Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót polegających na montażu sygnalizacji akustycznej do czujki przeciwpożarowej

Przedmiot:

Wykonanie robót polegających na montażu sygnalizacji akustycznej do czujki przeciwpożarowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
70-310 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. (91) 449-11-11 fax (91) 423-24-17
amarel@zut.edu.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 449-11-11
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót polegających na montażu sygnalizacji akustycznej do czujki przeciwpożarowej w budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy Ul. Żołnierskiej 49 w Szczecinie
III Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających montażu dodatkowej sygnalizacji akustycznej przy zadziałaniu czujki pożarowej w budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy Ul. Żołnierskiej 49 w Szczecinie, zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 2 do IWZ).

Dokument nr: ZUT/ATT-231-580/21/GS, 54/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2021 r. w Dziale Technicznym ZUT mieszczącym się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy Al. Piastów 48 w Szczecinie, IV piętro, pokój 420 o godz. 1130 (bez udziału Oferentów).
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Składanie ofert:
Prawidłowo zamkniętą kopertę z napisem: ,,Wykonanie robót polegających na montażu sygnalizacji akustycznej do czujki przeciwpożarowej w budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy Ul. Żołnierskiej 49 w Szczecinie" zawierającą: formularz ofertowy + oświadczenie wypełniony załącznik nr 1 do IWZ i kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 2 do IWZ), należy składać w Dziale Technicznym ZUT mieszczącym się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy Al. Piastów 48 w Szczecinie, IV piętro, pokój 420 w terminie do dnia 02.08.2021 r. do godz. 1100 lub nadać za pomocą poczty polskiej lub kuriera na powyższy adres z terminem dostarczenia do dnia 02.08.2021 r. do godz. 1100.

Miejsce i termin realizacji:
IV Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania robót: do 60 dni od dnia wprowadzenia na teren robót. Termin może zostać wydłużony uzasadnionych przypadkach.

Wymagania:
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ)
Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy + oświadczenie;
Załącznik nr 2 Przedmiar robót budowlanych (.pdf, .ath);
Załącznik nr 3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
Załącznik nr 4 Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna administratora danych.
II Tryb udzielenia zamówienia.
Udzielenie zmówienia zostało wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 oraz zgodnie z punktem 4 ,,Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych" ujętej w Załączniku
nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701-705 KC.
V Wynagrodzenie wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się jako ryczałtowe po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez uwag oraz będzie płatne na podstawie jednej faktury.
VI Warunki płatności.
Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów z rachunku bankowego Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.
VII Rękojmia i gwarancja.
Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych bez uwag.
VIII Kryterium wyboru ofert.
Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego - waga kryterium 100%.
IX Podpisanie umowy
1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, spełniającą zapisy zapytania ofertowego, zostanie zawarte zlecenie o wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania zlecenia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
X Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki oraz za zwłokę w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.
2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto.
Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze ,,Ogłoszenie zapytania ofertowego", jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania ,,oferty cenowej" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania (a tym samym odrzucenie i w konsekwencji nie wybranie jako najkorzystniejszej) tej, złożonej w niniejszym zapytaniu oferty, którą złożył wykonawca (oferent), którego dotyczy przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
1. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, przypadał termin składania ofert w innym organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zapytaniu ofertowym, w którym to zapytaniu wykonawca (oferent) brał udział i pomimo tego, że jego oferta została wówczas uznana za najkorzystniejszą, wykonawca ten uchylił się od (w szczególności odmówił) zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach wynikających z tamtego zapytania ofertowego
2. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu z winy wykonawcy (oferenta) miało miejsce odstąpienie od zawartej z nim przez Zamawiającego umowy w sprawie innego zamówienia publicznego lub miało miejsce rozwiązanie takiej umowy przez jej wypowiedzenie
3. Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu Zamawiający zawarł z wykonawcą (oferentem) umowę w sprawie innego zamówienia publicznego, w ramach której to umowy Zamawiający naliczył wykonawcy (oferentowi) kary umowne w wysokości przekraczającej 2% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) z tytułu nieterminowej realizacji umowy lub innego rodzaju nienależytego jej wykonywania czy wykonywania.

Kontakt:
XI Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:
1. Kierownik Działu Technicznego - Anna Marel-Palenica; e-mail: amarel@zut.edu.pl
2. Specjalista w Dziale Technicznym - Justyna Łowicka; e-mail: Justyna.Lowicka@zut.edu.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.