Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Waganiec
Dworcowa
87-731 Waganiec
powiat: aleksandrowski
54 2830044, faks 54 283 0640
ug.waganiec@wlo.pl
https://waganiec.ezamawiajacy.pl/pn/waganiec/demand/notice/public/34843/details
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Waganiec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 54 2830044, faks 54
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem" oraz ,,Adaptacja powierzchni użytkowej na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wólnem"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest realizacja niżej
wymienionych zadań pn.
1) ,,Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem
noclegowym w Wólnem",
2) ,,Adaptacja powierzchni użytkowej na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wólnem".
,,Adaptacja powierzchni użytkowej na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wólnem" realizowana
jest w ramach projektu ,,Dzienny Dom Pobytu Wólne" - zamówienie współfinansowane jest w
ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i
społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 9
do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający informuje, że załączony Projekt budowlany
obejmuje szerszy zakres robót budowlanych, w związku z tym Wykonawca biorący udział w
postępowaniu winien zwrócić szczególną uwagę na zakres prac wskazany w Przedmiarach
robót oraz w dokumentacji zamiennej.
3. Rozwiązania równoważne.
W dokumentacji projektowej, opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm i oferowane
świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ale Wykonawca jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia został
skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
wówczas, to zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca może powołać się na zgodność
oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie
wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W takiej sytuacji,
Wykonawca wykazuje że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące
wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych należy zasygnalizować w ofercie, niezależnie od tego, czy Zamawiający żąda
przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku,
Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Pozostałe informacje zawarte są w Rozdziale VI SWZ

CPV: 45000000-7, 45262311-4, 45310000-3, 45330000-9-, 45400000-1, 45421100-5, 45421146-9, 45431100-8, 45443000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00124729, ZP.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://waganiec.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://waganiec.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego rozdziału:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy na subdomenie https://waganiec.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet, lub https://oneplace.marketplanet.pl, 2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się", 3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww.
potwierdzeniu,
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB
Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików o wielkości do 100 MB.
4. Zalecenia Zamawiającego dotyczące:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES (pdf advanced electronic
signature),
b) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES (HML pdf advanced
electronic signature).
2) podpisu zaufanego:
a) wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES;
Podpisany plik ma rozszerzenie .pdf,
c) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES. Podpisany plik ma rozszerzenie .xml.
3) podpisu osobistego:
a) w przypadku wykorzystania aplikacji eDO Atp (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekroczyć 5MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis wewnętrzny otoczony,
c) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
4) Po podpisaniu plików a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument został
podpisany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę dwóch plików, tj. pliku podpisywanego i pliku zawierającego podpis.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik/pliki oferty załączony/e przez Wykonawcę na Platformie i zapisany/e, widoczny/e jest/są na Platformie jako zaszyfrowany/e - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku/ów dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Pozostałe informacje zamieszczone są w Rozdziale XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane
osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami
krajowymi.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; - dalej jako ,,RODO")
informujemy, że:
1) administratorem Danych Osobowych jest Gmina Waganiec Ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec
reprezentowana przez Wójt Gminy Waganiec, e-mail: ug.waganiec@wlo.pl, tel.: 54 284 00 44,
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować pod adresem e-mail: iod@waganiec.pl; tel.: 54 283 00 44,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji; art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w odniesieniu do
danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 - w
odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji
umowy,
4) dobrowolne podanie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
a ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego,
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://waganiec.ezamawiajacy.pl/pn/waganiec/demand/notice/public/34843/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 09:30
Miejsce składania ofert: https://waganiec.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem rachunek bankowy Zamawiającego - SGB KBS w Aleksandrowie Kujawskim Filia w Wagańcu, numer: 51 9537 0000 2005 0050 1624 0001 z dopiskiem ,,Wadium - Nr postępowania".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia przekazuje się w oryginale
w postaci elektronicznej.
5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jego treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta/poręczyciela, o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego, jak również innych dodatkowych zastrzeżeń i warunków,
5) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
6) w treści gwarancji/poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
7) beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Gmina Waganiec ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec,
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby gwarancja/poręczenie obejmowało swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji/poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
9) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się klauzula, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji lub poręczenia będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest realizacja niżej
wymienionych zadań pn.
