Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja dróg, chodników i parkingów

Przedmiot:

Modernizacja dróg, chodników i parkingów

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miłakowo
Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
powiat: ostródzki
897578300, faks 897578321
sekretariat@milakowo.eu
https://milakowo.ezamawiajacy.pl/pn/milakowo/demand/notice/public/34846/details
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Miłakowo
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 897578300, faks 8975
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie Gminy Miłakowo.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Modernizacja chodnika w miejscowości Bieniasze przy drodze powiatowej nr 1201N

Budowa chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164N

Przebudowa schodów przy placu rekreacyjno-sportowym w Głodówku

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu Ul. Przemysłowej i M. Kopernika w Miłakowie

Budowa chodnika przy Ul. Poznańskiej i Ul. Olsztyńskiej w Miłakowie

Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Ul. Lipowej (dz. nr 566/2)

Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Ul. Mickiewicza (dz. nr 259)

CPV: 45000000-7, 45233120-6, 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00124863, RGT.ZP.271.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://milakowo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://milakowo.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie dotyczące niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim.2. W postępowaniu
o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresemhttps://milakowo.ezamawiajacy.pl. 3. Za datę przekazania oferty, oświadczeń, wniosków,
zawiadomień, informacji, dokumentów przyjmuje się datę ich wysłania na Platformie.4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Miłakowo: https://milakowo.ezamawiajacy.pl,2) Wykonawca po wybraniu opcji,, Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ,,zarejestrujsię".3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia
konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 5. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:1) dokumenty w formacie PDF zaleca się podpisywać formatem PAdES,2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.6. Zamawiający wskazuje informacje dotyczące systemu dostępnego pod adresem
https://milakowo.ezamawiajacy.pl:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o o wielkości do 100 MB w pdf, odt, doc, docx, jpg, jpeg, png, zip, 7z,xml, XAdES.8. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany -format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy - niedotyczy10. Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania ofert w systemie, zapoznał się z Instrukcją korzystania z systemu, która dostępna jest w sekcji ,,regulacje i procedury procesu zakupowego" oraz zasadami rejestracji w systemie, o których mowa w regulaminie dostępnym pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miłakowo.2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: waldemar.hyps@cbi24.pl.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwaniaumowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://milakowo.ezamawiajacy.pl/pn/milakowo/demand/notice/public/34846/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://milakowo.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.