Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
70-310 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. (91) 449-11-11 fax (91) 423-24-17
amarel@zut.edu.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 449-11-11
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji w Sali nr 104A w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy Ul. Papieża Pawła VI 1 w Szczecinie, jako ,,Zaprojektuj i wybuduj"
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Montaż wentylacji i klimatyzacji w Sali 104A w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy Ul. Papieża Pawła VI 1 w Szczecinie" oraz, na jej podstawie wykonanie ww. robót budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 2 do IWZ).
Zakres prac:
1) Pozyskanie materiałów wyjściowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej (np. inwentaryzację w niezbędnym zakresie, warunki, ekspertyzy, uzgodnienia, decyzje, opinie, odstępstwa w branżach i inne niezbędne dokumenty);
2) Wykonanie koncepcji oraz harmonogramu realizacji zadania;
3) Wykonanie projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, ustawą - Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami.
4) sporządzenie kosztorysów inwestorskich, zestawienia kosztorysów i przedmiarów robót z podziałem na branże
5) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR);
6) Złożenie, w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwalanie na budowę w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
7) Wystąpienie, w imieniu Zamawiającego, do właściwego organu w celu ostemplowania dziennika budowy;
8) Zawiadomienie, w imieniu Zamawiającego organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
9) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej;
10) Zawiadomienie organu organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy;
11) Pełnienie nadzoru autorskiego.
V. Forma przekazania dokumentacji.
1. Koncepcję, harmonogram, spis opracowań wraz z opisem systemu numerowania dokumentacji, opracowania i protokoły z badań - 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej w formatach MPP lub XLS, PDF i DWG na płytach CD lub pen-drivach);
2. projekt budowlany - 5 egz. w formie papierowej (niezależnie od ilości złożonej organowi administracji architektoniczno-budowlanej) oraz 2 egz. w formie elektronicznej w formatach PDF i DWG na płytach CD lub pendrive;
3. kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienie kosztorysów - 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej w formatach PDF, ATH i XLS na płytach CD lub pendrive;
4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż - 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej w formatach PDF i DOC na płytach CD lub pendrive;
5. dokumentację powykonawczą - 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej płytach CD lub pendrive;
6. przed dostarczaniem ostatecznej wersji projektu w ww. ilości, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 1 kompletu projektu w wersji papierowej i elektronicznej do weryfikacji przez Zamawiającego);
7. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Do protokołu zostanie załączone oświadczenie Projektanta, iż dokumentacja jest zgodna z zamówieniem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz, że jest uzgodniona w poszczególnych branżach i w pełni wystarcza do całkowitej realizacji określonego dokumentacją zadania.

