Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
186z dziś
4662z ostatnich 7 dni
18643z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie konserwacji rowów odwadniających

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie konserwacji rowów odwadniających

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brwinów
Grodziska 12
05-840 Brwinów
powiat: pruszkowski
22 738 25 67, faks 22 729 59 40
halina.bak@brwinow.pl
https://ugb.ezamawiajacy.pl/pn/ugb/demand/notice/public/34844/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Brwinów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 738 25 67, faks 2
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ochrona gleby i wód podziemnych - wykonanie konserwacji rowów odwadniających na terenie gminy Brwinów.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na ochronie gleby i wód podziemnych - wykonanie konserwacji rowów odwadniających na terenie gminy Brwinów.

1.1. Na przedmiot zamówienia składają się:
Zadanie 1. Wykonanie robót na rowach płytkich, polegające na wykoszeniu skarp
i mechanicznym odmuleniu koryta rowu o szerokości dna do 60cm. na długości 1680m.
Do wykoszenia skarpy rowu wraz z wargą na skarpach o szer. 1,0m po każdej stronie.

Zadanie 2. Wykonanie robót na rowach płytkich, polegające na wykoszeniu
i odkrzaczeniu na długości 1297m. Do wykoszenia skarpy rowu wraz z wargą na skarpach
o szer. 1,0m po każdej stronie. Gałęzie zrembakować.

Zadanie 3.Wykonanie robót na rowach płytkich, polegających na wykoszeniu, odmuleniu
i obustronnym umocnieniu skarp rowu płytką na długości 50m. Do wykoszenia skarpy rowu wraz
z wargą na skarpach o szer. 1,0m obustronnie.

Zadanie 4. Wykonanie robót na rowach głębokich, polegających na wykoszeniu, odkrzaczeniu na długości 3235m. Gałęzie zrembakować.

Zadanie 5 Wykonanie robót na rowach głębokich, polegających na wykoszeniu, odmuleniu
i ciężkiemu umocnieniu skarp kiszką faszynową podwójnie z głębokim palikowaniem na długości 138m.

Zadanie 6. Wykonanie robót na rowach głębokich, polegających na wykoszeniu, odkrzaczeniu
i odmuleniu na długości 1900m.

1.2. Kolejność wykonywania prac oraz ich zakres będzie wskazywany przez Zamawiającego wraz potrzebami pojawiającymi się w trakcie trwania umowy. Część odcinków została już wytypowana
i nie ma ryzyka przestoju Wykonawcy. 80% rowów przylega 1 skarpą do pasa drogowego i są dostępne z pobocza lub bezpośrednio z drogi. Pozostałe w terenach trudno dostępnych o znacznym zakrzaczeniu. Zakłada się, że średnio co 150m na rowach znajduje się przepust drogowy o średnicy O60-80cm o długości 4-6m, który należy skontrolować i wyczyścić. Za rowy płytkie uznaje się rowy o średniej głębokości do ok. 1,8m licząc od poziomu terenu (nie wargi) do dna.

2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy konieczności odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu
u Zamawiającego.

3. Dla Zadania 3 i 5 na wykonane robót Wykonawca udziela 12-miesięcznej rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. Sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy /załącznik nr 4 do SWZ/.

CPV: 71333000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00124784, ZP.271.43.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ugb.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ugb.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu Zamawiający oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia /art. 117 ust. 4 Pzp/, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.2. Komunikacja elektroniczna w zakresie przekazywania sobie przez strony
postępowania informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień - za pośrednictwem Platformy
zakupowej znajdującej się pod adresem: https://ugb.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja".3.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za
dokumenty złożone w wyznaczonym terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed
upływem tego terminu. Za datę wpływu informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie zakupowej.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję ,,zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki ,,Korespondencja": w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". 4.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.4.2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 4.1, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.4.3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 6.1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.4.4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 6.1, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.5. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający udostępnia na Platformie Zakupowej.6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;6.4. Włączona obsługa JavaScript;6.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brwinów, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie, Ul. Grodziska 12 05-840 Brwinów, adres e-mail: brwinow@brwinow.pl,
o inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Brwinów: tel. 22 738 25 69 lub adres e-mail: iod@brwinow.pl,
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu w trybie podstawowym;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129), dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z realizacją i rozliczeniem umowy dotacyjnej. Przekazanie danych osobowych do instytucji dotujących dotyczyć może wyłącznie danych niezbędnych do prawidłowego wykonania i rozliczenia umowy dotacyjnej;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.,
o odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Brwinów oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Brwinów prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://ugb.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ugb.ezamawiajacy.pl/pn/ugb/demand/notice/public/34844/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://ugb.ezamawiajacy.pl w zakładce "OFERTY"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-29

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.43.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na ochronie gleby i wód podziemnych - wykonanie konserwacji rowów odwadniających na terenie gminy Brwinów.

1.1. Na przedmiot zamówienia składają się:
Zadanie 1. Wykonanie robót na rowach płytkich, polegające na wykoszeniu skarp
i mechanicznym odmuleniu koryta rowu o szerokości dna do 60cm. na długości 1680m.
Do wykoszenia skarpy rowu wraz z wargą na skarpach o szer. 1,0m po każdej stronie.

Zadanie 2. Wykonanie robót na rowach płytkich, polegające na wykoszeniu
i odkrzaczeniu na długości 1297m. Do wykoszenia skarpy rowu wraz z wargą na skarpach
o szer. 1,0m po każdej stronie. Gałęzie zrembakować.

