniu, że wybrany system będzie posiadał minimum takie same parametry lub lepsze;
? Docieplenie spodów balkonów styropianem gr. 5cm w technologii jak wyżej;
? Zdjęcie i zamontowanie nowych parapetów z blachy powlekanej;
? Zdjęcie i zamontowanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej z zastosowaniem nowych mocowań;
? Wymiana pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej;
? Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych;
? Zdjęcie sidingu elewacyjnego od strony mieszkań (balkonów) i wykonanie docieplenia w technologii jak wyżej (dotyczy budynków przy Ul. Łódzkiej), siding na ścianach klatki schodowej pozostaje bez zmian.
Docieplenie należy wykonać jedynie na ścianach, na których nie wykonano żadnej izolacji lub jeżeli wykonana izolacja wynosi nie więcej niż 5 cm.
Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się z stanem technicznym budynku oraz ewentualnymi utrudnieniami związanymi z terenem przyległym do remontowanych budynków. Wykonawca musi dokonać wizji lokalnej oraz samodzielnie wykonać przedmiar prac na podstawie, których sporządzi ofertę na zryczałtowaną wartość przedmiotu zamówienia.
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z realizacji poszczególnych zakresów przedmiotu zamówienia.
Budynki objęte zamówieniem:
1) Radomska 3
2) Ciechanowska 1
3) Ciechanowska 3
4) Kaliska 4
5) Tarnowska 1
6) Płocka 5
7) Płocka 7
9) Kaliska 8
10) Tarnowska 4
11) Przemyska 4
12) Przemyska 2
13) Przemyska 15
14) Zamojska 15
15) Łódzka 48
16) Łódzka 52
17) Łódzka 54
18) Łódzka 44
19) Łódzka 46
20) Łódzka 42

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2021r. roku o godz. 16:15 w Świetlicy Spółdzielni.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być dostarczona Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do godz. 16:00 dnia 16.08.2021r. Miejscem składania ofert jest: Sekretariat Spółdzielni. Po tym terminie oferty nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upłynięciu terminu na wnoszenie protestu.

Miejsce i termin realizacji:
5. Przewidywany termin realizacji (zakończenia) umowy to drugi kwartał 2022r.

