Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu dachu

Przedmiot:

Wykonanie remontu dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wielowieś
ul. Główna 1
44-187 Wielowieś
powiat: gliwicki
tel.: 32 237 85 00, fax: 32 237 85 09
nieruchomosci@wielowies.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wielowieś
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 32 237 85 00,
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: EG.271.9.2021
Zapytanie ofertowe
dotyczące zamówienia o wartości mniejszej niż 130 tyś złotych
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
,,Remont dachu budynku OSP w Wielowsi"
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu na budynku OSP w Wielowsi przy Ul. Parkowej.
Stan obecny: dach jednospadowy, pokryty blachą o powierzchni ok. 336 m2
Proponowany zakres robót:
- demontaż i utylizacja istniejącego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz istniejących
rynien i rur spustowych wraz z pozostałymi elementami;
- pokrycie dachu blachą trapezową lub falowano w kolorze ciemnego brązu, ocynkowana i
malowana
- wykonanie opierzenia ok 16 m2;
- montaż nowych 1 rynny spustowej PCV ok. 7 mb wraz z obejmami do rur;
- montaż nowych rynien dachowych PCV brązowych ok. 28 mb wraz z hakami;
- denka rynny - 2 szt.,
- naczynia zbiorczego 1 szt.,
- wykonanie na ogniomurach z blachy brązowej ok. 24 mb.
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót, po wcześniejszym
ustaleniu terminu z Zamawiającym.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez
wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem. Wszystkie
użyte materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty.
Cena musi obejmować realizację pełnego zakresu wykonania prac tj. m. in. koszty materiałów, niezbędnego
sprzętu do prawidłowego wykonania prac, robocizny oraz transportu do miejscowości Wielowieś (gmina
Wielowieś, powiat gliwicki).

CPV: 45320000-6

Dokument nr: EG.271.9.2021

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert oraz forma oferty:Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej (wykonawca może wypełnić formularz oferty
podpisać go a skan podpisanego formularza wysłać pocztą elektroniczną lub wypełnić formularz ofertowy i
podpisać podpisem elektronicznym/kwalifikowanym), w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy
Wielowieś, Ul. Główna 1; 44-187 Wielowieś, pokój nr 1 (parter, sekretariat) lub na adres e-mail:
nieruchomosci@wielowies.pl w nieprzekraczalnym terminie: 29.07.2021 r. r. godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
do 30.10.2021 r.

Wymagania:
4. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
5. Okres gwarancji i rękojmi: 36 m-cy
UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
7. Wymagane w ofercie dokumenty i oświadczenia:
A. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do
złożenia ofert.
8. Warunki udziału w postępowaniu:
A. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie przewiduje szczegółowego
opisu spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 1);
B. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:- Zamawiający nie przewiduje szczegółowego
opisu spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 1);
C. Warunek dysponowania potencjału technicznego - Zamawiający nie przewiduje szczegółowego
opisu spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 1);
D. Warunek dysponowania osób zdolnych do wykonania zamówienia - Zamawiający nie
przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Formularz oferty sporządzony na
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1);
E. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie przewiduje
szczegółowego opisu spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 1);
9. Kryteria oceny oferty
A. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
l.p. Kryterium
1 Cena ( C )
Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów jakie może
kryterium
otrzymać oferta za dane kryterium
100 %
100 punktów
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin / Ci o Max (C)
gdzie:
Pi(C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin
Ci
Max (C)
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium
"Cena".
B. Oferty będą oceniane (spośród nie odrzuconych ofert) w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Oferenta. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniuwymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Oferentom spełniającym
wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Jako
najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów w danej
części zamówienia.
C. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
D. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
E. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty;
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
,niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została odrzucona.
F. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień do treści oferty
lub złożonych wraz z nią dokumentów, wyznaczając termin na uzupełnienie oferty lub złożenie wyjaśnień do
oferty. W przypadku niezłożenia uzupełnień lub wyjaśnień w wymaganym terminie lub złożenie ich w
zakresie nieodpowiadającym żądaniu zamawiającego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
G. Zamawiający w ofercie wykonawcy poprawi:
o oczywiste omyłki pisarskie;
o oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
o inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty;
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy:
a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym;
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
c) są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
o pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
d) Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
11. Warunki zmian umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia poniżej opisanych zdarzeń pod warunkiem zgłoszenia ich
Zamawiającemu (z zachowaniem formy piśmiennej) w terminie do 14 dni od ich wystąpienia:
a) Nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług.12. Sposób porozumiewania się z wykonawcami:
A. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z
2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2020 poz. 344 z późn. zm.);
B. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, informacji faksem lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
C. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, muszą one być zgodne z formatami i standardami
określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U.
2017 poz. 2247).
D. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dot. treści Zaproszenia do złożenia ofert
zadawane telefonicznie lub osobiście.
F. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Weronika
Cieślik (elektroniczna skrzynka podawcza na portalu ePUAP: /9003ikcled/SkrytkaESP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/9003ikcled, e-mail:
nieruchomosci@wielowies.pl .
13. Adres strony internetowej, na której jest dostępne zaproszenie ofertowe wraz z załącznikami:
http://bip.wielowies.p l
14. Informacje dodatkowe
A. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu będzie wyższa od kwoty jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia to niniejsze postępowanie
może zostać unieważnione.
B. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje
te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
C. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść zapytania ofertowego,
informacja o zmianie zapytania ofertowego zostanie przesłana potencjalnym Wykonawcą.
D. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może unieważnić postępowanie, informacja o
unieważnieniu postępowania zostanie przesłana potencjalnym Wykonawcą.
E. Oferty, które zostały złożone przed terminem ogłoszenia zapytania ofertowego oraz po terminie
określonym w Zaproszeniu do złożenia ofert nie będą brane pod uwagę w postępowaniu. Zamawiający
niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.