Dokument nr: ZUT/ATT/231-291/21/GS, 30/2021

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021 r. w Dziale Technicznym ZUT mieszczącym się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy Al. Piastów 48 w Szczecinie, IV piętro, pokój 420 o godz. 1130 (bez udziału Oferentów).
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Składanie ofert:
1. Prawidłowo zamkniętą kopertę z napisem: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji w Sali nr 104A w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy Ul. Papieża Pawła VI 1 w Szczecinie, jako ,,Zaprojektuj i wybuduj" wypełniony załącznik nr 1 do IWZ należy składać w Dziale Technicznym ZUT mieszczącym się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy Al. Piastów 48 w Szczecinie, IV piętro, pokój 420 w terminie do dnia 30.07.2021 r., do godz. 1100.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
1) Koncepcji oraz harmonogramu realizacji zadania - w terminie do 21 dni od podpisania umowy;
2) Wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych, decyzji, odstępstw, postanowień, zezwoleń (do akceptacji Zamawiającego) w terminie do 40 dni od pisemnego zatwierdzenia koncepcji;
3) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę w terminie 5 dni od pisemnego zatwierdzenia projektu (należy przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie złożenia wniosku);
4) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dostarczenie wymaganej ilości egzemplarzy projektu budowlanego (w tym egzemplarzy zatwierdzonych decyzją o pozwoleniu na budowę) lub dostarczenie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia bez wnoszenia sprzeciwu- w terminie 65 dni od daty wystąpienia z wnioskiem /zgłoszeniem;
5) Pełnienie nadzoru autorskiego w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej. W ramach nadzoru autorskiego Zamawiający przewiduje maksymalnie do 5 wizyt Projektanta na budowie przez okres realizacji robót na podstawie wykonanego projektu;
6) realizacji robót budowlanych - w terminie do 60 dni od przekazania placu budowy (wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia i zakończenia robót w organie nadzoru budowlanego);
7) dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru.
Każdy z terminów może zostać wydłużony w przypadku przedłużającej się procedury administracyjnej, okoliczności związanych z COVID-19 mających wpływ na proces realizacji zamówienia lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Wymagania:
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ)
Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy + oświadczenie;
Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU);
Załącznik nr 3 Wzór umowy;
Załącznik nr 4 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
Załącznik nr 5 Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna administratora danych.
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Udzielenie zmówienia zostało wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 oraz zgodnie z punktem 4 ,,Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych" ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701-705 KC.
VI. Wynagrodzenie wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się jako ryczałtowe po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez uwag i spisaniu protokołu odbioru oraz będzie płatne na podstawie faktur zgodnie z wykazem w ust. VII.
VII. Warunki płatności.
1. 15% wartości przedmiotu zamówienia za wykonanie: niezbędnych badań, projektu budowlanego i technicznego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, zestawienia kosztorysów oraz STWiOR i przekazaniu Zamawiającemu; po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi egzemplarzami projektu budowlanego (w tym zatwierdzonymi przez organ administracji architektoniczno-budowlanej);
2. 85% wartości przedmiotu zamówienia po wykonaniu robót budowlanych i odebraniu ich bez uwag;
3. Wynagrodzenie za nadzór autorski będzie płatne miesięcznie, na podstawie potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy lub notatce o wizytach Projektanta na budowie. Cena nadzoru autorskiego podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres od odbioru dokumentacji projektowej bez uwag do zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania.
4. Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z rachunku bankowego Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.
5. Wszelkie płatności z tytułu uzyskania opinii, ekspertyz, decyzji, uzgodnień i innych czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia ponosi Wykonawca.
VIII. Dodatkowe informacje.
1. Zamawiający przewiduje spotkania monitorujące postęp prac projektowych oraz cotygodniowe dla bieżącego przeglądu realizacji robót budowlanych i ich zgodności z harmonogramem. Spotkania odbywać się będą w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI 1 w Szczecinie. Notatki ze spotkań będą sporządzane przez Wykonawcę w wersji elektronicznej, drukowane na miejscu i podpisywane przez wszystkich uczestników spotkania.
2. Pierwsze spotkanie obejmujące prezentację koncepcji projektowej oraz harmonogramu realizacji zadania zaplanowano w ciągu 21 dni od podpisania umowy.
3. Wszelkie uzgodnienia z Zamawiającym należy dokonywać na piśmie, osoby do uzgodnień zostaną wskazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.
IX. Rękojmia i gwarancja.
Okres gwarancji i rękojmi na dokumentację projektową wynosi 48 miesięcy od daty odbioru dokumentacji bez uwag oraz na wykonane roboty i wbudowane materiały - 60 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez uwag.
X. Kryterium wyboru ofert.
Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego - waga kryterium 100%.
XI. Podpisanie umowy
1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, spełniającą zapisy zapytania ofertowego, zostanie zawarta umowa o wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
XII. Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.
Zgodnie z § 12 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do IWZ).
Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz, że niniejsze ,,Ogłoszenie zapytania ofertowego", jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania ,,oferty cenowej" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
str. 7
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania (a tym samym odrzucenie i w konsekwencji nie wybranie jako najkorzystniejszej) tej, złożonej w niniejszym zapytaniu oferty, którą złożył wykonawca (oferent), którego dotyczy przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
1) Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, przypadał termin składania ofert w innym organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zapytaniu ofertowym, w którym to zapytaniu wykonawca (oferent) brał udział i pomimo tego, że jego oferta została wówczas uznana za najkorzystniejszą, wykonawca ten uchylił się od (w szczególności odmówił) zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach wynikających z tamtego zapytania ofertowego.
2) Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu z winy wykonawcy (oferenta) miało miejsce odstąpienie od zawartej z nim przez Zamawiającego umowy w sprawie innego zamówienia publicznego lub miało miejsce rozwiązanie takiej umowy przez jej wypowiedzenie.
3) Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu Zamawiający zawarł z wykonawcą (oferentem) umowę w sprawie innego zamówienia publicznego, w ramach której to umowy Zamawiający naliczył wykonawcy (oferentowi) kary umowne w wysokości przekraczającej 2% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) z tytułu nieterminowej realizacji umowy lub innego rodzaju nienależytego jej wykonywania czy wykonywania.

Kontakt:
XIII. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:
1. Kierownik Działu Technicznego - Anna Marel-Palenica; email: amarel@zut.edu.pl
2. Specjalista w Dziale Technicznym - Grażyna Soboń; email: gsobon@zut.edu.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.