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
6. Okres gwarancji to minimum 36 miesięcy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, prowadzenia negocjacji z oferentami oraz swobodnego wyboru oferty.
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający następujące warunki:
1.1.Którzy nie wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
1.2.W stosunku do nich nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W postępowaniu mogą też wziąć udział wykonawcy, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
1.3.Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
1.4.Nie są osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
1.5.Nie są spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
1.6.Nie są spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
1.7.Nie są spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
1.8.Nie są osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
1.9.Nie są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
2. Spełniają warunki określone tj.:
2.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Dla udowodnienia powyższego Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu prac remontowych w czynnych obiektach o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto dla każdego zamówienia, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane
2.3. Zamawiający dopuści wykonawcę do udziału w postępowaniu pod warunkiem złożenia przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków wymienionych w pkt 2.1. i 2.2. specyfikacji oraz dokumentów wymienionych w pkt 3 specyfikacji. (załącznik B do specyfikacji).
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) przedstawią aktualną na okres związania ofertą polisę, a w przypadku jej braku dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż
1 000 000 zł,
b) posiadają środki lub zdolność kredytową niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) posiada stabilną pozycję na rynku tj. prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 3 lata.
4. Ponadto Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia dysponuje odpowiednimi zasobami osobowymi, w szczególności:
a) kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych bez ograniczeń oraz aktualnie przynależnym do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają ważne ubezpieczenie OC,
III. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Aby oferta składana przez wykonawcę była ważna pod względem formalnym musi zawierać:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań (na załączonym druku C) oraz oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność przez osobę uprawnioną do poświadczenia następujących dokumentów:
1.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty,
1.2. aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt II podp.1
1.3. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawianych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.4. dokumenty stwierdzające aktualne uprawnienia kierownika robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
1.5. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000. zł,
1.6. oświadczenie o zatrudnieniu (załącznik D do SIWZ),
1.7. kserokopię wpłacenia wadium.
IV. Sposób porozumiewania się z zamawiającym i osoby do tego uprawnione
1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków, oświadczeń, zawiadomień oraz informacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcami faksem potwierdzonym drogą pisemną lub pisemnie. W przypadku drogi faksowej, każda ze stron, na żądanie drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przesłanej korespondencji.
V. Wadium
Zamawiający wniesienia wadium w wysokości :
1. 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
2. Wadium będzie wniesione w pieniądzu;
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 06 8300 0009 0009 0781 2000 0010
przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu ,,wadium - Przetarg teromodernizacja
4. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
VI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 2 miesiące, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.
VII. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta oraz wszystkie inne dokumenty, aby mogły zostać uznane za ważne muszą być trwale złączone, sporządzone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy) za zgodność z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i zawierać:
1.1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik A do specyfikacji),
1.2. Wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, formularze winny być wypełnione w sposób czytelny i uniemożliwiający dokonanie w nich zmian poprzez ścieranie, wymazywanie itp., podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
3. Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie winny zostać dokonane w sposób jednoznaczny poprzez skreślenie i wpisanie właściwego tekstu obok, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
4. Oferta winna zostać doręczona Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko" Ul. Płocka 6 80-180 Gdańsk, Oferta na:
Wykonanie remontów w budynkach zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ujeścisko" w zakresie: termomodernizacji budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ujeścisko"
Nie otwierać przed 16.08.2021r. godz. 16:15
5. Oferent może dokonać zmiany, poprawki, modyfikacji i uzupełnienia oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, przed terminem składania ofert. Powiadomienie to winno być złożone na tych samych zasadach jak oferta, z dopiskiem na kopercie "Zmiana".
6. Oferent ma prawo wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, przed terminem składania ofert. Powiadomienie to winno być złożone na tych samych zasadach jak oferta, z dopiskiem na kopercie "Wycofanie".
7. Oferent ma prawo złożyć tyko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny
Wykonawca określając ceny bierze pod uwagę wszystkie składniki mające wpływ na wielkość ceny (w szczególności koszty zakupu, transportu i wyładunku materiałów do miejsca ich montażu, koszty organizacji zaplecza budowy, amortyzacji i naprawy sprzętu, zysk Wykonawcy itp) oraz fakt, że 5% wynagrodzenia za wykonane prace będzie zatrzymane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W efekcie cena podana przez Wykonawcę w ofercie musi być ceną końcową stanowiącą podstawę do obliczenia zapłaty przez Zamawiającego i zawierać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Cena ta musi być podana w złotych.
X. Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny ofert
Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:
1.
LP
NAZWA KRYTERIUM
WAGA %
1
Cena
100%
2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
Kryterium ceny oblicza się wg wzoru P=Cn/Cx x W
gdzie: P = ilość otrzymanych punktów
Cn = cena oferty najtańszej Cx = cena oferty badanej W = waga kryterium 100%
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji określając czy dana oferta spełnia/nie spełnia wymagań SIWZ.
XI. Miejsce, termin, tryb otwarcia i oceny ofert
1. Badanie, porównywanie i ocena ofert odbywać się będzie wyłącznie po sprawdzeniu ich poprawności formalnej.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
3.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3.2 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3.3. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:
4.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawców, których oferty wybrano, i uzasadnienie ich wyboru a także nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
4.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
4.3. Oferentowi biorącymi udział w postępowaniu przetargowym w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników przysługuje prawo złożenia protestu ( z podaniem przyczyny) do zarządu Spółdzielni, który musi być rozpatrzony w terminie 3 dni od daty jego wniesienia.
XII. Zawarcie umowy.
1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa według wzoru umowy opracowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Ujeścisko, oraz na warunkach wynikających z przedstawionej przez Wykonawcę oferty.
2. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.
4. Za datę zawarcia umowy uważa się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis
w drugiej kolejności.

Kontakt:
2. Po stronie Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Jan Chilicki lub Mariusz Krzywiec tel. 58/728-78-30 .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.