Uwagi:
Godziny pracy:
poniedziałek - środa: od 7:00 do 15:00, czwartek: od 7:00 do 17:00, piątek: od 7:00 do 13:00
15. Pouczenie
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zakresie dotyczącym zapytania ofertowego
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/W (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych)
Tożsamość
administratora Administrator: Wójt Gminy Wielowieś
adres siedziby: ul. Główna 1 44-187 Wielowieś,
Dane kontaktowe
administratora Z administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: info@wielowies.pl; tel. 32
237 85 00 lub listownie na adres Administratora.Dane kontaktowe
inspektora ochrony
danych
Administrator powołał w Urzędzie Gminy Wielowieś Inspektora Ochrony Danych,
którego szczegółowe dane znajdują się na stronie internetowej www.wielowies.pl w
zakładce ,,Referaty i stanowiska". Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować
listownie: ul. Główna 1 44-187 Wielowieś, tel: 32 237 85 00 lub poprzez e-mail:
iod@wielowies.pl
Cele przetwarzania i
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku wynikającego
podstawa przetwarzania z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit. c, RODO w zakresie:
udzielenia zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na
,,Remont dachu budynku OSP w Wielowsi"
Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie przepisów:
- Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie
Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000
złotych z zm..
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być osoby, którym udostępniona zostanie
dokumentacja w zakresie, w jakim stanowi informację publiczną w oparciu o ustawę o
dostępie do informacji publicznej. Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratora w oparciu o zawarte umowy powierzenia
przetwarzania danych, w tym podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi dotyczące
systemów informatycznych, usługi doradcze. Dane mogą być również udostępnione
operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz
podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa.
Przekazanie danych
osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani organizacji.
Okres przechowywania
danych Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od udzielenia zamówień.
W przypadku wystąpienia roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu w zakresie
niezbędnym do obrony ewentualnych roszczeń wynikłych z zawartej umowy,
Prawa podmiotów
danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania
od administratora danych:
? dostępu do swoich danych osobowych,
? sprostowania swoich danych osobowych,
? usunięcia swoich danych osobowych ,
? ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
Prawo wniesienia skargi Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
do organu nadzorczego ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy
rozporządzenia wskazanego na wstępie.
Informacja o
dowolności lub
obowiązku podania
danych Podanie przez Pana/ Pani danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji sprawy, w tym zawarcia
umowy.
Informacja o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji,
w tym o profilowaniu Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

Kontakt:
E. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na
adres: nieruchomosci @wielowies.pl .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.