Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa toru rowerowego pumptrack

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa toru rowerowego pumptrack

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nadarzyn
Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
powiat: pruszkowski
gmina@nadarzyn.pl
https://nadarzyn.ezamawiajacy.pl/pn/nadarzyn/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nadarzyn
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa toru rowerowego pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 674 w Ruścu, gmina Nadarzyn
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa toru rowerowego pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 674 w Ruścu, gmina Nadarzyn.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę toru rowerowego PUMPTRACK wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 647 w Ruścu, gmina Nadarzyn, w tym budowa toru rowerowego PUMTRACK wraz z elementami małej architektury, utwardzenie terenu (miejsca parkingowe), budowa zjazdu z drogi gminnej Ul. Górnej w Ruścu, oświetlenie terenu, wykonanie systemu monitoringu dla obiektu oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia.

Szczegółowy zakres prac został określony w projekcie wykonawczym, obejmującym m in.:
1) budowę 2 torów dla rowerów typu pumptrack o konstrukcji i nawierzchni bitumicznej AC 8S wraz z utworzeniem dwóch placów odpoczynku;
2) odtworzenie trawnika i założenie trawnika nowego na skarpach toru pumptruck;
3) dostawę i montaż malej architektury: ławki (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.), stojaki na rowery (2 szt.), tablic informacyjnych/regulaminowych (2 szt.);
4) wykonanie utwardzenia terenu (miejsca parkingowe) o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę zjazdu z drogi gminnej Ul. Górnej na działkę nr ew. 647 obr. ew. 0011 gmina Nadarzyn;
5) wykonanie oświetlenia terenu;
6) wykonanie systemu monitoringu;
7) przebudowę istniejącego ogrodzenia (rozebranie ogrodzenia frontowego i powtórny jego montaż na tyle działki);
8) usługi geodezyjne dla wykonania prac wraz z wykonaniem pomiaru powykonawczego;
9) opracowanie dokumentacji powykonawczej odbiorowej.
3. Dokumenty budowy:
Dokumentację robót stanowić będą następujące dokumenty:
1) Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
2) Projekt budowlany/projekt wykonawczy.

CPV: 45212140-9, 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124816, ZPiFZ.271.17.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://nadarzyn.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nadarzyn.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: przetargi@nadarzyn.pl
lub mciarka@nadarzyn.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://nadarzyn.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Pytania i odpowiedzi".
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
- zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://nadarzyn.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl,
- Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta,
- rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych, dlatego też Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej,
- Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w sposób opisany w pkt. 2,
- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Składany wniosek można przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "ZADAJ PYTANIE". W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
- Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl
- korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczno - organizacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
4. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn, Ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl, ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - rodo@nadarzyn.pl
- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z przepisów prawa, nakładający obowiązek realizacji konkretnego zadania,
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania,
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
- Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych,
- Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.
- W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://nadarzyn.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://nadarzyn.ezamawiajacy.pl, w zakładce ,,OFERTY"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 36 8002 0004 0050 0193 2030 0009

5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPiFZ.271.17.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa toru rowerowego pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 674 w Ruścu, gmina Nadarzyn.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę toru rowerowego PUMPTRACK wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 647 w Ruścu, gmina Nadarzyn, w tym budowa toru rowerowego PUMTRACK wraz z elementami małej architektury, utwardzenie terenu (miejsca parkingowe), budowa zjazdu z drogi gminnej ul. Górnej w Ruścu, oświetlenie terenu, wykonanie systemu monitoringu dla obiektu oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia.

Szczegółowy zakres prac został określony w projekcie wykonawczym, obejmującym m in.:
1) budowę 2 torów dla rowerów typu pumptrack o konstrukcji i nawierzchni bitumicznej AC 8S wraz z utworzeniem dwóch placów odpoczynku;
2) odtworzenie trawnika i założenie trawnika nowego na skarpach toru pumptruck;
3) dostawę i montaż malej architektury: ławki (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.), stojaki na rowery (2 szt.), tablic informacyjnych/regulaminowych (2 szt.);
4) wykonanie utwardzenia terenu (miejsca parkingowe) o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę zjazdu z drogi gminnej ul. Górnej na działkę nr ew. 647 obr. ew. 0011 gmina Nadarzyn;
5) wykonanie oświetlenia terenu;
6) wykonanie systemu monitoringu;
7) przebudowę istniejącego ogrodzenia (rozebranie ogrodzenia frontowego i powtórny jego montaż na tyle działki);
8) usługi geodezyjne dla wykonania prac wraz z wykonaniem pomiaru powykonawczego;
9) opracowanie dokumentacji powykonawczej odbiorowej.
3. Dokumenty budowy:
Dokumentację robót stanowić będą następujące dokumenty:
1) Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
2) Projekt budowlany/projekt wykonawczy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przewiduje zaproszenie do negocjacji 3 Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, spełniające w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa wymagań;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa wymagań;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa wymagań;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie związane z budową toru rowerowego typu Pumtrack (w technologii zgodnej z przedmiotem zamówienia) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie,

b) dysponuje lub będzie dysponował w realizacji zamówienia min. 1 osobą - Kierownikiem robót budowlanych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym
do kierowania robotami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do niniejszej SWZ;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ;
Uwaga! wymóg złożenia oświadczeń dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) dowód wniesienia wadium, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna;
4) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu rejestracyjnego - załącznik Wykonawcy;
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik Wykonawcy, oraz
- oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SWZ.
6) w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów - zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 36 8002 0004 0050 0193 2030 0009

5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza;
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) Zmian nieistotnych, tj. innych niż zdefiniowane w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
2) Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian opisanych poniżej tj.:
a) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zmiany zakresu prac z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego,
c) wykonania robót zamiennych, w tym poprzez zmianę materiału do wykonania zamówienia, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy,
d) zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna dla realizacji zadania,
e) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:
- wystąpienie siły wyższej,
- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
- przyspieszenie ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego,
- jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła z okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ a także w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne,
- okoliczność prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi,
f) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

Strona umowy występująca z propozycją zmiany umowy powinna wskazać konieczność lub korzystne aspekty wprowadzenia takiej zmiany pod względem ekonomicznym technicznym czy też finansowym. Stronie po otrzymaniu propozycji przysługuje 7 - dniowy termin na ustosunkowanie się. Upływ ww. terminu jest jednoznaczny z odmową wprowadzenia zmian do umowy.

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przewiduje zaproszenie do negocjacji 3 Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, spełniające w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.