Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z zasypaniem osadnika i...

Przedmiot:

Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z zasypaniem osadnika i podłączenia jednego budynku mieszkalnego do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
38-535 Tyrawa Wołoska
powiat: sanocki
Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24, tel. 13 46 569 22, tel. 13 46 569 29
kdomaradzki@tyrawa.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tyrawa Wołoska
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 13 46 569 3
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZEZNANIE CENOWE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do rozeznania cenowego dla zadania pn. ,,Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z zasypaniem osadnika oraz podłączenie jednego budynku mieszkalnego do istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z zasypaniem osadnika i podłączenia jednego budynku mieszkalnego do istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Tyrawa Wołoska na dz.nr ewid. 620, 617/8 i 626/3" zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym złącznik nr 2 do niniejszego rozeznania.

Dokument nr: IIiGG.271.11.2021.ED

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2021 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 21.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 1000, osobiście, przez pocztę lub kurierem w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych ,,Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z zasypaniem osadnika oraz podłączenie jednego budynku mieszkalnego do istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3"

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA do 15.09.2021 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 tys. zł w niniejszym rozeznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia przedłożenia rozeznania

Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.

Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena - 100%

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA ROZEZNANIA

1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym rozeznaniu tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający.

4. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty: - wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1 , - kosztorys ofertowy - zał. nr 2, - klauzula informacyjna - zał. nr 3
5. Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

8. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.

9. VIII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Krystian Domaradzki, tel. 13 46 569 22, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl

Ewa Dudka, tel. 13 46 569 29, e mail: dudka@tyrawa.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.