Zadanie 3.Wykonanie robót na rowach płytkich, polegających na wykoszeniu, odmuleniu
i obustronnym umocnieniu skarp rowu płytką na długości 50m. Do wykoszenia skarpy rowu wraz
z wargą na skarpach o szer. 1,0m obustronnie.

Zadanie 4. Wykonanie robót na rowach głębokich, polegających na wykoszeniu, odkrzaczeniu na długości 3235m. Gałęzie zrembakować.

Zadanie 5 Wykonanie robót na rowach głębokich, polegających na wykoszeniu, odmuleniu
i ciężkiemu umocnieniu skarp kiszką faszynową podwójnie z głębokim palikowaniem na długości 138m.

Zadanie 6. Wykonanie robót na rowach głębokich, polegających na wykoszeniu, odkrzaczeniu
i odmuleniu na długości 1900m.

1.2. Kolejność wykonywania prac oraz ich zakres będzie wskazywany przez Zamawiającego wraz potrzebami pojawiającymi się w trakcie trwania umowy. Część odcinków została już wytypowana
i nie ma ryzyka przestoju Wykonawcy. 80% rowów przylega 1 skarpą do pasa drogowego i są dostępne z pobocza lub bezpośrednio z drogi. Pozostałe w terenach trudno dostępnych o znacznym zakrzaczeniu. Zakłada się, że średnio co 150m na rowach znajduje się przepust drogowy o średnicy O60-80cm o długości 4-6m, który należy skontrolować i wyczyścić. Za rowy płytkie uznaje się rowy o średniej głębokości do ok. 1,8m licząc od poziomu terenu (nie wargi) do dna.

2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy konieczności odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu
u Zamawiającego.

3. Dla Zadania 3 i 5 na wykonane robót Wykonawca udziela 12-miesięcznej rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. Sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy /załącznik nr 4 do SWZ/.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71333000-1 - Mechaniczne usługi inżynieryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:
1) Cena oferty brutto - 90%
2) Czas reakcji od powiadomienia - 10 %

UWAGA: Czas reakcji oznacza okres pomiędzy zawiadomieniem Wykonawcy przez Zamawiającego o potrzebie rozpoczęcia usług w konkretnym miejscu a momentem kiedy Wykonawca te prace tam rozpocznie. Minimalny czas to 6 godzin od powiadomienia. Maksymalny czas to 24 godziny od powiadomienia.

2. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty.
1) Wartość punktowa kryterium nr 1) - ,,cena" obliczona według wzoru:
Cena najniższa / cena oferty badanej x 100 x 90 %
2) Wartość punktowa kryterium nr 2) - ,,czas reakcji" obliczona według wzoru:
Najkrótszy zaoferowany czas reakcji/czas reakcji oferty badanej / x 100 x 10%

Wymagany minimalny czas reakcji to 6 godzin od powiadomienia. Maksymalny czas reakcji to 24 godziny od powiadomienia. W przypadku oferowania czasu reakcji krótszego niż 6 godziny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Przy zaoferowaniu czasu reakcji dłuższego niż 24 godziny dla celów przyznania punktacji w niniejszym kryterium i do umowy zostanie przyjęta wartość 24 godzin.

3) Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów K1 + K2. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji od powiadomienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
? posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

2) dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

3) dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający nie stawia warunku.

4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na konserwacji, remoncie, przebudowie urządzeń wodnych: rowów, rzek, zbiorników wodnych, drenaży, z załączeniem dowodów z załączeniem dowodów określających, czy ta usługa została wykonana należycie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej warz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, w zakresie art. 108 ust.1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnej lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 i art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
? posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

2) dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

3) dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający nie stawia warunku.

4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na konserwacji, remoncie, przebudowie urządzeń wodnych: rowów, rzek, zbiorników wodnych, drenaży, z załączeniem dowodów z załączeniem dowodów określających, czy ta usługa została wykonana należycie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X ust. 1.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 117 Pzp warunek udziału o którym mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 4) jest spełniony jeżeli Wykonawca, ubiegający się o zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami, i który dostarcza potencjał na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, ma obowiązek osobiście wykonać tę część zamówienia, dla której te zdolności są wymagane.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Zamawiający w stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych,
2) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana jest możliwa na osobę spełniającą wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę,
4) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego,
5) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiający.
6) zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisów prawa lub pojawienia się nowych interpretacji i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych.
Pozostałe zmiany określone we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SWZ
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:
1) Cena oferty brutto - 90%
2) Czas reakcji od powiadomienia - 10 %

UWAGA: Czas reakcji oznacza okres pomiędzy zawiadomieniem Wykonawcy przez Zamawiającego o potrzebie rozpoczęcia usług w konkretnym miejscu a momentem kiedy Wykonawca te prace tam rozpocznie. Minimalny czas to 6 godzin od powiadomienia. Maksymalny czas to 24 godziny od powiadomienia.

2. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty.
1) Wartość punktowa kryterium nr 1) - ,,cena" obliczona według wzoru:
Cena najniższa / cena oferty badanej x 100 x 90 %
2) Wartość punktowa kryterium nr 2) - ,,czas reakcji" obliczona według wzoru:
Najkrótszy zaoferowany czas reakcji/czas reakcji oferty badanej / x 100 x 10%

Wymagany minimalny czas reakcji to 6 godzin od powiadomienia. Maksymalny czas reakcji to 24 godziny od powiadomienia. W przypadku oferowania czasu reakcji krótszego niż 6 godziny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Przy zaoferowaniu czasu reakcji dłuższego niż 24 godziny dla celów przyznania punktacji w niniejszym kryterium i do umowy zostanie przyjęta wartość 24 godzin.

3) Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów K1 + K2. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji od powiadomienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.