Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
303z dziś
4828z ostatnich 7 dni
19693z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Przedmiot:

Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
powiat: cieszyński
tel. 338552425, tel. 338552725, tel. 338552725
gpn@um.wisla.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 338552425, tel.
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr OR.0050.41.2021 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniającego Regulamin postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych Burmistrz Miasta Wisła zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Wisła Czarne".
1. Rodzaj zapytania: usługa.
2. Opis zadania:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Wisła Czarne", w zakresie zgodnym z załącznikiem w skali 1:35000 do uchwały Nr XXV/361/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020r.
Powierzchnia objęta opracowaniem: ok. 3212,00 ha.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1) pozyskanie urzędowych kopii map zasadniczych w odpowiedniej skali, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym z przeznaczeniem do celów planistycznych - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.),
2) przeprowadzenie procedury formalnoprawnej dla projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wynikającej z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej w ciągu całego okresu sporządzania projektu planu oraz sporządzenie dokumentacji prac planistycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz.1587),
3) opracowanie koncepcji planu miejscowego,
4) opracowanie projektu planu miejscowego w zakresie zgodnym z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu miejscowego zagospodarowania, w tym opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu wg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.),
6) sporządzenie Opracowania ekofizjograficznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155 poz.1298),
7) opracowanie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, wykonanego do projektu planu miejscowego,
8) opracowania prognozy skutków finansowych do planu miejscowego,
9) sporządzenie metadanych planu zgodnych z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214),
10) przygotowanie pism przewodnich do instytucji, niezbędnej korespondencji, ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień, wniosków, etc. wraz z nadaniem adresów,
11) przygotowanie i przekazanie pliku GML z danymi dotyczącymi aktu planu miejscowego,
12) dokonanie podsumowania na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.
Szczegółowy zakres usług obejmuje zadania i czynności ujęte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: GPN.6721.2.1.2021

Składanie ofert:
6. TERMIN SKŁADANIA ofert i forma ich złożenia:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r., do godz. 10:00.
Dopuszcza się następujące sposoby składania ofert:
1) Osobiście lub pocztą do siedziby Urzędu Miejskiego w Wiśle Pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła - biuro podawcze pokój nr 1 (decyduje data i godz. wpływu),
w kopercie z dopiskiem ,,Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Wisła Czarne";
2) Pocztą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres mailowy - gpn@um.wisla.pl (decyduje data i godz. odbioru),
w temacie należy wpisać ,,Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Wisła Czarne".
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania - 20 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.
Przez wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego uchwałę Rady Miasta Wisły w sprawie: uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Wisła Czarne" i przekazanie Zamawiającemu finalnej wersji tegoż planu w ilościach zgodnych z umową.
Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem, wraz z podziałem na etapy realizacji, które będą podlegały odrębnemu odbiorowi przez Zamawiającego każdorazowo po zakończeniu prac nad poszczególnym etapem, został opisany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Terminy wykonania poszczególnych etapów prac - wypełnia oferent.
Wypełniony i podpisany Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy stanowił będzie integralną część umowy.
Każdy etap opracowania będący przedmiotem odbioru winien zostać podpisany przez głównego projektanta.
Potwierdzeniem dotrzymania wymaganych terminów są protokoły zdawczo - odbiorcze prac podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę.
4. Warunki udziału:
W postępowaniu mogą brać udział oferenci spełniający następujące warunki:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) nie zalegają z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy (stosownie dla oferenta),
b) osoby upoważnione do podpisywania umowy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
c) nie otwarto wobec nich likwidacji,
d) nie ogłoszono upadłości.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem zamówienia.
Przez wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zadania - wykonanego z należytą starannością, odpowiadającego swoim rodzajem/zakresem i wartością wartości zamówienia.
Jako zadanie odpowiadające swoim rodzajem/zakresem przedmiotowi zamówienia uznaje się wykonanie opracowania dla miejscowości górskiej co najmniej jednego planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar powyżej 100,00 ha, w pełnym zakresie problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jako zadanie odpowiadające swoją wartością przedmiotowi zamówienia uznaje się zadanie, którego wartość nie może być mniejsza niż 20.000,00 zł brutto.
4) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Przez dysponowanie potencjałem technicznym zamawiający rozumie dysponowanie lub możliwością dysponowania oprogramowaniem, które służyć będzie realizacji zamówienia: EWMAPA, MAP INFO oraz MICROSOFT OFFICE lub równoważny.
Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający rozumie dysponowanie co najmniej jedną osobą o uprawnieniach wynikających z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) która jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w przedsiębiorstwie wykonawcy;
b) która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu przestrzeni ;
c) która pełniła funkcję głównego projektanta przy sporządzaniu planu wymienionego w pkt 3 i która będzie pełniła funkcję głównego projektanta.
5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.
Przez sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający rozumie:
a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
b) realizację całości zadania ze środków własnych Wykonawcy.
Termin związania ofertą - 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
5. Kryteria oceny z podaniem wag i sposobu ich obliczania:
Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.
Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt
gdzie:
Pc - liczba punktów
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej
O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje za pośrednictwem strony www.bip.wisla.pl, natomiast o terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub drogą e-mailową.
8. Dokumenty, jakie należy złożyć w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
1) Parafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do zapytania ofertowego,
2) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg. zał. nr 2 do zapytania ofertowego,
3) Parafowany projekt umowy - zał. nr 3 do zapytania ofertowego,
4) Wypełniony i parafowany Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy - zał. nr 4 do zapytania ofertowego,
5) Podpisane Oświadczenie Nr 1 o spełnieniu warunków i niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych - zał. nr 5 do zapytania ofertowego,
6) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Nr 2 - zał. nr 6 do zapytania ofertowego,
7) Wypełniony i podpisany Wykaz osób - wg. zał. nr 7 do zapytania ofertowego,
8) Wypełniony i podpisany Wykaz wykonanych usług - wg. załącznika nr 8 do zapytania ofertowego,
9) Dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych usług (potwierdzenia, referencje).
9. Dodatkowe zastrzeżenia:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym etapie bez podawania przyczyn,
2) Zamawiające zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty wykonawcy, który w sposób
nieprawidłowy wykonywał usługi w latach poprzednich,
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny,
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia korespondencji z oferentami tylko za pomocą poczty elektronicznej,
5) Wykonawcom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów przygotowania oferty, również w przypadku unieważnienia postępowania,
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zapytaniu ofertowym. Wszelkie zmiany będą zamieszczone na stronie www.bip.wisla.pl.
10. Zestawienie załączników:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) Druk formularza ofertowego,
3) Projekt umowy,
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy,
5) Druk oświadczenia Nr 1,
6) Druk oświadczenia Nr 2,
7) Druk wykazu osób,
8) Druk wykazu wykonanych usług,
9) Dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych usług (potwierdzenia, referencje).

Uwagi:
Informacja dotycząca RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wisła, z siedzibą w Wiśle (43-460) na Placu B. Hoffa 3 tel. +48 33 8552425, fax +48 33 855 2995,
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres : iod@um.wisla.pl.,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr GPN.6721.2.1.2019 pn. Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Wisła Czarne" prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr OR.0050.41.2021 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniającego Regulamin postepowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych Burmistrz Miasta Wisła,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm. ),
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
7. Osoby do kontaktu (tel., e-mail):
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - Agata Szarzec
tel. 338552725; gpn@um.wisla.pl,
Inspektor Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - Monika Wrzecionko
tel. 338552725; gpn@um.wisla.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.