Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż stacji transformatorowej wraz z agregatem prądotwórczym

Przedmiot:

Dostawa i montaż stacji transformatorowej wraz z agregatem prądotwórczym

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
biuro@amwsinevia.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272471
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SVA/Z/G/4620-6/2021: DOSTAWA i montaż stacji transformatorowej wraz z agregatem prądotwórczym. Zadanie nr 12639.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wolnostojącej stacji abonenckiej wraz z agregatem prądotwórczym oraz z układem pomiarowym pośrednim zgodnie z warunkami przyłączeniowymi, przystosowanej do obsługi zewnętrznej. Stacja posiada drzwi do części z rozdzielnicami SN, n.n. i do części z transformatorem na potrzeby zasilania nowo budowanego budynku laboratorium na terenie kompleksu wojskowego w Dębogórzu. Stacja transformatorowa składa się z rozdzielnicy SN w (3 lub 4 pola), rozdzielnicy nN 0,4 kV typu RTS oraz transformatora olejowego lub suchego o mocy 630 kVA.

Stację transformatorową należy dostarczyć i zamontować zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ, gdzie szczegółowo opisano wymagane parametry i charakterystykę urządzeń w pomieszczeniu stacji oraz ich rozmieszczenie. Stacja posadowiona ma być na fundamencie, którego wielkość dopasować należy pod konkretną stację.

CPV: 31174000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00124793, SVA/Z/G/4620-6/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amwsinevia.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.amwsinevia.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W związku z korzystaniem ze środków w komunikacji elektronicznej Zamawiający określa niezbędne informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w a dnia 30.12.2020 r. sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie:1)specyfikacja połączenia - wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:-Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s;-Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10,4, Linux; lub ich nowsze wersje;-Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;-Włączona obsługa JavaScript;- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki pdf.2)Format przesyłanych danych:a)w zakresie wielkości i formatu plików:opliki o wielkości do 50 MB w ogólnie dostępnych formatach. b)w zakresie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:odokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać
formatem PAdES, odopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.c)w przypadku niekorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy używać podpisu zaufanego lub osobistego. 3)Szyfrowanie i oznaczenie czasu przesyłanych danych, w tym składanych ofert:oplik załączony przez Wykonawcę na elektronicznej Platformie Zakupowej i zapisany, jest w systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. oOznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia, o których mowa w Załączniku nr 2, 2a 3 i 3a do SWZ odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Zamawiający korzysta z elektronicznej Platformy Zakupowej pod adresem amwsinevia.eb2b.com.pl. 3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznej Platformy Zakupowej, poprzez wykorzystanie do tego celu zakładki ,,Pytania/ Informacje" (nie dotyczy składania ofert). W przypadku
niestosowania przez Wykonawcę postanowień SWZ w tym zakresie (inny sposób lub narzędzia komunikacji) informacje przekazane przez Wykonawcę w inny sposób mogą nie zostać uwzględnione przez Zamawiającego, co w konsekwencji będzie równoznaczne z uznaniem, że nie zostały przekazane. 4. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272471
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert: Za pomocą Platformy Zakupowej w zakładce Załącznik

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO S. A. Oddział Gniezno nr: 46 1240 6292 1111 0010 3708 7493, z adnotacją: ,,Wadium - SVA/G/4620-6/2021: Dostawa i montaż stacji transformatorowej wraz z agregatem prądotwórczym. Zadanie nr 12639 pn. Budowa budynku administracyjno-biurowo-magazynowego, modernizacja składu MPS laboratorium na terenie kompleksu wojskowego w Dębogórzu" przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach (formie niepieniężnej), o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
7. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM - nr zamówienia - nazwa postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
8. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy, bezwarunkowo
i nieodwołalnie, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
9. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SVA/Z/G/4620-6/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wolnostojącej stacji abonenckiej wraz z agregatem prądotwórczym oraz z układem pomiarowym pośrednim zgodnie z warunkami przyłączeniowymi, przystosowanej do obsługi zewnętrznej. Stacja posiada drzwi do części z rozdzielnicami SN, n.n. i do części z transformatorem na potrzeby zasilania nowo budowanego budynku laboratorium na terenie kompleksu wojskowego w Dębogórzu. Stacja transformatorowa składa się z rozdzielnicy SN w (3 lub 4 pola), rozdzielnicy nN 0,4 kV typu RTS oraz transformatora olejowego lub suchego o mocy 630 kVA.

Stację transformatorową należy dostarczyć i zamontować zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ, gdzie szczegółowo opisano wymagane parametry i charakterystykę urządzeń w pomieszczeniu stacji oraz ich rozmieszczenie. Stacja posadowiona ma być na fundamencie, którego wielkość dopasować należy pod konkretną stację.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31174000-6 - Transformatory układów zasilania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się że:
1. dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia tj.:
a) co najmniej jedną (1) osobą - kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) co najmniej jedną (1) osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się montażem, eksploatacją i zakresem kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci do napięcia 1kV na stanowisku eksploatacji.
2. wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 (jedną) dostawę polegającą na wykonaniu dostawy i montażu stacji transformatorowej za min. 100 000,00 zł brutto
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;2)w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1);3)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1),
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.4)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 3) w zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.5)Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy, mających siedzibę lub miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis pkt 3) oraz 4) stosuje się odpowiednio.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) wykazu dostaw obejmującego co najmniej 1 (jedną) dostawę polegającą na wykonaniu dostawy i montażu stacji transformatorowej za min. 100 000,00 zł brutto - wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzający się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (np. w ramach konsorcjum) wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj.:
a) co najmniej jedną (1) osobę - kierownika robót elektrycznych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
wraz z podaniem imienia i nazwiska tej/tych osoby/ób oraz informacjami na temat jej/ich uprawnień (numer, rodzaj i zakres), zakresu wykonywanych przez nie czynności a także informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

b) co najmniej jedną (1) osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się montażem, eksploatacją i zakresem kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci do napięcia 1kV na stanowisku eksploatacji - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO S. A. Oddział Gniezno nr: 46 1240 6292 1111 0010 3708 7493, z adnotacją: ,,Wadium - SVA/G/4620-6/2021: Dostawa i montaż stacji transformatorowej wraz z agregatem prądotwórczym. Zadanie nr 12639 pn. Budowa budynku administracyjno-biurowo-magazynowego, modernizacja składu MPS laboratorium na terenie kompleksu wojskowego w Dębogórzu" przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach (formie niepieniężnej), o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
7. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM - nr zamówienia - nazwa postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
8. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy, bezwarunkowo
i nieodwołalnie, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
9. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w załącznikach nr 2 i nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.
W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem". Umowa taka zaleca się aby zawierała: oznaczenie stron umowy,cel i sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z Wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi). 4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty składają oświadczenie, z którego wynika, które dostawy, wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności mogą być dokonane na podst. art. 455 PZP.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.