1) ,,Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem
noclegowym w Wólnem",
2) ,,Adaptacja powierzchni użytkowej na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wólnem".
,,Adaptacja powierzchni użytkowej na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wólnem" realizowana
jest w ramach projektu ,,Dzienny Dom Pobytu Wólne" - zamówienie współfinansowane jest w
ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i
społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 9
do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający informuje, że załączony Projekt budowlany
obejmuje szerszy zakres robót budowlanych, w związku z tym Wykonawca biorący udział w
postępowaniu winien zwrócić szczególną uwagę na zakres prac wskazany w Przedmiarach
robót oraz w dokumentacji zamiennej.
3. Rozwiązania równoważne.
W dokumentacji projektowej, opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm i oferowane
świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ale Wykonawca jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia został
skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
wówczas, to zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca może powołać się na zgodność
oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie
wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W takiej sytuacji,
Wykonawca wykazuje że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące
wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych należy zasygnalizować w ofercie, niezależnie od tego, czy Zamawiający żąda
przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku,
Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Pozostałe informacje zawarte są w Rozdziale VI SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 7 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki, w zakresie czynności
objętych przedmiotowym postępowaniem (SWZ z wszystkimi załącznikami), tj. w zakresie robót
budowlanych obejmujących swoim zakresem adaptację, przebudowę budynku i im podobnych na
warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian lokalizacji
wykonania robót, terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
3. Całkowita wartość zamówienia podobnego została uwzględniona przy obliczaniu wartości
szacunkowej zamówienia.
4. Zamawiający udzieli zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w ust. 1 i 2 w przypadku, gdy wystąpi
taka potrzeba u Zamawiającego oraz zostaną zabezpieczone na ten cel środki finansowe.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie
wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o
przedstawione poniżej kryteria: Cena - 60%=60 pkt, Okres gwarancji -38%=38 pkt, Zatrudnienie osoby
bezrobotnej - 2%=2 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 38
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby bezrobotnej
4.3.6.) Waga: 2
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
-Zdolności technicznej i zawodowej:
- zdolności technicznej:
Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie w tym okresie minimum 1 zamówienie (potwierdzone dowodami, że te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone), które obejmowało swoim zakresem wykonanie robót
budowlanych polegających na przebudowie lub rozbudowie lub budowie budynku o wartości
minimum 50.000,00 zł brutto.
UWAGA 1!
Jako wykonanie (zakończenie) zamówienia należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru
końcowego robót lub równoważnego dokumentu.
UWAGA 2!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy
warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z tych Wykonawców. W przypadku polegania
przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy
Pzp, powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający zasoby.
UWAGA 3!
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do
walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku
Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.
- zdolności zawodowej:
Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności zawodowej Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:
1) minimum jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej.
UWAGA 1!
Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o których
mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831). Zamawiający określając
wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem
niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 220 ze zm.).
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia Wykonawca składa:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie
od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 4 do
SWZ);
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca składa:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. wzór stanowi
załącznik nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
-
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
-
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem rachunek bankowy Zamawiającego - SGB KBS w Aleksandrowie Kujawskim Filia w Wagańcu, numer: 51 9537 0000 2005 0050 1624 0001 z dopiskiem ,,Wadium - Nr postępowania".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia przekazuje się w oryginale
w postaci elektronicznej.
5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jego treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta/poręczyciela, o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego, jak również innych dodatkowych zastrzeżeń i warunków,
5) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
6) w treści gwarancji/poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
7) beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Gmina Waganiec ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec,
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby gwarancja/poręczenie obejmowało swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji/poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
9) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się klauzula, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji lub poręczenia będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ). 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z
nich zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe
potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, określone w Rozdziale X ust. 4 pkt 1
SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.4.1) UWAGA 2! SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie
wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o
przedstawione poniżej kryteria: Cena - 60%=60 pkt, Okres gwarancji -38%=38 pkt, Zatrudnienie osoby
bezrobotnej - 2%=2 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 38
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby bezrobotnej
4.3.6.) Waga: 2
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.