Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Piaskach
ul. Lubelska 77
21-050 Piaski
powiat: świdnicki (lubelski)
Telefon (081) 582 10 20 FAX (081) 565 71 49
um@piaski.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Piaski
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon (081) 582 10
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Piaski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ,,Odbiór, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piaski".
Zakres zadania obejmuje: demontaż wyrobów zawierających azbest w ilości około 63 ton
oraz załadunek, opakowanie i oznakowanie, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim
składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
wyrobów zawierających azbest oraz składowanych na posesjach, w ilości około 160 ton.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości, z których mają zostać
usunięte wyroby zawierające azbest i skontaktuje się telefonicznie z każdym właścicielem
nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi.
Wskazane wyżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając, że podstawą do ich określenia są
wnioski właścicieli nieruchomości i przysługujące im uprawnienie do odstąpienia od
zrealizowania ich wniosku.
Zamówieniem objęte są niżej wyszczególnione prace i usługi:
a. demontaż wyrobów zawierających azbest,
b. zabezpieczenie zdemontowanych odpadów przez wtórnym pyleniem (pakowanie
i oznakowanie),
c. zważenie pozyskanych odpadów z określonych posesji i udokumentowanie masy
(ciężaru) odpadów,
d. transport odpadów prowadzony przez podmiot posiadający zezwolenie w zakresie
zbierania lub transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
e. składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku posiadającym zezwolenie
na składowanie tego rodzaju odpadów niebezpiecznych.
Zakończenie prac w każdej posesji będzie udokumentowane protokołem odbioru robót,
spisanym z udziałem właściciela nieruchomości i przedstawiciela Wykonawcy. Do protokołu
odbioru robót załączona zostanie karta ewidencji odpadu, karta przekazania odpadu oraz
oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczeniu terenu z azbestu
przekazane właścicielowi.

Dokument nr: Ir.271.28.2021.KŁ

Składanie ofert:
Ofertę cenową (zgodnie z załączonym wzorem) prosimy złożyć na adres: Urząd Miejski
w Piaskach, Ul. Lubelska 77; 21-050 Piaski, sekretariat - pokój nr 12 do dnia 30 lipca
2021 r., do godz. 11;00.

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 31 października 2021 r.

Wymagania:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązujący mi przepisami,
m.in.
1. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779),
2. rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 póz. 1824).
Wykonawca wykona na własny koszt niezbędne prace związane z zabezpieczeniem terenu
prac oraz zobowiązuje się do prowadzenia prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracowników
własnych jak i osób drugich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku
z ich prowadzeniem. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować
teren w zakresie prac będących przedmiotem umowy.
Do oferty należy załączyć:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
o zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie art. 41 oraz art. 42 ust. 1
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779).
Po wyborze oferty zostanie sporządzona umowa na realizację zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.