Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
789z dziś
5312z ostatnich 7 dni
18408z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont konserwatorski polichromii i zabytkowych elementów we wnętrzu budynku

Przedmiot:

Remont konserwatorski polichromii i zabytkowych elementów we wnętrzu budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Habenda S.C
ul. Miechowity 15
31-475 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 412 33 64
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 12 412 33 6
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont konserwatorski polichromii i zabytkowych elementów we wnętrzu budynku frontowego oraz klatki schodowej w oficynie kamienicy /A-958/ w Krakowie przy ul Sarego 20"
1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy Ul. Józefa Sarego 20 31-047 Kraków w Krakowie
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest "Remont konserwatorski polichromii i zabytkowych elementów we wnętrzu budynku frontowego oraz klatki schodowej w oficynie kamienicy /A-958/ w Krakowie przy ulicy Józefa Sarego 20"
Opis przedmiotu zamówienia składa się z:
o Program prac konserwatorskich dotyczący polichromii i zabytkowych elementów we wnętrzu budynku frontowego oraz klatki schodowej w oficynie kamienicy /A-958/ w Krakowie przy ulicy Józefa Sarego 20" opracowany przez mgr Kazimierza Pałkę i mgr Radomira Pałkę - załącznik nr 1
o Przedmiar robót - załącznik nr 2
o Powyższe prace należy wykonać zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim ZR-I.5142.183.2020. MFO z dnia 2.10.2020 - załącznik nr 3
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił co najmniej 60 miesięcy, a okres rękojmi 36 miesięcy liczonych od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu
zamówienia.
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca wyliczy wartość tych prac w oparciu o nośniki cenotwórcze (stawka za roboczogodzinę, koszty ogólne, zysk i inne narzuty) i ceny jednostkowe nie wyższe niż w kosztorysie ofertowym. Przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych Wykonawca jest obowiązany uzyskać pisemne zlecenie wykonania tych robót przez Wspólnotę.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. .12:00. w tym samym miejscu.

Specyfikacja:
Złożenie oferty uwarunkowane jest udziałem w wcześniejszej wizji lokalnej budynku przy udziale inwestora. Terminy wizji
28.07 11:00 do 12:00 oraz 29: 11:00 do 12:00

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w:
Biuro Habenda S.C., Miechowity 15, 31-475 Kraków
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 06.08.2021 2021 r. do godz. .11:30.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego a koperty opisać zgodnie z punktem nr 6.6 niniejszej specyfikacji.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zakresu robót w 2021 dla I etapu, do 31 października 2021.
Decyzję o wykonaniu etapu II Wspólnota podejmie po uzyskaniu dofinansowania na 2022. Wykonanie prac etapu II uzależnione będzie od posiadanych środków finansowych Wspólnoty.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z
zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni licząc od dnia terminu składania ofert.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty z rażąco niską ceną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania powodów.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2187) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 11, Dz.U. z 2020 r. poz. 471) a dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
a) Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w okresie działalności wykonał siłami własnymi, co najmniej dwa zamówienia w zakresie remontu konserwatorskiego polichromii i zabytkowych elementów w obiektach zabytkowych o wartości łącznej, co najmniej 300.000 zł.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w okresie działalności wykonał siłami własnymi co najmniej jedną realizację w zakresie renowacji lub rekonstrukcji stolarki drewnianej klatki schodowej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości co najmniej 60.000 zł.
b) Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobami które będą uczestniczyć w realizacji zadania posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania prac objętych zamówieniem.
Dotyczy to osób przewidzianych do kierowania pracami - kierownik robót budowlanych, kierownik prac konserwatorskich, dyplomowany konserwator dzieł sztuki. Wymagania w tym zakresie wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 11, Dz.U. z 2020 r. poz. 471) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2187.
Kierownik robót budowlanych winien posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia / nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż w/w warunki wykonawca spełnił.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
5.1 Wykaz wykonanych prac konserwatorskich w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku z punktu 4.1.a z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone,
5.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami konserwatorskimi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Dokumenty i oświadczenia o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Sposób przygotowania ofert.
6.1. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej dokumentacji przetargowej oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
6.3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną).
6.4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
6.5. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
6.6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta, zaadresowana na adres:
Habenda S.C., ul. Miechowity 15, 31-475 Kraków
oraz oznakowana:
,,Oferta na remont konserwatorski polichromii i zabytkowych elementów we wnętrzu budynku frontowego oraz klatki schodowej w oficynie kamienicy /A-
958/ w Krakowie przy ul Sarego 20. Nie otwierać przed terminem składania ofert."
6.7. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
6.7.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt 4 i 5 dokumentacji przetargowej.
6.7.2. Kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany zgodnie z przedmiarem i warunkami techniczno-organizacyjnymi.
6.7.3. Informacja o podwykonawcach oraz o części zamówienia której wykonanie oferent zamierza powierzyć podwykonawcom.
6.7.4. Umowa spółki lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej.
6.7.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania oferenta (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
6.7.6. Wypis z KRS lub z CEIDG.
6.8. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 6.7.4. i 6.7.5. powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.9. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.
8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
8.1. Każda oferta będzie oceniana w skali od 0 do 100 punktów.
8.2. Oferowana cena - waga 80.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
Najniższa cena Cena badanej oferty × waga kryterium
8.3 Doświadczenie wykonawcy w wykonywaniu remontów konserwatorskich i konserwacji polichromii w obiektach wpisanych do rejestru zabytków z okresu ostatnich 5 lat - waga 15.
W powyższym kryterium oceniana będzie ilość realizacji remontów konserwatorskich i konserwacji polichromii w obiektach wpisanych do rejestru zabytków wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.
Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który wykonał największą ilość realizacji w powyższym zakresie, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
Ilość realizacji remontów konserwatorskich i konserwacjipolichromii w obiektach wpisanych do rejestru zabytków badanej ofertyNajwiększa ilość realizacji remontów konserwatorskich i konserwacji polichromii w obiektach wpisanych do rejestru zabytków ×waga kryterium
8.4 Długość okresu gwarancji udzielonego przez wykonawcę - waga 5.
Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca który udzielił najdłuższego okresu gwarancji.
Pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
Ilość lat udzielonej gwarancji dla badanej oferty Największa ilość lat udzielonej gwarancji. × waga kryterium
Na potwierdzenie wykazania posiadanego doświadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty należy dołączyć wykaz prac oraz referencje, wystawione przez zleceniodawców potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie.
9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferenta w celu zawarcia umowy.
9.1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z warunkami zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.
9.2. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
9.3 Oferent przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu uzgodniony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który stanowić będzie integralną część umowy oraz Plan BIOZ.
9.4 Oferent złoży potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wartość przedmiotu zamówienia.
9.5. Oferent złoży 2 dodatkowe egzemplarze kosztorysu ofertowego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.